กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานปฏิบัติการ
นางกรชนก แก่นคำ
Mrs.Kornchanok Kaenkham
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้
Ms.chamaiporn boontae
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn
นักวิทยาศาสตร์

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
นักวิทยาศาสตร์

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
นักวิทยาศาสตร์

นางสมคิด สุพันทะมาด
Mrs.Somkid Supantamad
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3


หน่วยผลิตยาและพืชสมุนไพร
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
Mrs.Krtitiyarat Pimpong
นักวิทยาศาสตร์


หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่
Ms.Tipmontha Reakyai
นักวิทยาศาสตร์

นางเย็นฤดี แม่นมั่น
Mrs.Yenruedee Manmun
พนักงานธุรการ

นางแวว ถนอมวงค์
Mrs.Waew Thanomwong
นักวิทยาศาสตร์