กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานวิชาการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวนุจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวอรสา ภูขมัง
Ms.Orasa Pukamang
-

งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิภาดา พวงผะกา
Ms.Nipada Phungpaka
-

งานกิจการนักศึกษา
นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษา