กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
22
ก.พ.
เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
02
ก.พ.
ขอแจ้งกฏกระทรวงการขออนุญาติและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดฯ ประเภท 4 และ 5
23
ธ.ค.
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัีติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ" (Please click to open) [1] Detail
2. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิับัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่าแลเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (Please click to open) [3] Detail
3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [3] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบรมเชิงปฎิบัติกร"เทคนิคปฎิบัติการพื่นฐานในสัตว์ทดลอง (Please click to open) [2] Detail
5. ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Please click to open) [4] Detail
6. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Please click to open) [1] Detail
7. ขอแจ้งปริมาณน้ำและระดบน้ำหนองอีเจม ประจำเดือน มีนาคม 2560 (Please click to open) [1] Detail
8. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Please click to open) [1] Detail
9. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "PIM,s Work-based Education Forum #4 (Please click to open) [2] Detail
10. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ี 24 (Please click to open) [1] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง การใช้ปลาม้าลายในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Application of Zebrafish Model for Biomendical Resear (Please click to open) [1] Detail
12. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การย้อนดัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (Please click to open) [10] Detail
13. ขอเชิญส่งนิตินักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรณีพิเศษ (Please click to open) [6] Detail
14. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัิติการเรื่อง Systematic Review and Mata-analysis (Please click to open) [8] Detail
15. ขอเชิญเข้าร่วมงานวันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ พศ. 2560 (Please click to open) [8] Detail
16. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Thailand Metabolomics Workshop 2017 (Please click to open) [4] Detail
17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (Please click to open) [8] Detail
18. ขอแจ้งการงดให้บริการและติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [9] Detail
19. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (Please click to open) [7] Detail
20. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 (Please click to open) [12] Detail
21. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง National biobanks and bioresource: Prospercts for stendardication and networking (Please click to open) [11] Detail
22. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยาครั้งที่ 7 (Please click to open) [9] Detail
23. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย " ุร่นที่ 4 (Please click to open) [10] Detail
24. ขอความอนุเเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คัดเลือกผู้ประกอบการฯ" (Please click to open) [13] Detail
25. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "Cell Technology" (Please click to open) [12] Detail
26. ขอเชิยร่วมงานประชุมวิชาการ "การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก" (Please click to open) [26] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (Please click to open) [9] Detail
28. ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลกรหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซินของประเทศ (Please click to open) [9] Detail
29. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ขาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Please click to open) [10] Detail
30. แจ้งเปลียนแปลงกำหนดการ การบบยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 (Please click to open) [8] Detail
31. การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทราอนิกส์ (Please click to open) [9] Detail
32. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Perfermance Excellence Journey s practical Guide" (Please click to open) [9] Detail
33. ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ (ขยายเวลาการสมัคร) (Please click to open) [11] Detail
34. จัดอบรมหลักสูตรประกาศนยบัตรการแพทย์ทางเลือก สาขาการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Please click to open) [10] Detail
35. การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฯ (Please click to open) [9] Detail
36. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม "การจัดทำดีเอ็นเอบอร์โค้ดพืชสุมนไพร และประยุกต์ใช้" (Please click to open) [13] Detail
37. เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน " ประจำปี 2560 (Please click to open) [21] Detail
38. ประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิพิเศษสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [11] Detail
39. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัิติการ (Please click to open) [8] Detail
40. ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 Best Practice Award 2017 (Please click to open) [13] Detail
41. ขอเชิญเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อรับมอบรางวัล เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 (Please click to open) [19] Detail
42. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (Please click to open) [20] Detail
43. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (Please click to open) [16] Detail
44. การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ (Please click to open) [14] Detail
45. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [14] Detail
46. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกผุ้ประกอบการรายใหม่ (Please click to open) [16] Detail
47. ขอแจ้งงดการให้่บริการห้องประชุมและระบบจองห้องประชุมออนไลน์เป็นการชั่วคราว (Please click to open) [15] Detail
48. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม (Please click to open) [19] Detail
49. เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง Cleanroom Testion and Certification (Please click to open) [13] Detail
50. ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายผุ้ประกอบการเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" (Please click to open) [16] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ