กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


24
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Using English in Teaching in the 21 th Century
18
พ.ค.
รับสมัครทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ University of Da nang วิทยาเขตคอนตูม (UDCK) ประเทศเวียดนาม
17
พ.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
11
พ.ค.
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
07
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัสเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Youth Bus 2018) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
03
พ.ค.
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure
03
พ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
26
เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian seas Youth Forum ณ ประเทศฟิลิปินส์
20
เม.ย.
ประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently” คณะเภสัชศาสตร์
19
เม.ย.
โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Please click to open) [2] Detail
2. รายชื่อนิติบุคคลที่สามารถดำเนินการออกหนังสือรับรอง กรณีบริจาคทรัพย์สิน (Please click to open) [5] Detail
3. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ (Please click to open) [5] Detail
4. ขอเชิญ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตรงการบริการวิชาการ (Please click to open) [6] Detail
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉลองครอบริบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [6] Detail
6. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5" (Please click to open) [6] Detail
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [8] Detail
8. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (Please click to open) [5] Detail
9. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (Please click to open) [5] Detail
10. การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (Please click to open) [7] Detail
11. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Patient Safety Training for the tratner Peogram ปี 2561 (Please click to open) [10] Detail
12. ขอจัดส่ง Policy Brief (Please click to open) [8] Detail
13. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ "Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Dugs &Heslth Products" (Please click to open) [8] Detail
14. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 (Please click to open) [20] Detail
15. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [14] Detail
16. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ (Please click to open) [5] Detail
17. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical care settings (Please click to open) [7] Detail
18. แจ้งงดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราวเทศกาลสงกรานต์ ปี พศ. 2561 (Please click to open) [8] Detail
19. ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers" รุ่นที่ 2 (Please click to open) [31] Detail
20. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4" (Please click to open) [29] Detail
21. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [30] Detail
22. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [32] Detail
23. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [30] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd Interanationa Conference on Health Science: A Multiodisciplinary Integration for (Please click to open) [29] Detail
25. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Biosatrty: Risk assessment and Standard operation procedures (SOP) development (Please click to open) [28] Detail
26. ขอส่งรายละเอียดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 (Please click to open) [31] Detail
27. ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [30] Detail
28. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Molecualr and Clinical Aspects of Mealtonin (Please click to open) [28] Detail
29. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการกรสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ (Please click to open) [29] Detail
30. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี "IACUC training Alternatives Responsible Science and Microbiome Reesearch" (Please click to open) [27] Detail
31. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [28] Detail
32. ขอขอบคุณ และขอประชาสัมพันธ์หลกสูตรฝึกอบรม (Please click to open) [26] Detail
33. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชากรประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (Please click to open) [25] Detail
34. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 "นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0" (Please click to open) [26] Detail
35. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [24] Detail
36. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [26] Detail
37. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [7] Detail
38. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ฯ (Please click to open) [118] Detail
39. แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (Please click to open) [90] Detail
40. แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (Please click to open) [0] Detail
41. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ต่าง ๆ 6 หลักสูตร (Please click to open) [111] Detail
42. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในไทยสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรงออฟฟิศซินโดรม (Please click to open) [190] Detail
43. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) (Please click to open) [92] Detail
44. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560) (Please click to open) [73] Detail
45. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ เรื่อง "cell motility: wound healing cell migration and invasion assay" (Please click to open) [92] Detail
46. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0" (Please click to open) [82] Detail
47. ขออนุญาตติดป้ายประกาศภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ กำหนดพิธีทำบุญอุทิศกุศลอาจารย์ใหญ่ 26 สิงหาคม 2560 (Please click to open) [99] Detail
48. แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม และทำกิจกรรมเข้าค่ายในแบบธรรมะ (Please click to open) [103] Detail
49. ขอเรียนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "Creating Digital pathways for Teaching and Learning " (Please click to open) [118] Detail
50. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 (Please click to open) [79] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ