กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


23
ม.ค.
การเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง water Quality Officer
23
ม.ค.
ทุน Fulbrigth Thai grant Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [10] Detail
2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [9] Detail
3. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [12] Detail
4. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [11] Detail
5. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [24] Detail
6. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [5] Detail
7. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [4] Detail
8. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [8] Detail
9. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [4] Detail
10. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [5] Detail
11. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [12] Detail
12. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [9] Detail
13. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [9] Detail
14. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [9] Detail
15. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [7] Detail
16. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [7] Detail
17. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [9] Detail
18. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [8] Detail
19. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [9] Detail
20. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [9] Detail
21. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [6] Detail
22. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [23] Detail
23. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [28] Detail
24. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [21] Detail
25. ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [24] Detail
26. ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [15] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [18] Detail
28. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [18] Detail
29. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [29] Detail
30. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [50] Detail
31. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [22] Detail
32. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [27] Detail
33. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [21] Detail
34. งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [25] Detail
35. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [16] Detail
36. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่6 (Please click to open) [25] Detail
37. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [26] Detail
38. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Please click to open) [22] Detail
39. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [23] Detail
40. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภทางวชีวภาพ การรักษาความปลอดภัยทางชีวิภาพ (Please click to open) [17] Detail
41. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [20] Detail
42. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [16] Detail
43. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [17] Detail
44. ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินกพระราชทานประจำปี พศ. 2562 (Please click to open) [22] Detail
45. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (Please click to open) [21] Detail
46. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis ครั้งที่ 2 (Please click to open) [24] Detail
47. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญ่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Please click to open) [21] Detail
48. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [17] Detail
49. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิวิทยาคม(คูณ ปริสุทโธ) (Please click to open) [21] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [18] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ