ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


09
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป และ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
30
เม.ย.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
30
เม.ย.
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนโครงการ Sakura Exchange Program in Science 2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
25
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนโครงการ Sakura Exchange Program is Sciene 2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
23
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป และ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
19
เม.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยทดสอบคุณภาพฯ
19
เม.ย.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนโครงการ Sakura Exchange Program is Sciene 2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
18
เม.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา
17
เม.ย.
รายละเอียดการสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 2/2562 และการสอบข้อเขียนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ) ครั้งที่3/2562
17
เม.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
11
เม.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2 และ PLE-PC2) (สำหรับนักศึกษารหัส 5715xxxx)
11
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สอบวันที่ 29 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
10
เม.ย.
ขอแจ้งกำหนดการพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
09
เม.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
23
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562
06
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562
05
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
05
เม.ย.
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการองค์การ APSCO
10
เม.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
03
พ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
29
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
29
มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และกำหนดการสอบแข่งขัน
29
มี.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์
02
เม.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
29
มี.ค.
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
20
มี.ค.
ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3 rd ASEN Student Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019 ณ Universiti Sains Malaysia
19
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ "คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว"
19
มี.ค.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)
18
มี.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-29 มี.ค. 62
08
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
06
มี.ค.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
06
มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์
11
มี.ค.
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562 สอบถามโทร. 0-4535-3606
26
มี.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561 ชั้นปีที่ 1-4
04
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอำลาว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่นที่ 20
04
มี.ค.
อบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test)
01
มี.ค.
ร่างตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษา 2/2561
28
ก.พ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้
25
ก.พ.
โครงการ The 6 th world Education Leaders Forum ในงาน 2019 IYF World Culyure Camp
01
มี.ค.
ร่างตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561
22
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม) จำนวน 5 หลักสูตร
21
ก.พ.
ตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษา 2/2561
21
ก.พ.
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561
15
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตร
11
ก.พ.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
07
ก.พ.
ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเเทศอาเซียน
07
ก.พ.
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
05
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภายใน 11 ก.พ.62)
31
ม.ค.
แจ้งเวียนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2 - 3/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะบริหารศาสตร์
31
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ เว็ปเพจห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
31
ม.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
30
ม.ค.
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (TIK) ใมนสาขา Conditional Coaching ของรัฐบาลเยอรมนี
30
ม.ค.
ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
29
ม.ค.
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
28
ม.ค.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
31
ม.ค.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
25
ม.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2562
25
ม.ค.
บริษัท บุญรอดบริวเวอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ตั้งแต่บัดนี้-28 กุมภาพันธ์ 2562
25
ม.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2562
25
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การขยายการจัดตั้งกลุ่มหรือพรรคของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2562
25
ม.ค.
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด รับสมัครเภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
25
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
24
ม.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษขอเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปี 2562 (รอบที่2)
22
ม.ค.
อบมรมระยะสั้นโครงการอบรมภาษาออังกฤษเพื่อการสื่อสาร
18
ม.ค.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนสำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์
15
ม.ค.
ร่างตารางสอบกลางภาค 2/2561 ครั้งที่ 2
15
ม.ค.
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16
11
ม.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562

15
ม.ค.
ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ทุนสำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
09
ม.ค.
การชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference 2019:Clinical Skills and practice enhancement
15
ม.ค.
ร่างตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2/2561
04
ม.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เดือน มกราคม 2562
15
ม.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
02
ม.ค.
ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst-Mach Grant (EMG) -ASEA-UNINET ประจำปี 2562
21
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ (สอบวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.)
24
ธ.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
21
ธ.ค.
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สําหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2561
18
ธ.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
11
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์เสนอสวัสดิการกู้เงินสำหรับพนักงาน
07
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ยัดนี้-24 ม.ค.62
07
ธ.ค.
มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1เพื่อขอรับทุนการศึกษา ส่งเอกสารใบสมัครภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
06
ธ.ค.
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปี 2562 (รอบที่1)
03
ธ.ค.
ทุน Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562
29
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวดหัวข้อ"ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นประธานอาเซ๊ยนในปี 2562" ตั้งแต่วันนี้-28 ธ.ค. 61
29
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้นผลงานนักศึกษา "วิทยาศาสตร์กำจัดสิว" วันนี้-30 ธ.ค.61
29
พ.ย.
บริบัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมด้านการหางาน/สมัครงานของนักศึกษา
29
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์"วันครู" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-11 ธ.ค. 61
03
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ห้องเอกสารอิงทางเภสัชศาสตร์ เดือน พฤศจิกายน 2561
29
พ.ย.
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อผลิต จำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา
29
พ.ย.
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา รับสมัครเภสัชกร จำนวนหลายอัตรา
27
พ.ย.
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชนืสูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย
26
พ.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2561
26
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
08
พ.ค.
ตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16
พ.ย.
การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
12
พ.ย.
รพ.หัวเฉียว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่5หรือ6
08
พ.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
25
มี.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
20
ธ.ค.
ตารางเรียน และปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561
01
พ.ย.
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
30
ต.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
30
ต.ค.
ประกาศผลการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
30
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค.2561
30
ต.ค.
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปแทนอัตราว่าง
30
ต.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์
26
ต.ค.
โรงพยาบาลยันฮี รับสมัครเภสัชกร หลายอัตรา
26
ต.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ Smart Young Innovators
24
ต.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ)
16
ต.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
11
ต.ค.
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์
09
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09
ต.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
04
ต.ค.
ทุนโครงการ Endeavour Leadership Program ของรัฐออสเตรเลีย
25
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
19
ก.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
17
ก.ย.
สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพรฯ
13
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORT FILM AWARD 2018
13
ก.ย.
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 20 ก.ย.61(สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4)
13
ก.ย.
ประกาศขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561
13
ก.ย.
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร 4 อัตรา
10
ก.ย.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)"
13
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ สอบวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
06
ก.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
06
ก.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
06
ก.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
03
ก.ย.
โครงการสัมมนาทางวิชาการ Natural Products - From Basic to Translation III (NPBT III) 2018:Health Products for a Better Quality of Life
29
ส.ค.
กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จำนวน 6 อัตรา
15
พ.ย.
ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
29
ส.ค.
การสอบความรู้ ครั้งที่ 5/2561 PLE-CC1
27
ส.ค.
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ที่พร้อมให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
ส.ค.
ารจัดอบรม การใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence spectrometer)
27
ส.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
23
ส.ค.
โครงการ World Friend Korea (WFK) Advisors Program ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
20
ส.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
17
ส.ค.
ประชาสัมพันธืการจัดอบรม ของมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
17
ส.ค.
งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018
17
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15
ส.ค.
ร่างตารางสอบกลางภาค-ปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2561
15
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ)
10
ส.ค.
การสอบชิงทุนมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
08
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานราตรีเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
06
ส.ค.
สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้
06
ส.ค.
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
06
ส.ค.
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
02
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปร.ด. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 1/61
02
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/61
02
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางแลพผลิตภัณฑ์ 1/61
01
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานธุรการชั้น 4)
01
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ) และกำหนดการสอบคัดเลือก
25
ส.ค.
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
10
ส.ค.
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ยกเลิกการสอบ OSPE ปี 4
26
ก.ค.
ทดสอบข่าวเภสัชศาสตร์ศึกษา
26
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
26
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
26
ก.ค.
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร Empowering Pharmacist in Tobacco Control
26
ก.ค.
ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
26
ก.ค.
การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561
25
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
25
ก.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกุัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
10
ส.ค.
Pharm Camp 2018 : เส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-9 ส.ค.2561
18
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการกลุ่มวิชา)
17
ก.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง
11
ก.ค.
(ด่วนที่สุด) การสมัครสอบความรู้ฯ ปี4(PLE-CC1) (สำหรับนักศึกษารหัส 57XX..)
05
ก.ค.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS 4 (Admissions)
05
ก.ค.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรม เรื่อง องค์ประกอบและการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
05
ก.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
04
ก.ค.
โครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง
04
ก.ค.
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-อินเดีย ปี 2561-2563
04
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561
28
มิ.ย.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ยุติธรรมกับประชาชน" สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-29 มิ.ย. 61
28
มิ.ย.
ขอเชิญร่วมการประกวด Clip VDO และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ก.ค. 61
28
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 มิ.ย. 61 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข
25
มิ.ย.
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
22
มิ.ย.
ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17
23
มิ.ย.
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561
21
มิ.ย.
รับสมัครรับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการกลุ่มวิชา
19
มิ.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
19
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่รุ่นที่ 5
19
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษและโควตาพื้นที่ภาคอีสาน (เพิ่มเติม)
15
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค. 61
15
มิ.ย.
ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย
15
มิ.ย.
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2562
15
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 61
14
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 (กสพท.)
27
ก.ค.
คู่มือตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
13
มิ.ย.
ทุน ASEA-UNITET Staff Exchange one Month Scholarship ประจำปี 2561
13
มิ.ย.
ประชุมวิชาการด้านการขึ้ทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา บริบทใหม่ในตำรับยา
27
ก.ค.
แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
08
มิ.ย.
ประเพณีบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะ ปีที่ 6
07
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8
06
มิ.ย.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.) TCAS3/2
06
มิ.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
10
ก.ค.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
04
มิ.ย.
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
31
พ.ค.
การฝึกอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ
06
มิ.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
28
พ.ค.
โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ 2561
28
พ.ค.
อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
06
มิ.ย.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.)
24
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Using English in Teaching in the 21 th Century
24
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
18
พ.ค.
รับสมัครทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ University of Da nang วิทยาเขตคอนตูม (UDCK) ประเทศเวียดนาม
17
พ.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
16
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
24
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
16
พ.ค.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
15
พ.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
11
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
11
พ.ค.
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
10
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
10
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
07
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัสเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Youth Bus 2018) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
07
พ.ค.
รายชื่อนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
05
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
05
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
03
พ.ค.
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure
03
พ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
03
พ.ค.
โครงการทุนการศึกษา DUO - Sweden 2018
03
พ.ค.
ตารางการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษา
05
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
01
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
27
เม.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
26
เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian seas Youth Forum ณ ประเทศฟิลิปินส์
25
เม.ย.
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญุกตเวทีอย่างสูงสุดต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
25
เม.ย.
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561
19
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
19
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
20
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
20
เม.ย.
ประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently” คณะเภสัชศาสตร์
19
เม.ย.
โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนิเชีย
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์
20
เม.ย.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 มิ.ย.61
17
เม.ย.
โครงการบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561
20
เม.ย.
รายละเอียดการสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 1/2561 และการสอบข้อเขียนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ) ครั้งที่ 2/2561
17
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561
10
เม.ย.
ขอเชิญสมัครทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562
09
เม.ย.
การประชุมวิชาการระดับบนานาชาติด้าน E-learning 2561
09
เม.ย.
การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการ Ediucation ICT Forum 2018
09
เม.ย.
การเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
04
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-5 เม.ย.61
02
เม.ย.
ทุน Hubert H. Humphrey North - south Fellowship program ประจำปีการศึกษา 2562
29
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ในหัวข้อ “ทักษะการเขียน Resume และทักษะการพูดเพื่อการสัมภาษณ์งาน
29
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2561
29
มี.ค.
อบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC:Infection Control)
26
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-7 พ.ค. 61
26
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ โครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-28 มี.ค. 61
26
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอหนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว:การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. 61
26
มี.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอปิ่นโตสร้างสรรค์ ตั้งแต่บัดนี้-8 เม.ย.61
26
มี.ค.
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกร จำนวน 3 ตำแหน่ง
26
มี.ค.
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรประจำปีการศึกษา 2561
23
มี.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21
มี.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
21
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL
19
มี.ค.
ประกาศผลการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
16
มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม Going Global
15
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล
12
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท
09
มี.ค.
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08
มี.ค.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0
07
มี.ค.
โรงพยาบาลมนารมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร
07
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program
07
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2018
07
มี.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 มี.ค. 61
06
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ "ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชกรรม"
06
มี.ค.
งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี
05
มี.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
27
ก.พ.
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรผูัสนใจ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS
21
ก.พ.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.-13 มี.ค.6
20
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ: และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง" (รุ่นที่ 6)
20
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ: และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง" (รุ่นที่ 5)
19
ก.พ.
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
16
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16
ก.พ.
ขอเชิญนัะกศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี
16
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ก.พ.
ประชาสัมพันธกำหนดจัดงาน China Education Expo 2018
16
ก.พ.
ทุนฝึกอบรมหลีกสูตรต่างๆจำนวน 10 หลักสูตร ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย ต
09
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน: ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน
09
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
26
ก.พ.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
06
ก.พ.
ประชาสัมพันธืโคงการจัดอบรมและแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC
28
ส.ค.
ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2/2560
02
ก.พ.
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการประกวด “Startup Pitching Contest 2018” และรับทุนสนับสนุนการศึกษา
02
ก.พ.
ทุนการศึกษา Fullbright Thai Geaduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
01
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ. 61
01
ก.พ.
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรพสิทธิประสงค์ เปิดรับสมัครประกวดผลิตสื่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ตั้งแต่บัดนี้-5 ก.พ. 61
26
ม.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Getting to Know University of Graz” โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
26
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน
10
พ.ค.
ร่าง ตารางสอบประจำภาคการศึกษา 2/2560
24
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Implementing Metabolomics Tools in the Search for Active Secondary Plant Metabolites” โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
24
ม.ค.
การอบรม เรื่อง international workshop for the next Biobank and Buioresource Standards
24
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การขอรับฟังข้อมูลเกี่ยวประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
24
ม.ค.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange ณ ประเทศญี่ปุ่น
22
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม EURASIA Higher Education Summit 2018 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี
22
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program 2018/2019 เพื่อศึกษาภาษา ศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซียระยะสั้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย
22
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
22
ม.ค.
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ห้อง PH306
26
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง”
18
ม.ค.
คู่มือตารางเรียน วท.ม.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2560
18
ม.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา
19
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน วันที่ 23 มีนาคม 2561
12
ม.ค.
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 260
11
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตี ปริญญาโท และ Non-Degree ณ ประเทศฮังการี
09
ม.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference วันที่8-9 ก.พ.2561
08
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ฯ
05
ม.ค.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้- 16 ม.ค. 61
05
ม.ค.
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสสบดีที่ 25 มกราคม 2561
29
ธ.ค.
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ และทุนฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ
28
ธ.ค.
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญญาและพัสดุฯ"
21
ธ.ค.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ
19
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป
19
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง
15
ธ.ค.
การประชุมวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้สมุนไพร.. เพื่อประเทศไทย 4.0
12
ธ.ค.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
26
ธ.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2560
06
ธ.ค.
งาน สร้างสรรค์นวัตกรรมการจากสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย สู่ประเทศไทย 4.0
06
ธ.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากจุลินทรีย์ (Microbial Health Products) ครั้งที่ 2
06
ธ.ค.
ประชุมวิชาการประจำปี สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การดูแลสุขภาพเมื่อประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
14
ธ.ค.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกัน/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
30
พ.ย.
ประกาศรับสมัครชิงทุนสำหรับอาจารย์ "Study of the U.S.Institutes for Scholars 2018"
30
พ.ย.
งาน Open Innovation 101 สัญจรภาคอีสาน
01
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
28
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการสึกษา 2561
28
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตั้งแต่บัดนี้- 27 ธ.ค. 60
27
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา/อบรม/วิจัย ของรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปีการศึกษา 2018
27
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริยญาตรี โท และเอก และทุนวิจัยของรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018
24
พ.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มวิชา) รายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
23
พ.ย.
การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
21
พ.ย.
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
24
พ.ย.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2561
24
พ.ย.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
20
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฮังการี ระดับปริญญาโท และเอก
15
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2561
15
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย
15
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มวิชา)
14
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา
13
พ.ย.
ขอให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความต้องการที่จะขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เข้าไปกรอกข้อมูลตั้งแต่บัดนี้-30 พ.ย. 60
08
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์รับชุดครุยบัณฑิต วันที่ 7-12 ธ.ค. 60 ณ เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
08
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์บริการแต่งหน้า-ทำผมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
08
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
08
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ UBU - TEST ครั้งที่1/2561 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
08
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Global Undergraduate Exchange Program ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 - 5 เดือน)
07
พ.ย.
การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ประจำปีงบประมาณ 2561
26
ธ.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2560
02
พ.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
02
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (สอบวันที่ 10 พ.ย. 60)
31
ต.ค.
ประกาศการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ
01
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสมัครรับทุนของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) วันที่ 2 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมยูเพลส
30
ต.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเรียนต่อออสเตรเลีย "เรียนและฝึกงานกับโรงแรม5ดาว พร้อมโอกาสทำงานต่อที่ออสเตรเลีย"
25
ต.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Development and Efficacy of Cosmetic Ingredients and Functional Materials at Cosmos Technical Center”
24
ม.ค.
ร่าง ตารางสอบปลายภาค 1/2560
19
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
18
ต.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการกลุ่มวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
18
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะ/หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม ปีที่ 2
18
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายไม่ตรงกับเพศกำเนิด
18
ต.ค.
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 16.30-20.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ว.แพทย์ฯ
13
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
12
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนา
13
ต.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2561
26
ธ.ค.
ตารางสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2) ประจำภาคการศึกษา 1/2560
11
ต.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
06
ต.ค.
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
06
ต.ค.
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
05
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการ SCG Excellent Internship Program 17
05
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยของมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
02
ต.ค.
แจ้งผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศจีน
29
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการการแนะแนวการศึกาาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
29
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ของศูนย์ SEAMEO RECSAM ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
18
ก.ย.
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 60
15
ก.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ อีกนิคพิชิตเอดส์ ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 60
15
ก.ย.
ขอเชิญร่วมอบรม สหจะโยคะ สมาธิเบื้องต้น ณ อาคาร7รอบเฉลิมพระเกียรติ(ห้องกระจก) ม.อุบลฯ ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.30 น.
15
ก.ย.
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรฝ่ายผลิต 1 อัตราและเภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
15
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเขตสุขภาพที่10 สู่ Teen Idol 4.0 วันที่ 18 ก.ย. 60 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
15
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล วันที่ 16-18 ต.ค. 60 ณ บริษัท โอเค แมส จำกัด กรุงเทพมหานคร
12
ก.ย.
ขอเชิญร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ วันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลานไทร หน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา
26
ธ.ค.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
08
ก.ย.
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์
06
ก.ย.
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทรับสมัครเภสัชกร 4 อัตรา
04
ก.ย.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
04
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา(สภานักศึกษา) ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
04
ก.ย.
ร่างตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
28
ส.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
28
ส.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
25
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
28
ส.ค.
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง(งบจังหวัด60)
24
ส.ค.
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภุมิ จำนวน 2 ชุด(งบจังหวัด60)
22
ส.ค.
ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
18
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
11
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
11
ส.ค.
Workshop on Compaction Simulation, 25-27 Sep., Singapore.
11
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560"
10
ส.ค.
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึงจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน 5 อัตรา
08
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการรู้สารสนเทศ
13
ธ.ค.
คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2560
04
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (สอบวันที่ 25 ส.ค. 2560)
03
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2560)
03
ส.ค.
ขอเชิญชวนส่งผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน ในหัวข้อ
03
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา
26
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
25
ก.ค.
ราคากลาง รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
25
ก.ค.
ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)11/2560 ลว25ก.ค.60
24
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Formal Solution to Informal Settlements
18
ก.ค.
ราคากลาง ชุดเครื่องทำลายข้อสอบและเอกสารทางราชการ
17
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
13
ก.ค.
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สายผู้เชี่ยวชาญ ระดับต้น
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเยาชน เพื่อเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชน ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซซิ สหพันธรัฐรัฐเซีย
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาไทย เข้าร่วมประชุม Student's Forum
11
ก.ค.
การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
26
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการ สุขภาพ (Social pharmacy and health care management) ครั้งที่ 1
12
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7
06
ก.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
06
ก.ค.
ประกาศ นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
05
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ให้กับบุคลากรด้านการศึกษา
04
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
03
ก.ค.
UMAP Program A&B 2017-2
30
มิ.ย.
ขอแจ้งรายละเอียดประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ประจำปีการศึกษา 2560
30
มิ.ย.
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม สนับสนุนทุนการศึกษาโดยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ คุณธรรมประจำใจ หมดเขตส่งผลงานวันที่ 7 ส.ค. 60
30
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าประกวดวาดภาพหัวข้อ ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่9ของฉัน ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 60
30
มิ.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชนในวันที่ 1 ก.ค. 60 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมยูเพลสอุบลราชธานี
30
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
30
มิ.ย.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
30
มิ.ย.
ขอเชิญส่งผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ต.ค. 60
29
มิ.ย.
ราคากลาง ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
28
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation)
28
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้ UMAP Program A&B 2017-2 (for spring Semester 2018)
03
ก.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
20
มิ.ย.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60
19
มิ.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
มิ.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา " เที่ยวทางธรรมวิถีไทย ปีที่ 3"
16
มิ.ย.
รพ.บางมด เปิดรับสมัครเภสัชกร 4 ตำแหน่ง
16
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Campm) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่
14
มิ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DOU-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2561
14
มิ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (UBU Ambassador)
14
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 10
13
มิ.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
19
มิ.ย.
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ รอบ Admissions
12
มิ.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายงานตัววันที่ 19 มิ.ย. 2560)
12
มิ.ย.
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( FA1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
09
มิ.ย.
หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
08
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลทั่วไป
08
มิ.ย.
ขอเชิยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microbiome and Functional Metagenomics Analysis Workshop
06
มิ.ย.
วารสารภสัชศาสตร์อีสาน IJPS March 11-12,2017
02
มิ.ย.
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน จำนวนหลายอัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-6 มิ.ย. 60
02
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 8- วันเสาร์ที่ 10 มิถนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส
01
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด MISS TOURISM QUEEN THAILAND 2017 สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้-5 มิ.ย.60
01
มิ.ย.
มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนนักศึกษาเขียนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,00 บาท ส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 60
01
มิ.ย.
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ ดี 7 Days : ทำดี ทำได้ทุกวัน ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 60
01
มิ.ย.
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ อากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 60
01
มิ.ย.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 5 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
31
พ.ค.
ราคากลาง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
31
พ.ค.
ราคากลาง ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน
31
พ.ค.
ราคากลาง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
30
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบรืการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอบวันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น.
29
พ.ค.
สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
26
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
25
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
25
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2560
23
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป *สอบวันที่ 26 พ.ค. 2560
18
พ.ค.
รับสมัครทุน ASEA-UNINET Staff Exchange Scholarship ประจำปี 2560
18
พ.ค.
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
17
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วม MU-Sc Summer Microbiology Research Experience for Science Students 2017
17
พ.ค.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
17
พ.ค.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนล่าง
17
พ.ค.
ขอเชิญชวนให้เยาวชนไทยดีเด่นเข้าร่วมการประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560
09
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จัดโดยสำนักงาน ก.พ. จำนวน 4 หลักสูตร
08
พ.ค.
บริษัท ล็อกซเลย์เทรดดิ้ง จำกัด ขอเชิิญประกวดคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์กรีนนัท ภายใต้หัวข้อ Greennut...Snack สำหรับคนวัยมันส์
08
พ.ค.
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเยาวชน Learning to Live Together ในวันที่ 31 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60
08
พ.ค.
ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(ชาย-หญิง) ชั้นปีที่1-4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
08
พ.ค.
ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561
08
พ.ค.
Vishwakarma Institutes เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี และ ป.โท
08
พ.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
05
พ.ค.
ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
05
พ.ค.
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
11
พ.ค.
ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
05
พ.ค.
คู่มือการใช้งาน Access English
04
พ.ค.
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
03
พ.ค.
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017
02
พ.ค.
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย
01
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2562
05
พ.ค.
ร่างตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
01
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2562
28
เม.ย.
การดำเนินการยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
28
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานประจำสถานปฏิการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ม.อุบล) สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
26
เม.ย.
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบรายวิชา 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปลายภาค 2/2559)
25
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Fulbright internationalization Forum (FIF)
25
เม.ย.
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
20
เม.ย.
ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
08
พ.ค.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่าย เถ้าแก่น้อย" สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้-18 พ.ค. 60
20
เม.ย.
ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
19
เม.ย.
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรควบคุมคุณภาพ
19
เม.ย.
ประกาศรับสมัครงานเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. - 5 พ.ค. 2560
19
เม.ย.
รายละเอียดการสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 1/2560 และการสอบข้อเขียนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ)
18
เม.ย.
ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
18
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์สำหรับ Startup
12
เม.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
12
เม.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
เม.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(นวท.)ครั้งที่ 17
12
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา"ดาวรุ่นลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 9
07
เม.ย.
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60
05
เม.ย.
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
05
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ ของกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2560
30
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017
29
มี.ค.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครเภสัชกร จำนวนหลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ค. 60
29
มี.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
28
มี.ค.
โรงแรมศรีลันตา เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
28
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเชียน ครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20 เม.ย. 60
28
มี.ค.
บริษัท คอมไบน์แล็ป จำกัด เปิดรับเภสัชกร 1 ตำแหน่ง
28
มี.ค.
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวน 5 อัตรา
28
มี.ค.
ทุน UNESCO/people's Republic of China - The Great Wall Co - Sponsored Fellowships Programme 2017
27
มี.ค.
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา และเภสัชกรฝ่ายโรงงาน
03
เม.ย.
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเภสัชศาสตร์
24
มี.ค.
แจ้งงดการให้บริการระบบเครือข่ายหลักและอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
23
มี.ค.
อบรมหลักสูตร step-by-step to Implementing EdPEx
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2560
21
มี.ค.
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่้วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561
21
มี.ค.
ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกขอมมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560
17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
16
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
16
มี.ค.
แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษากรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
16
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง(Lower Mekong Initiative -LMI) จำนวน 2โครงการ
16
มี.ค.
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/2561
16
มี.ค.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2560
13
มี.ค.
ขอเชิญชวนประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค. 60
13
มี.ค.
ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 60
13
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ปั้นฝันเดอะบัณฑิต เรื่อง น้ำคือชีวิต" ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค. 60
21
มี.ค.
ร่างตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเภสัชศาสตร์
13
มี.ค.
ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560
10
มี.ค.
ประชุมสัมมนา The 8 th University Scholars leadership Symposium:Building Life,Giving Hope
10
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม G200 YOUTH FORUM ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
10
มี.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
07
มี.ค.
ขอเชิญชวนเข้าร่วม UBU JOB FAIR 2560 วันที่ 17-18 มี.ค. 60 เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
07
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเขียนบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์หรือส่งคลิปวิดีโอในหัวข้อ Mega-Crisis (มหาวิกฤติภัยดาวโลก) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 2560
07
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสุตร
07
มี.ค.
ข้อมูลสาขาความเชียวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
02
มี.ค.
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้ง 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2560
02
มี.ค.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังยากรุ๊ป รับสมัครเภสัชกร FULL TIME จำนวน 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง)
01
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
28
ก.พ.
ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีพบนักศึกษากระทำผิดระเบียบการสอบหรือส่อเจตนาทุจริตการสอบ
27
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
27
ก.พ.
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบัสเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 4
24
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
24
ก.พ.
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำยอดเศรณี ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. -2 มี.ค. 60
22
ก.พ.
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ 8
22
ก.พ.
เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
22
ก.พ.
แจ้งกฎกระทรวง
21
ก.พ.
ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลง จังหวะสนุกสนาน วันที่ 11 มี.ค. 60 ณ โชว์รูมอีซูซุ ตังปัก อุบลราชธานี
21
ก.พ.
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี พ.ศ.2560
20
ก.พ.
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจและรักในการออกแบบร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันแฟชั่นสไตล์ไทยสู่ผลงานระดับสากล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 60
20
ก.พ.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น "นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ" เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มี.ค. 60
17
ก.พ.
ราคากลาง เครื่องวัดความสามารถในการแทรกซึมของยาเตรียมพร้อมอุปกรณ์ (Franz Diffusion Cell)
17
ก.พ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)10-2560 ลว17ก.พ.60
16
ก.พ.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-24 มี.ค. 60
16
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการ
16
ก.พ.
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์สำหรับบัณฑิตศึกษา
16
ก.พ.
เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
16
ก.พ.
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
14
ก.พ.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560
24
ม.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
10
ก.พ.
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม)
09
ก.พ.
คู่มือโครงการสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
08
ก.พ.
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานคลิปวีดีโอหรือ Animation เข้าประกวดเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ก.พ. 60
08
ก.พ.
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560
06
ก.พ.
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี รับเภสัชกรประจำ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 เป็นต้นไป
16
ก.พ.
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเภสัชศาสตร์
02
ก.พ.
ขอแจ้งกฏกระทรวงการขออนุญาติและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดฯ ประเภท 4 และ 5
02
ก.พ.
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด รับนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
01
ก.พ.
สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ตัั้งแต่บัดนี้- 15 ก.พ. 60
01
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต วันที่ 4 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท
01
ก.พ.
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยาสาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวนหลายอัตรา
01
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2017 (YFS 2017)
06
ก.พ.
(ด่วน) การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560 (OSPE) และครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
31
ม.ค.
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อเภสัชกรคนดีศรีอีสาน
27
ม.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันกินจุในงานเกษตรอีสานใต้ฯ
27
ม.ค.
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
24
ม.ค.
(ร่าง)ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเภสัชศาสตร์
24
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
ม.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสคร์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
ม.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดวรรณกรรม แว่นแก้ว ครั้งที่ 13 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 60
20
ม.ค.
ขอเรียนเชิญโรงพยาบาล สสจ. สมาคม/ชมรม ฯลฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2560 เพื่อรับโล่รางวัลในการประชุมวิชาการฯ
19
ม.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเภสัชศาสตร์
18
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเรื่องยาและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน” วันที่ 1 ก.พ. 2560
16
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายนักพัฒนาในโครงการ แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-19 ม.ค. 60
16
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-25 ม.ค. 60
16
ม.ค.
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
16
ม.ค.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์เลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
16
ม.ค.
ขอเชิญชวนส่งผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่านในหัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าชาวอีสาน ตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ. 60
16
ม.ค.
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ the 6 th NIDA Summer Camp
13
ต.ค.
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
16
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
13
ม.ค.
คู่มือตารางเรียนวท.ม.สาขาวิชาการบริการบริการสุขภาพ และ ปรด.เภสัชศาสตร์
12
ม.ค.
คู่มือตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
12
ม.ค.
คู่มือตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
11
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน22nd Chinese International Education Exhibition Tour (CIEET 2017)
10
ม.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันขึ้นปีใหม่ 2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ม.อุบลฯ
11
ม.ค.
ประกาศคู่มือตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
05
ม.ค.
รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
05
ม.ค.
ทุนดนตรี (Music Grant)ภายใต้ทุน Ernst mach Grant-ASEAN-UNINET ประจำปี 2560
28
ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2560
28
ธ.ค.
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาและระดมความคิด เรื่อง นวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสูงอายุ
28
ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
26
ธ.ค.
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี รับสมัครเภสัชกร
23
ธ.ค.
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
20
ธ.ค.
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560
19
ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
19
ธ.ค.
รับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2560
16
ธ.ค.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
16
ธ.ค.
โรงพยาบาลยันฮี รับสมัครเภสัชกร
13
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference (ครั้งที่ 1) วันที่ 3 ก.พ.2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ
15
ธ.ค.
งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13
ธ.ค.
การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ชดใช้ทุน)
09
ธ.ค.
ตารางนำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ผลัดที่ 4-5 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.2559
06
ม.ค.
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
08
ธ.ค.
บริษัท แอตแลนติค จำกัด รับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา
08
ธ.ค.
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯและทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2560
08
ธ.ค.
ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2559
06
ธ.ค.
ราคากลาง ตู้อบความร้อนอเนกประสงค์
06
ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)09-2560 ลว 6 ธ.ค.59
05
ธ.ค.
ราคากลาง ชุดเครื่องโครมาโตกราฟีวิเคราะห์และแยกสารฯ
05
ธ.ค.
ราคากลาง ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ฯ
02
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
02
ธ.ค.
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2560
02
ธ.ค.
รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - UNINET ประจำปี 2560
02
ธ.ค.
ขอเชิญสมัคร CoP trainees เพื่อเข้าร่วมโครงการ "PCSL Community of practice"ภายใต้ความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
01
ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อ : ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
01
ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อ : ชุดเครื่องโครมาโตกราฟีวิเคราะห์และแยกสารโดยใช้ความดันสูง (HPLC)
30
พ.ย.
แจ้งการโอนเงินค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
25
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 60
24
พ.ย.
การให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ
24
พ.ย.
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560
24
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8-13 ธ.ค. 59
23
พ.ย.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ
23
พ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
23
พ.ย.
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อใช้ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 29 ธ.ค. 59
22
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
22
พ.ย.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3
17
พ.ย.
รพ.นวมินทร์ 9 ขอเชิญเข้าร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน
17
พ.ย.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like
17
พ.ย.
ขอเชิญสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสงคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560
15
พ.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา
14
พ.ย.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปลาย) ฉบับภาษาอังกฤษ
14
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวัจัย ประจำปี 2559
14
พ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
14
พ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
14
พ.ย.
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 ธ.ค. 59
11
พ.ย.
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน E- Comtent Day
10
พ.ย.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่1 พ.ย. -15 ธ.ค. 59
10
พ.ย.
รพ.บางปะกอก 3 รับสมัครเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
10
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 พ.ย. 59
09
พ.ย.
ราคากลาง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-VIS
09
พ.ย.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)06/2560 ลว 9พ.ย.59
22
พ.ย.
(ร่าง)ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
07
พ.ย.
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 13 ม.ค. 60
02
พ.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
02
พ.ย.
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
01
พ.ย.
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พ.ย. 59
31
ต.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
31
ต.ค.
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
29
ต.ค.
สรุปข่างประชาสัมพันธ์ส่งบทความหรือผลงานวิจัย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (เดือน ต.ค.-พ.ย. 2559)
28
ต.ค.
รับสมัครสอบแข่งขั้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน 2559
28
ต.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)05/2560 ลว 26ต.ค.59
19
ต.ค.
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
19
ต.ค.
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
17
ต.ค.
ราคากลาง กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ จำนวน 1 ชุด
17
ต.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)04/2560 ลว 17 ต.ค.59
17
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DOU-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
13
ต.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. รับสมัครตั้งวันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2559
13
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
12
ต.ค.
ประกาศ:เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา เลขที่ ม.อบ.(ภส.)02/2560 ลว 6 ต.ค.59
12
ต.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 18-23 ธ.ค. 59 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
12
ต.ค.
มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน รับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 พ.ย. 59
07
ต.ค.
ราคากลาง ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมประมวลผล (Fluorescent microscope)
12
ต.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)03-2560 ลว 7 ต.ค.59
07
ต.ค.
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
06
ต.ค.
ราคากลาง อ่างน้ำปรับอุณหภูมิแบบเขย่า
12
ต.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)02-2560 ลว 6 ต.ค.59
28
ต.ค.
ราคากลาง เครื่องวัดความสามารถในการแทรกซึมของยาเตรียม พร้อมอุปกรณ์ (Franz Diffusion Cell)
12
ต.ค.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)01-2560 ลว 5 ต.ค.59
03
ต.ค.
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2559
26
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Startup Camp สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
ก.ย.
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
22
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
22
ก.ย.
บริษัท คัลเจอรัล แคร์ ประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เปิดรับสมัคร 3 ต.ค. - 30 พ.ย. 59
20
ก.ย.
ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 : NRRU Shoe & Share 2016
14
ก.ย.
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งที่ 2
14
ก.ย.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Society Award 2016
14
ก.ย.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6
09
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ (UBU Ambassador)
07
ก.ย.
การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
06
ก.ย.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2559
05
ก.ย.
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
05
ก.ย.
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
05
ก.ย.
น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน
01
ก.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Gen A: Empower Active Citizen เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-25 ก.ย. 59
01
ก.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-20 ก.ย. 59
01
ก.ย.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 59
01
ก.ย.
ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตเข้าออกมหาวิทยาลัย
01
ก.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก กับโครงการ Fly Your Ideas ครั้งที่ 5
01
ก.ย.
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) รับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 02-9430935-7 ต่อ 100 และ 214
01
ก.ย.
ขอแจ้งรายละเอียดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
01
ก.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้-17 ต.ค. 59
19
ต.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
30
ส.ค.
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
30
ส.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลิอกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
29
ส.ค.
ขอเชิญสมัครรับทุน Chevening ประจำปี 2560-2561
28
ส.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ปราศจากประจุ จำนวน 1 เครื่อง
28
ส.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดเครื่องระเหยสารอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
26
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
12
ต.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2559
24
ส.ค.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี 31 ส.ค.2559
23
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย
23
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
22
ส.ค.
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
18
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
09
ส.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำห้องเอกสารอ้างอิง จำนวน 1 อัตรา
09
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 ส.ค. 2559 ณ นิด้า
08
ส.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตู้ถ่ายเชื้อ จำนวน 1 ชุด
08
ส.ค.
การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันนี้- 17 ตุลาคม 2559
08
ส.ค.
ตารางการนำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10-11 ส.ค. 59
05
ส.ค.
ขอแจ้งตารางการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
03
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
03
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่องหลักสูตรสหวิทยาการ ความท้าทายทางการวิจัย
03
ส.ค.
แจ้งการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
03
ส.ค.
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการศึกษาประเทศฝรั่งเศส
02
ส.ค.
ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
01
ส.ค.
การประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
01
ส.ค.
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย รับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานในการประชุม FAPA 2016 สมัครตั้งแต่วันนี้-15 ส.ค. 59
01
ส.ค.
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครงาน จำนวน 17 อัตรา
01
ส.ค.
การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
01
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
01
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
10
ส.ค.
คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
28
ก.ค.
เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Innovation in Teaching and Learning
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก Merit Awords for Special Program from the Mexican Government for International Students 2016
26
ก.ค.
แจ้งเวียนสำเนาคำสั่งม.อบ. ที่ 1528/2559 และ 1529/2559 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ม.อบ.
25
ก.ค.
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
ก.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
25
ก.ค.
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
25
ก.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
22
ก.ค.
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
22
ก.ค.
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
21
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์รักษาสิว Acnoc น็อคทุกตระกูลสิว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-29 ก.ค. 59
21
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ค. 59
21
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560
21
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและวันเลือกตั้ง
14
ก.ค.
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 59
13
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2
08
ก.ค.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
06
ก.ค.
ขอเชิญนักศึกษาประกวดภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-22 ส.ค. 59
05
ก.ค.
ปฎิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
05
ก.ค.
ประกาศเรื่องการจัดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
05
ก.ค.
ขอแจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 59
04
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคณภาพการศึกษา สมศ.
01
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่องการใช้งาน Google Apps สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
30
มิ.ย.
ขอเชิญประกวดสุนทรพจน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้-4 ก.ค. 59
30
มิ.ย.
ขอเชิญร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-25 ก.ค. 59
30
มิ.ย.
ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
01
ส.ค.
การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
09
ส.ค.
ตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
24
มิ.ย.
ใบคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
24
มิ.ย.
แบบฟอร์มขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา(กรณีไม่มีชื่อในระบบ)
24
มิ.ย.
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
มิ.ย.
ขั้นตอนการขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (ทรานสคริปกิจกรรม)
24
มิ.ย.
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
24
มิ.ย.
ประกาศการกำหนดค่าหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
มิ.ย.
ประกาศทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
มิ.ย.
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปี 2559 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2559 ณ งานกิจการ คณะเภสัชศาสตร์
24
มิ.ย.
ขอแจ้งการโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2559
24
มิ.ย.
โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่1-30 มิ.ย. 59
23
มิ.ย.
การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
มิ.ย.
การบริการวัดตัวชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
21
มิ.ย.
ขอแจ้งข่าวการรับรองสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
21
มิ.ย.
รับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 จำนวน 1 อัตรา
17
มิ.ย.
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16
มิ.ย.
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ) ปีการศึกษา 2559
16
มิ.ย.
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่5)
16
มิ.ย.
ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
27
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
27
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2559
27
พ.ค.
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด รับสมัครเภสัชกร
27
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71
26
พ.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
24
พ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU-Thailand Fellowship Programme
23
พ.ค.
ขอเชิญผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสานและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559
19
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
19
พ.ค.
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx 2558-2561)
23
พ.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 4:โรคติดเชื้อ
01
ก.ค.
ขอเชิญประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 4: โรคติดเชื้อ (ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย 2559)
17
พ.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
17
พ.ค.
การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
17
พ.ค.
ขอความร่วมมือในการกวดขันการกระทำผิดระเบียบการสอบ
17
พ.ค.
แนวปฏิบัติกรณีพบนักศึกษากระทำผิดระเบียบการสอบหรือส่อเจตนาทุจริตการสอบ
16
พ.ค.
รับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 จำนวน 1 อัตรา
10
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559
04
พ.ค.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย (Startup Thailand by GSB)
04
พ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านนวัตกรรมในกลุ่มอาเซียน "ASEAN Young Leader for Innovation 2016"
04
พ.ค.
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
10
พ.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
04
พ.ค.
ขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน ปัจจุบันสู่อนาคต
04
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57, 58 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น
02
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัรฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships
29
เม.ย.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
29
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นพิเศษ จังหวัดขอนแก่น
28
เม.ย.
ขอเชิญส่งเรื่องราวของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มึความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อรับรางวัลลูกกตัญญูฯ
27
เม.ย.
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2559
27
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "MSU_Knowledge Management Awards"
27
เม.ย.
กำหนดการนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
07
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28
04
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
04
พ.ค.
ขอเชิญสมัครสอลบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560
04
พ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์กองทุนนิวตัน เพื่อสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สหราชอาณาจักร
21
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหารมย์ รับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
20
เม.ย.
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
20
เม.ย.
ประกาศสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การดำเนินงานโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559
20
เม.ย.
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
20
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด รับสมัครเภสัชกร
20
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูแคร์ จำกัด รับสมัครเภสัชกร Part time /Full time ประจำร้านและผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา
20
เม.ย.
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 (OSPE) และครั้งที่ 2 (MCQ)
12
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1
11
เม.ย.
อบรม แนวทางการบริหารจีัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
11
เม.ย.
ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชมนิทรรศการและสมัครสมาชิก PULINET
08
เม.ย.
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครเภสัชกร Full time และ Part time
07
เม.ย.
ตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 4 เทอม 2/2558
07
เม.ย.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
05
เม.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายงานตัว 18 เมษายน 2559 นี้
04
เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Volunteer Programme ประจำปี 2559
04
เม.ย.
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และ 58
01
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559
01
เม.ย.
ขอเชิญรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สพสว.(IAD Award) ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
08
เม.ย.
ตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2558
30
มี.ค.
การสมัครทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
30
มี.ค.
การเปิดให้บริการไนโตรเจนเหลวและน้ำสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
25
มี.ค.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
24
มี.ค.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)
24
มี.ค.
ประกาศกำหนดการ รายชื่อผู้เข้าสอบ และการเตรียมตัวในการสอบประมวลความรอบรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
23
มี.ค.
กำหนดการและขั้นตอนการเลิือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2559
23
มี.ค.
จุลสารข้อมูลสมุนไพร
23
มี.ค.
ขอเชิญสมัครทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี- โท
23
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
18
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาการ
16
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ระลึกคุณสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
16
มี.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเภสัชกร บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
15
มี.ค.
ตารางนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม(เฉพาะทาง ผลัด 5-6) ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.59
15
มี.ค.
ขอเชิญสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
15
มี.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
15
มี.ค.
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร :ฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รวบรวมกำหนดการ กิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดดังที่แนบ
14
มี.ค.
ประกาศผลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
14
มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)
11
มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
07
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบกระเบื้อง
07
มี.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
08
มี.ค.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2558
02
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ยูเมะ พลัส "สร้างสุข...เพื่อชุมชน"
02
มี.ค.
ร้านคลังยา สาขา 3 รับสมัครเภสัชกร Fulltime จำนวน 1 อัตรา
02
มี.ค.
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครเภสัชกร
29
มิ.ย.
รพ.เมโย รับสมัครเภสัชกรประจำ 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
02
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
02
มี.ค.
รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (สาขาหน้า ม.อุบล) จำนวน 1 อัตรา
26
ก.พ.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOICE
26
ก.พ.
ขอเชิญสมัครทุนการศึกษา ของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560
26
ก.พ.
ขอเชิญสมัครทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
25
ก.พ.
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
25
ก.พ.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Leadership Development Program
23
ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
18
ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
02
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
16
ก.พ.
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล รับสมัครเภสัชกร
16
ก.พ.
โรงพยาบาลธนบุรีรับสมัครเภสัชกร
15
ก.พ.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
12
ก.พ.
ขอเชิญอบรม The 10 - day Autralian Goverment Accredited Diploma of Sustainable Operations Major in Green Building
10
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การทำงาน เพื่อความเป็นเลิศในองค์กร
10
ก.พ.
สรุปข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559
10
ก.พ.
ขอเชิญสมัครทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน
10
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Education USA Fairs
08
ก.พ.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ม.อบ.(ภส)01/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
08
ก.พ.
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200kVA
03
ก.พ.
ขอเชิญสมัครทุน Fulbright Open Campetition Scholarship Program ประจำปี 2560
03
ก.พ.
แนะนำหลักสูตรเรียนภาษาและเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
01
ก.พ.
คู่มือสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559
01
ก.พ.
โรงพยาบาลราชเวชอุบลฯ รับสมัครเภสัชกร
29
ม.ค.
ประกาศ เรือง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
23
มี.ค.
รับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
28
ม.ค.
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเหล่ากาดชาดจังหวัดอุบลราชธานี
27
ม.ค.
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ปี 2559
27
ม.ค.
อบจ.บุรีรัมย์รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซาะกราว ปี 2559
27
ม.ค.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Graduate UBU Club ประจำปี 2559 (หมดเขตรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2559)
27
ม.ค.
ขอเชิญสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนและเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2559
27
ม.ค.
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หมดเขตสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2559)
27
ม.ค.
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Current Drug Development International Conference 2016
27
ม.ค.
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (หมดเขตส่งบทความ 5 มีนาคม 2559)
22
ม.ค.
เชิญเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร
22
ม.ค.
ขอเชิญสมัครทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET
22
ม.ค.
ขอเชิญสมัครทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2016/2017
22
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาภาษาอังกฤษต่่อต่างประเทศ CP World Study English Fair 2016
22
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Life Siciences Baltics 2016
15
ก.พ.
คู่มือนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2558
21
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 5 th ASEM Rectors Conference and Stiden t Forum (ARC5)
18
ม.ค.
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลััย ตำแหน่ง อาจารย์
06
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
06
ม.ค.
ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
06
ม.ค.
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559
13
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน สำหรับครูประจำโรงเรียนในเขต จ.อุบลราชธานี วันที่ 5 ก.พ. 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
30
ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
06
ม.ค.
ตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
25
ธ.ค.
ประกาศเรื่อง การส่งงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
23
ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้าน photochemistry และโครงการ EAST Asai and pacific Summer Institutes (EAPSI)
23
ธ.ค.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Erasmus+
22
ธ.ค.
โครงการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ 2016 IYF word Culture Camp Thailand
21
ธ.ค.
senior project 2558
16
ธ.ค.
รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเรียนร่วมที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2/2558
16
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูล World Scienctific E-Book (ทดลองการใช้งานจนถึง 11 ม.ค. 2559)
15
ธ.ค.
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจัดประกวดดนตรีนานาชาติ
14
ธ.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานเป็นนักวิจัยประจำและเพื่อศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
11
ธ.ค.
ตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
14
ธ.ค.
กำหนดช่วงการเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษา 2/2558
09
ธ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
04
ธ.ค.
การใช้งานฐานข้อมูล DynaMed Plus ตั้งแต่บัดนี้ถึง2ก.พ.2559
04
ธ.ค.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32
02
ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ ประจำปี 2558
28
พ.ย.
ราคากลาง ก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ระยะที่ 2
23
พ.ย.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว
23
พ.ย.
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
18
พ.ย.
ขอเชิญสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค มูลนิธิไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
16
พ.ย.
สำนักพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16
พ.ย.
สำนักพัฒนานักศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กยศ.
16
พ.ย.
สำนักพัฒนานักศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษากองทุน กรอ.
12
พ.ย.
ราคากลาง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์
10
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่่วมโครงการอบรม
09
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2014 winter GLDP
11
พ.ย.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2558 ระหว่างวันที่ 30พ.ย.-18ธ.ค.58
04
พ.ย.
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
03
พ.ย.
งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
03
พ.ย.
รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเรื่อง การลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
03
พ.ย.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
03
พ.ย.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา2559
03
พ.ย.
คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตและการจดแจ้งตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
02
พ.ย.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
30
ต.ค.
ขอเชิญสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559
28
ต.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้วิถีชาวบรู
28
ต.ค.
ประกาศผลการผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
ต.ค.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
ต.ค.
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
19
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก และทุนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ต่างประเทศฯ ประจำปี 2559
27
ต.ค.
ประชุมวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพสล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและงานเลี้ยงคืนสู้เหย้า ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี
16
ต.ค.
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2558
15
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก และทุนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ต่างประเทศฯ ประจำปี 2559
21
ต.ค.
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่) มีทุนสนับสนุน
21
ต.ค.
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่)
09
ต.ค.
ด่วน งานไฟฟ้า แจ้งงดจ่ายไฟ 16.30 - 17.00 น.วันที่ 8 ต.ค. 2558 (วันนี้)
08
ต.ค.
ของดใช้ลิฟท์โดยสาร
07
ต.ค.
ประกาศการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2559 (OSPE และ MCQ)
07
ต.ค.
ประกาศการสอบประมวลความรอบรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
21
พ.ย.
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558
06
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก และทุนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ต่างประเทศ ฯ ประจำปี2559
05
ต.ค.
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT -CASS) ประจำปี 2559
02
ต.ค.
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
01
ต.ค.
รับสมัครประกวด SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2558
01
ต.ค.
ทุนการศึกษา DAAD Academic Scholarships for postgraduate studies and research
30
ก.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา
29
ก.พ.
แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 ก.ย.58
28
ก.ย.
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
28
ก.ย.
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประกวดการวางแผนธุรกิจ "เส้นทางสู่นวัตวนิชย์ ปี 2558"
28
ก.ย.
โรงพยาบาลเมโยรับสมัครเภสัชกร Full Time
28
ก.ย.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก และทุนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ต่างประเทศ ฯ ประจำปี 2559
05
ต.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย
24
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558
19
ต.ค.
การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายของนักศึกษาที่พักในหอพักคืน
21
ก.ย.
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การสรุปผลจากแบบประเมินและวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นด้วย Excel 2013
18
ก.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
17
ก.ย.
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งงดให้บริการอินเตอร์เน็ตในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 17.00 - 20.00 น.
16
ก.ย.
ระบบแผงโทรศัพท์ชำรุด
16
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม UBU ASEAN Festival 2015
17
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Access Pharmacy
11
ก.ย.
ขอเชิญผุ้แทนด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมการประชุม 2014 IIE Summit on Generation Study Aboard
11
ก.ย.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าชิงรางวัลในการประกวด SEAMEO-Australia Education link Award ประจำปี 2558 - 2559
10
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำการศึกษาต่อ จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
09
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The 2 nd International Clutural Academy
09
ก.ย.
แจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาขงจีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษา
09
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤาด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT)
09
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการEnglish Online On Tour
09
ก.ย.
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับฟังการประชาสะัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสและเทคนิคการสมัครขอรับทุน
04
ก.ย.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2558
03
ก.ย.
ปฏิทินผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1-2558
02
ก.ย.
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558
01
ก.ย.
การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี
01
ก.ย.
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
31
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
ส.ค.
งดใช้กระแสไฟฟ้า
28
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
27
ส.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 15 ชุด
27
ส.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
27
ส.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)19/2558 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558
25
ส.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)18/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
24
ส.ค.
ผลการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
ส.ค.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ไฝ่รู้ " ปี 2558
24
ส.ค.
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
04
ก.ย.
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
21
ส.ค.
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
20
ส.ค.
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดตราสัญลักษณ์พิธิภัณฑ์ต้านโกง
20
ส.ค.
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2558 สำหรับนักศึกษาที่ยากจน
18
ส.ค.
ตารางนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20-21 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
18
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้โครงการ การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพึ่งตนเอง
18
ส.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558
18
ส.ค.
ตลาดหลักทรัพย์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
18
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร Freshy สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00-08.00 น.
20
ส.ค.
ประกาศสำนักพัฒนานักศึกษาเรื่องมาตรการการจราจร/การป้องกันทรัพย์สินสูญหาย ภายใน ม.อุบลฯ
18
ส.ค.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
ส.ค.
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
10
ส.ค.
การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
08
ส.ค.
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
06
ส.ค.
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
06
ส.ค.
รับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สาขา 2 หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
05
ส.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Education Expo 2015 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558
05
ส.ค.
ธนาคารออมสินประกวดโครงการ" ออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย"
04
ส.ค.
โครงการสนับสนุนเพื่อจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
04
ส.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน
04
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา Goimg Global 2016:Building nation and Connecting culture
03
ส.ค.
ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4
29
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
07
ส.ค.
คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
28
ก.ค.
เอกสารการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
04
ส.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
06
ส.ค.
ปฏิทินกิจกรรมคณะ ปีการศึกษา 2558
23
ก.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558
22
ก.ค.
ตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ เทอม 1/2558
21
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก SEAMEO SEARCA 2015-2016
21
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
21
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
20
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
20
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
20
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558
20
ก.ค.
ประเทศสหรัฐเม็กซิโกมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
16
ก.ค.
กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
16
ก.ค.
รายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
15
ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางครุภัณฑ์ ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
15
ก.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)17/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
13
ก.ค.
แบบฟอร์มการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
15
ก.ค.
คู่มือการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
06
ก.ค.
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบธรรมะ (Supervisor)
06
ก.ค.
แจ้งการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
02
ก.ค.
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศไต้หวัน
02
ก.ค.
ประกาศการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา 2558
02
ก.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดรายวิชา เทอม 3/2557
02
ก.ค.
รับสมัครนักศึกษาเภสัชผู้ทำสัญญาฯ คัดเลือกเข้าใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2559
07
ก.ค.
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน วัดและประเมินผล วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์
01
ก.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
24
มิ.ย.
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2558
22
มิ.ย.
สสส.เชิญชวนเสนอโครงการ พี่ชวนน้อง อ่านเ ขียน สร้างสุข
22
มิ.ย.
ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยบริหารงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
19
มิ.ย.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
18
มิ.ย.
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
17
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษ Designing and Remodeling for Safer Chemical Laboratories - B011
16
มิ.ย.
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาปี 2558
16
มิ.ย.
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทดลองใช้ฐานข้อมูล บริษัท Ebscohost จำกัด จำนวน ๓ ฐาน
15
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบริหารโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
11
มิ.ย.
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
มิ.ย.
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ในการจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
09
มิ.ย.
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรียประจำปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม)
09
มิ.ย.
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559
09
มิ.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 (MCQ) และ 4/2558 (OSPE)
08
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 3: โรคมะเร็ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
04
มิ.ย.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ม.อบ.(ภส.)16/2558 โครงการต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
04
มิ.ย.
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
04
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
04
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2558
03
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี ครั้งที่ 5
09
พ.ย.
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเภสัชกร จำนวน 8 อัตรา
04
ส.ค.
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด รับสมัครเภสัชกร 3 อัตรา
03
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่องการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 และ การอบรมวิชาการสรีรวิทยา ฯ
29
พ.ค.
ระเบียบการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ปี 2558
27
พ.ค.
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยบริหารโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
25
พ.ค.
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
22
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน
22
พ.ค.
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการทดสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษษอังกฤษของบุคลากร
22
พ.ค.
ทุนโครงการ UNESCO/People'sRepublic of China - The Great Well Co-Sponsored Fellowships Programme 2015-2016
04
ส.ค.
บริษัทอินเตอร์เชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครเภสัชกร
18
พ.ค.
รพ.เมโย รับสมัครเภสัชกร Full Time
15
พ.ค.
ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม (เพิ่มเติม)
14
พ.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดให้บริการระบบ REG สำหรับนักศึกษาบางเวลา ในช่วงประมวลผลการเรียน เทอม 2/2557
14
พ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบอาเซียน
12
พ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษา 2015 Summer GOLP Program และ 2015 Fall Exchange Students Progarm กับมหาวิทยาลัย Far East University
20
พ.ค.
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2558 วันที่ 22 พ.ค. 58
08
พ.ค.
รับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง
08
พ.ค.
ฝ่ายทรัพย์สินฯ เปิดสั่งจองชุดครุย
08
พ.ค.
ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ิ2558 (JPO/IPR 2015) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น
07
พ.ค.
ร้านสหภัณฑ์รับสมัครนิสิตหญิงเพื่อทำงานระหว่างปิดภาคเรียน
01
พ.ค.
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดงาน "Bonjour Talents-Brand&career Fair"
30
เม.ย.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2559 - 2560
28
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2558
28
เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ สมทัยสามัญครั้งที่ 70
27
เม.ย.
ทุน Endeavous Scholarship and Fellowship ของรัฐบาลออสเตรเลีย
04
ส.ค.
รพ.จุฬารัตน์รับสมัครเภสัชกร
22
เม.ย.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx บริษัท Focal Plus
21
เม.ย.
รพ.เมโย รับสมัครเภสัชกร
21
เม.ย.
ขอเชิญส่งผลงาน "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ"
21
เม.ย.
รับสมัครงาน บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
20
เม.ย.
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ฟรี!
10
เม.ย.
ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
09
เม.ย.
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก
16
เม.ย.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2557
07
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
03
เม.ย.
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IASTSS Forum รุ่น 55,56
04
เม.ย.
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers ฯ
03
เม.ย.
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ประจำปีการศึกษา 2015
03
เม.ย.
ขอเชิญประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป
03
เม.ย.
ทุน short-term Visits Scholarship ประจำปีการศศึกษา 2558 -2559
03
เม.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.
31
มี.ค.
ขอเชิญ นร./นศ. ร่วมแข่งขันทักษะกำรประกอบคอมพิวเตอร์ IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000 บาท
31
มี.ค.
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ " Service" งานไอทีเดย์@OCN 2015 ชิงเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
03
เม.ย.
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 เปิดรับ 1 เม.ย.-15 พ.ค. 2558
25
มี.ค.
การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
23
มี.ค.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
23
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"
23
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ"
23
มี.ค.
ขอเชิญร่วมประกวด จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5
23
มี.ค.
ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น "สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์"
20
มี.ค.
มุลนิธิเยาวชนโลกจัดประชุมผู้นำเยาวชน Youth Action on Climate Change
20
มี.ค.
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเขียนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558
20
มี.ค.
สทอภ. รับสมัครนิสิต นักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
19
มี.ค.
ทุนการศึกษา Murphy scholarship
19
มี.ค.
ทุนรัฐบาลจีนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
19
มี.ค.
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
04
ส.ค.
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด รับสมัครเภสัชกรฝ่ายผลิต
18
มี.ค.
รพ.พิมาย รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง
17
มี.ค.
กำหนดการและขั้นตอนการเลิือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2558
16
มี.ค.
ประกาศผลการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015
12
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน 6th University scholars Leadership Symposium (USL)
04
ส.ค.
องค์การเภสัชกรรมรับสมัครเภสัชกร
11
มี.ค.
การสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
09
มี.ค.
ประชาสัมพันธืการรับสมัครทอสอบความรู้ทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2558
09
มี.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2558
05
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning)
03
มี.ค.
แบบ มคอ3-4 ตามมติคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558
27
ก.พ.
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของรัฐบาลจีน
27
ก.พ.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเด่นด้านการประกันคุณภาพ
27
ก.พ.
SCG ตราช้างและนิตยสาร Wallpaper ประกวดงานออกแบบสถาปัตย์
04
ส.ค.
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ
27
ก.พ.
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
04
ส.ค.
ขอเชิญประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น
26
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
26
ก.พ.
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2558
03
มี.ค.
ประกาศการสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE)
25
ก.พ.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 2
20
ก.พ.
รับสมัครนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์
22
พ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น
20
ก.พ.
ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
20
ก.พ.
สภาเภสัชกรรมและวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอเชิญส่งผลงานการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
19
ก.พ.
ขอเชิญอบรม หลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์"
18
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ Life Cycle Assessment (LCA) ในการเรียน การสอน การวิจัย
23
ก.พ.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2557
10
ก.พ.
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล ร่วมกับกาชาด รพ.สรรพสิทธิฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิต
09
ก.พ.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 5
09
ก.พ.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4
09
ก.พ.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 3
09
ก.พ.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2
09
ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558
06
ก.พ.
รับสมัครอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
06
ก.พ.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
04
ส.ค.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รณรงค์ชำระหนี้
05
ก.พ.
ทนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016
13
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ) และระเบียบการสอบ
04
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
03
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเจราต่อรองและกลยุทธ์การทำงาน หัวข้อ "การทำงานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์"
02
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 28-30 พ.ค. 2558
02
ก.พ.
ขอเชิญนักศึกษาสอบชิงทุน Globle Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 ของ Fulbright Thailand
30
ม.ค.
สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษา สหกิจศึกษาประจำปี 2558/2559
04
ส.ค.
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
04
ส.ค.
บริษัท ซีพี ออลล์ สมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
22
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้สสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
21
ม.ค.
ขอแจ้งปิดสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศชั่วคราว
20
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
19
ม.ค.
ขอเชิญร่วมงาน "งานนิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ วันที่ 4 ก.พ.2558
19
ม.ค.
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (รายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
15
ม.ค.
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชฯ ชดใช้ทุนเป็นอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
ม.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
13
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.
08
ม.ค.
ประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 1 อัตรา
08
ม.ค.
งดให้บริการการใช้งานในระบบบริการการศึกษา Reg สำหรับนักศึกษาบางเวลา ในช่วงการประมวลผลการเรียน
08
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 16
08
ม.ค.
แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1505 201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน
07
ม.ค.
รายวิชา 1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
07
ม.ค.
ตารางเรียนรายวิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1505 202 เภสัชวิทยาสำหรับสาธารณสุข
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
07
ม.ค.
ตารางเรียน รายวิชา 1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
04
ส.ค.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครยุวชนประชาธิปไตย
07
ม.ค.
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2/2557
07
ม.ค.
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2557
07
ม.ค.
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2557
07
ม.ค.
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2557
06
ม.ค.
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรมประกาศรหัสประจำตัวของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
06
ม.ค.
ประกาศผลการสรรหาบุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2557
06
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
ธ.ค.
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Studen Exchange Spring 2015 กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558
22
ธ.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ วันที่ 5-6ก.พ.58
19
ธ.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลฯ
17
ธ.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2558
17
ธ.ค.
รับสมัครสอบผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2558
15
ธ.ค.
ตารางการนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
15
ธ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchenge Spring 2015 กับ มหาวิทยาลัย Far East University สาธารณรัฐเกาหลี
09
ธ.ค.
แจ้งการเปิดระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่าย
09
ธ.ค.
ตารางวันเเวลาพบอาจารย์ทีปรึกษา ปี 2557
03
ธ.ค.
ตารางสอน เทอม 2/2557
03
ธ.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2557
28
พ.ย.
ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
26
พ.ย.
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ UBU-UH 2015 Project
25
พ.ย.
ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 15/2558 ลงวันที่ 25 พ.ย.57
25
พ.ย.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 15/2558 ลงวันที่ 25 พ.ย.57
21
พ.ย.
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Management of hyponatremia วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
19
พ.ย.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2557
18
พ.ย.
ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 14/2558 ลงวันที่ 17พย57
18
พ.ย.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 14/2558 ลงวันที่ 17พย57
17
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลัักสูตร Google Apps for Education ประจำปี 2558
14
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาปี 2-5 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2558
13
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมการเข้าสู่การทำงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
13
พ.ย.
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบและนักศึกษาในการสอบประจำภาค
11
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
05
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สอบวันที่ 21 พ.ย. 2557 เวลา 13.30 น.
04
พ.ย.
(ด่วน) การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
03
พ.ย.
ขอเชิญนักศึกษาสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น
04
พ.ย.
คู่มือการดำเนินงาน รายวิชา 1501 502 สารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
31
ต.ค.
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2557 และงดให้บริการอาคารเรียนรวม
29
ต.ค.
ตารางสอบกลางภาค เทอม 1/2557 ครั้งที่ 2 แก้ไขล่าสุด 29 ต.ค.57
28
ต.ค.
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 33
24
ต.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมมหากรรม คอนเสิร์ต ดนตรีอาเซียน ประจำปี 2557
22
ต.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 13/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
22
ต.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 12/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
22
ต.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 11/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
22
ต.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 13/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
22
ต.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 12/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
22
ต.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 11/2558 ลงวันที่ 21 ต.ค.57
16
ต.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล FAPA Lifetime Achievement Award
15
ต.ค.
ประกาศ มอบ.เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ.2557
15
ต.ค.
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
13
ต.ค.
แบบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทสัญญาฯ ปีการศึกษา2557
09
ต.ค.
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
08
ต.ค.
ร่วมแสดงพลังคัดค้านร่างพรบ.ยา ฉบับละเลยประชาชน
06
ต.ค.
ตารางแสดง Curriculum Mapping ของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
06
ต.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... : ปัญหาต่อระบบยาและประชาชน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย วันที่ 7 ต.ค. 2557 16.30-18.30 น.
30
ก.ย.
อนุมัติให้คณะ/วิชาที่มีการเรียนการสอนในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 เลื่อนการเรียนการสอน
29
ก.ย.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
29
ก.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
26
ก.ย.
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
24
ก.ย.
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
23
ก.ย.
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2
26
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
19
ก.ย.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2557 แก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2557
26
ก.ย.
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
13
ต.ค.
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Herbal and Traditional Medicine วันที่ 28-30 มกราคม 2015 ณ โรงแรมพูลแมนฯ จ.ขอนแก่น
12
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
10
ก.ย.
ประกาศตารางสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาศึกษา 1/2557 คณะเภสัชศาสตร์
08
ก.ย.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (ตชด)
04
ก.ย.
ตารางเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
04
ก.ย.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)10/2557 ลงวันที่ 4 ก.ย.2557
04
ก.ย.
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์
04
ก.ย.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)09/2557 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557
02
ก.ย.
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.ย.2557
02
ก.ย.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2)
26
ส.ค.
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแนะแนวข้อสอบ IELTS ของ IDP Education ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
ส.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอาเซียน ประจำปี 2557ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26
ส.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
26
ส.ค.
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมงานฉลอง สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
19
ส.ค.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
ส.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 เลขที่ ม.อบ.(ภส.)08/2557 ลงวันที่ 19 ส.ค.2557
19
ส.ค.
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง PH301
18
ส.ค.
แจ้งสับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย (web apps 202.28.48.80)
14
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง ม.บูรพา วันที่ 22 ส.ค.57
14
ส.ค.
รับสมัครนักศึกษาเภสัชฯผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2557 สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ
07
ส.ค.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
06
ส.ค.
โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
06
ส.ค.
โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551
31
ก.ค.
ตารางเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
08
ส.ค.
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน อบรมเชิงปฎิบัติ การการดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการหนีไฟ
04
ส.ค.
ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
14
ส.ค.
ข้อมูลเบี้องต้นของ UBU go Google
28
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "Smart learning smart lrearner กับเด็กอัจฉริยะไทย ติด 1 ใน 15 ของเด็กอัจฉริยะโลก"
28
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการการศึกษาทางพันธุ์ศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
21
ก.ค.
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557
18
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
17
ก.ค.
แจ้งกำหนดการการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2557
17
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
20
ส.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
16
ก.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)07/2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
16
ก.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
10
ก.ค.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
10
ก.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)06/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
09
ก.ค.
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
08
ก.ค.
คู่มือการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
08
ก.ค.
ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ปี 1-5 และวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี
04
ก.ค.
รายงานความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556
04
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์รายงานความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556
04
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
30
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 (หลักสูตรเดือนกรกฎาคม 2557)
21
มิ.ย.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23
ก.ค.
กำหนดการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป 7-8 สิงหาคม 2557 และเกณฑ์การประเมิน
03
มิ.ย.
แจ้งผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
03
มิ.ย.
แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 (MCQ) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2557 (OSPE)
30
พ.ค.
กำหนดการใหม่ โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 13 มิถุนายน 2557
29
พ.ค.
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
22
พ.ค.
งดการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23 พ.ค. 2557 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง
15
พ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program
08
พ.ค.
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557
08
พ.ค.
แนวทางปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และการจองสิทธิ์อันดับสำรองการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
07
พ.ค.
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน IP Innovition and Technology Expo - IPITx.2014
26
พ.ค.
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในการประชุม FIP 2014
26
พ.ค.
โรงพยาบาลยันฮีรับสมัครเภสัชกร
02
พ.ค.
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ 2014
01
พ.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z
08
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 2: โรคไต
28
เม.ย.
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการประชุม Jogya Internation Conference ณ สาธารณรัฐเกาหลี
28
เม.ย.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภายใต้กิจกรรม the 9th European Union Thailand National Inter-varsity Debate Championship
28
เม.ย.
การประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 จากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
25
เม.ย.
รับสมัครอาจารย์ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจรับทุนที่จัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
22
เม.ย.
แจ้งผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
22
เม.ย.
การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
22
เม.ย.
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)
18
เม.ย.
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ในอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
18
เม.ย.
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ในอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
18
เม.ย.
ประกาศตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
02
พ.ค.
ตารางเรียนรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
03
เม.ย.
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ฉบับแก้ไข วันที่ 2 เม.ย.57)
24
มี.ค.
ตารางเรียนวิชา 1505 201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ภาคเรียนที่ 3_2556
21
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณการวิจัย วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์
30
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
12
มี.ค.
ประกาศรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
07
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งาน UBU Blog
11
มี.ค.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
04
มี.ค.
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
20
ก.พ.
The 2014 INHA Summer Program สาธารณรัฐเกาหลี
20
ก.พ.
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศให้ทุนการศึกษา
12
ก.พ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(ภส.)04/2557 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
06
ก.พ.
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการะดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2556
30
ม.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุึคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น
30
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ONE HP on Tour
30
ม.ค.
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ประกาศเลขที่ ๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
11
มี.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาต้น
23
ม.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข)
18
ม.ค.
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
17
ม.ค.
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (โควตาโครงการขยายโอกาส เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต)
17
ม.ค.
ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย 100 ปี การขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ 2 (พ.ศ.2557 - 2656)
29
ม.ค.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ ม.อบ.(ภส.)02/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557
15
ม.ค.
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
ม.ค.
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
15
ม.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
14
ม.ค.
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีเภสัชกรรม**
03
ก.พ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านยาและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับครูประจำโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 ก.พ. 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
09
ม.ค.
การเปลี่ยนแปลงวันสอบ ครั้งที่ 1/2557 (MCQ) จากเดิม1-2 ก.พ.57 เป็น 8-9 ก.พ.57
09
ม.ค.
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
09
ม.ค.
การยกเลิกเกณฑ์ให้สอบผ่านการสอบความรู้ข้อเขียน (MCQ) ก่อนการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
07
ม.ค.
ประกาศหลักเกณฑ์ การสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
14
ม.ค.
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีเภสัชกรรม
17
ม.ค.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ ม.อบ.(ภส.)01/2557 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
24
ธ.ค.
ประกาศปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตคณะเภสัชฯต่างๆที่สภาเภสัชกรรมรับรองในปีการศึกษา 2557
24
ธ.ค.
ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Excellent center)
20
ธ.ค.
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557
18
ธ.ค.
รับสมัครเภสัชกร Full-time ประจำร้าน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13
ธ.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
09
ธ.ค.
ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทคงามวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557
06
ธ.ค.
ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร ร่วมส่งโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งประกวด ประจำปี 2557
04
ธ.ค.
ประกาศเลื่อนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
04
ธ.ค.
งดการเรียน การสอน การสอบ และการให้บริการอาคารเรียนรวม 4 และ 5
02
ธ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
02
ธ.ค.
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
29
พ.ย.
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
26
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
18
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแ่ข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15
พ.ย.
สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลทางงานวิจัย การทำรายงาน และ การเขียนบรรณานุกรม
11
พ.ย.
การยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
08
พ.ย.
ขอเชิญร่วมการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) 6-8 ธันวาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
04
พ.ย.
ปฏิทินการเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
08
พ.ย.
ประกาศคู่มือตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2556
01
พ.ย.
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555
30
ต.ค.
ตารางเรียน 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย
21
ม.ค.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
30
ต.ค.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
29
ต.ค.
ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเรื่องการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าพระราชทานปริญญาบัตร
28
ต.ค.
ประกาศงดการให้บริการการใช้งานในระบบบริการการศึกษา (Reg.) สำหรับ นศ.บางเวลา รายละเอียดดังประกาศแนบ
22
ต.ค.
ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
16
ต.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
15
ต.ค.
ตารางเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
14
ต.ค.
คู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์ ปี 4 และ ปี5
11
ต.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ UBU-UH 2014 Project
11
ต.ค.
ประกาศตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ของนศ.ปี 4 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
09
ต.ค.
ประกาศ "การตรวจสอบระบบกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย"
08
ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ
08
ต.ค.
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
03
ต.ค.
ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าของนศ.ปี5
02
ต.ค.
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งต่างๆ
30
ก.ย.
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอแจ้งงดให้บริการและติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว
27
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ
25
ก.ย.
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
23
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา
26
ก.ย.
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
18
ก.ย.
ห้ามจอดรถยนต์วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และขออภัยในความไม่สะดวก
13
ก.ย.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเภสัชศาสตร์
13
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา
10
ก.ย.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
05
ก.ย.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
05
ก.ย.
(สำหรับนักศึกษาทุกคน) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
03
ก.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
30
ส.ค.
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
29
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์รถโมบายให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
29
ส.ค.
โรบินสัน จัดกิจกรรมประกวดออกแบบลวดลายเสื้อยึด
29
ส.ค.
เมืองวัสดุ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
21
ส.ค.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2556 “ร้อยเรื่องดี 100 ปี เภสัชกรรมไทย” วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00–21.00 น ณ อุบลสแควร์ บิ๊กซี นิกรธานี จ.อุบลฯ
23
ส.ค.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
21
ส.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
20
ส.ค.
[บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกร
20
ส.ค.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา
05
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2556
02
ส.ค.
ขอเชิญร่วมส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
02
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลือนบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน
02
ส.ค.
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
19
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
12
ก.ค.
ตารางสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
08
ก.ค.
คู่มือสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2556
25
มิ.ย.
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forun 12 (AYF12)
14
มิ.ย.
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
12
มิ.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
09
มิ.ย.
กลุ่มทำรายงานวิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 1/2556
09
มิ.ย.
ตารางเรียนวิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ภาคการศึกษาที่ 1/2556
07
มิ.ย.
ตารางเรียน รายวิชา การดูแลสุขภาพตามวัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 CLB3306
05
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
04
มิ.ย.
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน IT Day@OCN 2013
31
พ.ค.
ตารางเรียนชั้นปีที่ 2-5
31
พ.ค.
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
31
พ.ค.
คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 2-5
31
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
30
พ.ค.
ผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษยเก่าเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
พ.ค.
นักศึกษา รหัส 56 ติดต่อขอรับรหัสผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราวได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ในวันและเวลาราชการ
23
พ.ค.
รายชื่อหนังสือใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
21
พ.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2556
21
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
17
พ.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
16
พ.ค.
การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
15
พ.ค.
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายเอกชัย ดำเกลี้ยง
14
พ.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
08
พ.ค.
ประกาศการเลื่อนการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2556
30
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
25
เม.ย.
แจ้งลิฟท์โดยสารชำรุด
23
เม.ย.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Pharm - UBU English Speech Contest ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
22
เม.ย.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
11
เม.ย.
ตารางเรียนวิชาเภสัชเวท ภาคเรียนที่ 3_2555
10
เม.ย.
ตารางเรียนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 3_2555
02
เม.ย.
แจ้งผลการเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555และประกาศปริญญาเภสัชศาสตร์ ที่สภาให้การรับรองในการสมัครสมาชิกของสภาเภสัชกรรม
02
เม.ย.
ตารางเรียนวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ภาคเรียนที่ 3_2555
01
เม.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
29
มี.ค.
ตารางเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ภาคเรียนที่ 3_2555
26
มี.ค.
ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 3 เม.ย.55
22
มี.ค.
กำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2554
22
มี.ค.
แนวทางและข้อควรปฎิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับฝ่ายปฐมพยาบาลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
22
มี.ค.
แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังกำหนด
08
มี.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา ตู้ปลอดเชื้อ
08
มี.ค.
หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะเภสัชฯ พ.ศ. 2556
06
มี.ค.
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
05
มี.ค.
คู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านโรงพยาบาล ปี 56
05
มี.ค.
คู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชน ปี 56
05
มี.ค.
ติดต่ออาจารย์ประจำแหล่งฝึกทั่วไป ปี 56
28
ก.พ.
ประกาศผลการสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
26
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
22
ก.พ.
การสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 2/2556
21
ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.รุ่นที่ 7
21
ก.พ.
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก
21
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักหอพัก ปีการศึกษา 2556
21
ก.พ.
โครงการประกวดคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์กรีนนัท
21
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์ โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 41
21
ก.พ.
รับสมัครเภสัชกรร้านยา
26
ก.พ.
ประกาศรับสมัครงาน บ.ห้างขายยาตราเสือดาว
21
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ
21
ก.พ.
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 56
21
ก.พ.
ประกาศ กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม กยศ.ปี 2556
21
ก.พ.
มหาวิทยาลัยขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะสุดท้าย
20
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
15
ก.พ.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ ณ โรงแรมสุณีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
14
ก.พ.
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
14
ก.พ.
อบรมการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วยิ่งยวดแบบตั้งพื้น (Ultracentrifuge) รุ่น Optima 100K
14
ก.พ.
ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
14
ก.พ.
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
ก.พ.
ปฏิทินการศึกษา ม.อบ. ประจำปีการศึกษา 2556
08
ก.พ.
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
08
ก.พ.
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2559) ปรับปรุง พ.ย. 54
08
ก.พ.
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
01
ก.พ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
31
ม.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
31
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
29
ม.ค.
ประกาศการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ MCQ)
28
ม.ค.
ประกาศผลการสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
28
ม.ค.
ทดสอบการประชาสัมพันธ์2
25
ม.ค.
เอกสาร ผลการดำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555)
23
ม.ค.
เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) คณะเภสัชศาสตร์
22
ม.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคลิปสั้นความยาว 5 นาที เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
21
ม.ค.
ประกาศการสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1/2555
04
ก.พ.
การประชุมวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำดื่มในชุมชน
02
พ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
02
พ.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2556
15
ม.ค.
บัณฑิตต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายใน 15 ก.พ. 56
14
ม.ค.
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
09
ม.ค.
ขอเชิญบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
28
ธ.ค.
ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับ นศ.ปี 4)
28
ธ.ค.
ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับ นศ.ปี 5)
25
ธ.ค.
แนวปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาหรือขอรับปริญญา พ.ศ. 2555
20
ธ.ค.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด จัดโครงการ "Leadership Development Program" สำหรับนักศึกษาปี 2 และ 3
20
ธ.ค.
โรงพยาบาลนครธน รับสมัตรพนักงานหลายอัตรา
20
ธ.ค.
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด รับสมัครงาน
20
ธ.ค.
บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
20
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์/จัดทำสื่อมัลติมีเดีย
18
ธ.ค.
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จาก สำนักงาน ก.พ.
22
มี.ค.
ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุขครั้งที่ 1 ด้านจิตเวช
11
ธ.ค.
การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
11
ธ.ค.
ประกาศการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555
11
ธ.ค.
ประกาศ ม.อบ.การเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
11
ธ.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
04
ธ.ค.
โรงพยาบาลเมืองเพชรรับสมัครเภสัชกร
04
ธ.ค.
ตารางวันเวลาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2555
21
พ.ย.
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 กรุณากรอกข้อมูลในระบบยืนยันข้อมูลบัณฑิตฯ ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2555
16
พ.ย.
เชิญผู้บริหารและผู้สนใจสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่
27
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
14
พ.ย.
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
26
พ.ย.
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การดึงศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางานและการเสริมสร้างสุขภาพ
20
พ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม
26
ต.ค.
ตารางเรียน วิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับ นศ.ปี 1
26
ต.ค.
ตารางเรียนวิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
26
ต.ค.
ตารางเรียนวิชาสมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
26
ต.ค.
ตารางเรียนวิชาเภสัชวิทยาสำหรับสาธารณสุข
26
ต.ค.
ตารางเรียนวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
26
ต.ค.
คู่มือตารางเรียนนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2555
25
ต.ค.
ประกาศ รูปแบบคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวน 14 ฉบับ
25
ต.ค.
ประกาศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศีกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัทต่างๆ
19
ต.ค.
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
19
ต.ค.
บริษัทที.แมนฟาร์มา จำกัด รับสมัครเภสัชกร หลายอัตรา
18
ต.ค.
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับคณะ/หน่วยงานงานภาย ม.อบ.
18
ต.ค.
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554
18
ต.ค.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
16
ต.ค.
ประกาศตารางเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
15
ต.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
09
ต.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
04
ต.ค.
ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2556
03
ต.ค.
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
03
ต.ค.
รายละเอียดการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2556 (MCQ) และการสอบความรู้ ครั้งที่ 2/2556 (OSPE) สำหรับนศ.ปี 5 และ นศ.ที่จะสำเร็จในปลายปีการศึกษา 2555
02
ต.ค.
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน
02
ต.ค.
บริษัท โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
01
ต.ค.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 15
01
ต.ค.
สกว.รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG)
27
ก.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
26
ก.ย.
การจักสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปลายปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา
26
ก.ย.
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554
21
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางสู่งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
21
ก.ย.
บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด รับสมัครงาน
21
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
18
ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17
ก.ย.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด
14
ก.ย.
การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555
13
ก.ย.
ประกาศเพิ่มเติมตารางสอบ และ เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
12
ก.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
07
ก.ย.
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
30
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรื่องการใช้เครื่อง FTIR Spectrometer รุ่น Nicolet 6700
30
ส.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
29
ส.ค.
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารและการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
24
ส.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรื่องการใช้เครื่อง HPLC
22
ส.ค.
ขยายเวลารับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
21
ส.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
17
ส.ค.
ประกาศคณะฯ แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2555
17
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7
17
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการประกวดแผนการรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2
17
ส.ค.
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2555
17
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง
15
ส.ค.
ประกาศตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
14
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์แจ้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
14
ส.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
09
ส.ค.
หลักเกณฑ์และฟอร์มแบบประเมินฝึกงานเฉพาะทาง 55 รพ.
09
ส.ค.
ที่อยู่แหล่งฝึกและผู้ประสานงานแหล่งฝึกเฉพาะทาง ปี55
09
ส.ค.
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
09
ส.ค.
บริษัทเอมมารุต พับลิชชิ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบลวดลายถุงกระดาษชอบปิ้ง
09
ส.ค.
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง รับสมัครเภสัชกร
09
ส.ค.
โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช รับสมัครเภสัชกร
06
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
31
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม"
31
ก.ค.
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา
06
ก.ย.
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ 'Pharm camp UBU 2012 จุดประกายฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร' รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 สิงหาคม 55
26
ก.ค.
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 อัตรา
24
ก.ค.
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
20
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี