กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานวิชาการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสมพร นันตะเสน
Ms.Sompawn Nantasan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
Ms.Arthanya Phungpaka
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานกิจการนักศึกษา
นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษา