กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

อาจารย์ทวนธน บุญลือ
หัวหน้ากลุ่มวิชา


เภสัชกรรมคลินิก: รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด


รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn
Supaphan

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Asst.Prof.Dr.Nonglek
Kunwaradisai

ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
Asst.Prof.Jeerisuda Khumsikiew

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul

อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
Nattawat Teerawattanaphong

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
Prasittichai Poonphol

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Peerawat Jinatongthai

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
Manit Saeteaw

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว
Rachata Mungkornkaew

อาจารย์วันนิศา ดงใต้
Wannisa Dongtai

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
Tipada Samseethong

อาจารย์ทวนธน บุญลือ
Tuanthon Boonlue

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
Phanutgorn Techa-angkoon

อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
Uraiwan Akanit

สาขาย่อยเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร: รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการบริหารระบบงานเภสัชกรรม การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม และจรรณยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
Asst.Prof.Dr.Suwanna
Phattarabenjaphol

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Asst.Prof.Dr.Sawaeng
Watcharathanakij

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

อาจารย์ดุรงค์กร พลทม
Durongkorn Pontom

อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
Rojjares Netthong

รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ


อาจารย์กมลชนก  จิตอารี

กลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 2 มิถุนายน 2557
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 1 มิถุนายน 2561
   

อาจารย์ เด่นใจ บัวทุม

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2556
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2560
 

อาจารย์ อัญมณี ลาภมาก

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2556
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2560