กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
09:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รร.บ้านโนนแดง/รร.ดอนกลาง/รร.บ้านบก/รร.บ้านค้อหวาง/รร.บ้านคูเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
21:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
06:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
06:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
06:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดศรีประดุ่
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
01:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
เก็บตัวอย่างสมุนไพร
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
10:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัฒนาแอร์
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
12:50 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 23:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
14:00 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้าน ส.ชัยคูณ วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
บ.โฮมโปร วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
07:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
15:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามทุ่งศรีเมือง
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
15:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
แมคโครวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี