กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานนโยบายและแผน
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสดใส ตะรินันท์
Ms.Sodsai Tarinant
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
Mr.Noraset Tongcom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์