กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานบริหารทั่วไป
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานสารบรรณ
งานธุรการกลุ่มวิชา
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
Ms.Natthadanan Somla
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานบุคคล
นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากรชำนาญการ
งานอาคารสถานที่
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่ระดับ 1

งานยานพาหนะ
นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานผลิตเอกสาร
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน