กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


23
ม.ค.
การเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง water Quality Officer
23
ม.ค.
ทุน Fulbrigth Thai grant Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก (Please click to open) [16] Detail
2. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [9] Detail
3. คู่มือสำหรับประชาชน (Please click to open) [5] Detail
4. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [3] Detail
5. รายงานการประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 (Please click to open) [0] Detail
6. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [9] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [8] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [9] Detail
9. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [9] Detail
10. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [22] Detail
11. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [5] Detail
12. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [4] Detail
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [7] Detail
14. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [4] Detail
15. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [4] Detail
16. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [9] Detail
17. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [8] Detail
18. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [9] Detail
19. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [4] Detail
20. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [7] Detail
21. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [6] Detail
22. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [7] Detail
23. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [8] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [7] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [8] Detail
26. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [9] Detail
27. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [6] Detail
28. เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบฯ (Please click to open) [15] Detail
29. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [17] Detail
30. ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [18] Detail
31. แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [13] Detail
32. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [16] Detail
33. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [23] Detail
34. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [45] Detail
35. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [28] Detail
36. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [21] Detail
37. ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [23] Detail
38. ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [15] Detail
39. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [18] Detail
40. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [18] Detail
41. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [28] Detail
42. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [50] Detail
43. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [22] Detail
44. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [27] Detail
45. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [20] Detail
46. งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [24] Detail
47. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [16] Detail
48. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่6 (Please click to open) [25] Detail
49. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [25] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Please click to open) [21] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ