กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


24
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Using English in Teaching in the 21 th Century
18
พ.ค.
รับสมัครทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ University of Da nang วิทยาเขตคอนตูม (UDCK) ประเทศเวียดนาม
17
พ.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
11
พ.ค.
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
07
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัสเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Youth Bus 2018) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
03
พ.ค.
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure
03
พ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
26
เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian seas Youth Forum ณ ประเทศฟิลิปินส์
20
เม.ย.
ประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently” คณะเภสัชศาสตร์
19
เม.ย.
โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Please click to open) [2] Detail
2. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน (ภาคบังคับ) พ.ศ. 2561 (Please click to open) [8] Detail
3. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ภาคบังคับ) พ.ศ. 2561 (Please click to open) [19] Detail
4. คู่มือทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [38] Detail
5. แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ภาคศึกษาฤดูร้อน (Please click to open) [9] Detail
6. ประกาศเรื่องมาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Please click to open) [8] Detail
7. รายชื่อนิติบุคคลที่สามารถดำเนินการออกหนังสือรับรอง กรณีบริจาคทรัพย์สิน (Please click to open) [5] Detail
8. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ (Please click to open) [5] Detail
9. ขอเชิญ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตรงการบริการวิชาการ (Please click to open) [6] Detail
10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉลองครอบริบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [6] Detail
11. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5" (Please click to open) [6] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [8] Detail
13. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (Please click to open) [5] Detail
14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (Please click to open) [5] Detail
15. การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (Please click to open) [7] Detail
16. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Patient Safety Training for the tratner Peogram ปี 2561 (Please click to open) [10] Detail
17. ขอจัดส่ง Policy Brief (Please click to open) [8] Detail
18. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ "Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Dugs &Heslth Products" (Please click to open) [8] Detail
19. แนวปฏิบัติการลาศึกษาและวิธีการปฏิบัติตนระหว่างการลาศึกษา (Please click to open) [8] Detail
20. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [8] Detail
21. แจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (Please click to open) [12] Detail
22. 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [25] Detail
23. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [17] Detail
24. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [8] Detail
25. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [16] Detail
26. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [7] Detail
27. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [20] Detail
28. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [16] Detail
29. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [10] Detail
30. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [9] Detail
31. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Please click to open) [12] Detail
32. 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [16] Detail
33. 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [23] Detail
34. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Please click to open) [8] Detail
35. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [13] Detail
36. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [19] Detail
37. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [20] Detail
38. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [9] Detail
39. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [7] Detail
40. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [18] Detail
41. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [11] Detail
42. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [19] Detail
43. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [17] Detail
44. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [21] Detail
45. 1503 325 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [17] Detail
46. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [20] Detail
47. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [9] Detail
48. 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [17] Detail
49. 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [10] Detail
50. 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [7] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ