ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม

ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม ในระหว่างวันที่ 13 - 14  มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระเบียบและมาตรฐาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ ผู้ประกอบการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการนั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม                 ครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียด

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

4,000 บาท/ คน

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 - 31 พฤษภาคม 2562

5,500 บาท/คน

 

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/health_beauty_conf2019/ หรือลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ทั้งนี้หากท่าน            มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603                อนึ่ง สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม ในระหว่างวันที่ 13 - 14  มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระเบียบและมาตรฐาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ ผู้ประกอบการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการนั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม                 ครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียด

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

4,000 บาท/ คน

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 - 31 พฤษภาคม 2562

5,500 บาท/คน

 

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/health_beauty_conf2019/  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 เมษายน 2562 ,19:08 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 เมษายน 2562 ,19:11 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)