กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
09:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
12:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พนา
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
17:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านอาหารในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านโนนเค้ง และบ้านร่องก่อ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
07:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมนาถสิริ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมนาถสิริ คณะเภสัชศาสตร์ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
08:30 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านศิริธรรม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักรีด
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
12:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
15:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
08:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมลายทอง คณะเภส้ัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
09:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
09:00 - 10:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศิริธรรม โรงพิมพ์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
08:30 - 10:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
11:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลกันทรลักษ์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
13:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลกันทรลักษ์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.
สมัย กิ่งคำ
นางนารี แก้ววงษา
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สสจ.จังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
08:20 - 09:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
16:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ ไปโรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี