กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานนโยบายและแผน
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
Ms.Wipada Kajadmoltin
-

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสดใส ตะรินันท์
Ms.Sodsai Tarinant
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
Mr.Noraset Tongcom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์ชัย รัศมี
Mr.Sakchai Ratsamee
ช่างไฟฟ้า

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์