กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวัฒนาแอร์ และบ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.บุญฑริก
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนนารีนุกูล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด และร้านพันชาติ
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
12:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
08:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
10:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้าน ส.เวชภัณฑ์โอสถ ร้านเอี้ยะแซโอสถ ร้านดีเบิ้ลเคโมหญา
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
10:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ร้าน ส.เวชภัณฑ์โอสถ ร้านอุบลเซ็นทรัล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน /คณะเภสัชศาสตร์/ โรงแรมสุนีย์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
08:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์ฯ / คณะเภสัชศาสตร์ / สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านเอี๊ยะแซ และร้าน ส.เวชภัณฑ์
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
06:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
15:15 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ตลาดเจริญศรี
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
06:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดป่าอรัญวาสี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.สากลแอร์ ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี