กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Atomic Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Lipids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
ประชุมงานเภสัชสัญจรในรายวิชา 1505303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)Hepatic infection
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยาแนะนำรายวิชา Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 10. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) ปฎิบัติการที่ 3: Meningitis and TDM of vancomycin Quuze#3 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Intervention study/Randomized clinical trial/Pragmatic trial*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย พัฒนาการและความผิดปรกติของทารกในครรภ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.3 โรคติดเชื้อในกระแสเลือด - Bacteremia - Sepsis - Septic shock
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมเรื่อง drug iden
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
4. การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 6: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Oncology emergencies -SVC syndrome -Tumor lysis syndrome -Hypercalcemia
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Amino Acid Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยี เภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Nucleic Acids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม IV admixture
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (1) รากและลำต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell and tissue function
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
08:30 - 13:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
การวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นวดตัวและพอกตัว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
09:00 - 16:00
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 15:00
สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 11. Drug intoxications/ antidotes/antivenom
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 เภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมงานวิชาการ ป.ตรี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Epilepsy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช(2)(ดอก ผลและเมล็ด)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล บัญชียาหลักแห่งชาติ และบัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์ปฏิบัติงานแหล่งฝึก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 4: - Hepatitis Case - Clinical skills: drug susceptibility, antibiogram Quiz#4 แบบทดสอบ clinical skills
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system(cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antibiotics: - Sulfonamides, ß-lactams
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Diabetes mellitus - Type 1 DM - Type 2 DM - Acute complications of DM (hypoglycemia, simple hyperglycemia, DKA, HHS) - Long-term complications of DM (nephropathy, neuropathy, retinopathy, cardiovascular diseases)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 2: การเตรียมและประเมินยาเตรียมเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. การควบคุมการแสดงออกของยีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout & Rheumatoid Arthritis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Thyroid disorders - Hyperthyroidism -Thyroid crisis - Hypothyroidism - Myxedema coma
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประเมินทดลองงาน อ.ดุรงค์กร พลทม ครั้งที่ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน (Protein biosynthesis) และการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง Cardiology 2 (VHD with warfarin dose adjustment and CHF) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : individual soap note Quiz #2 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:30
อภิปรายและวิเคราะห์ผลการวิจัยวิทยานิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:30 - 20:30
ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 13
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 20:00
ประชุมคณะกรรมการทุน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
08:00 - 16:00
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อปฏิบัติการที่ 7: สัมมนากลุ่ม เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzymes
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
จริยธรรมของนักวิจัย - การคัดลอกผลงานทางวิชาการ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Palliative care in cancer patients
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 8 อภิปรายกลุ่มย่อย เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
การบริบาลเภสัชกรรมในโรคมะเร็ง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง- Antifungal and antiviral agents used in organ transplant recipient and cancer patient
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid 2. Determination total alkalinity and sodium carbonate content of NaOH
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 9: กรณีศึกษา เรื่อง การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
พบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
17:00 - 18:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) status epilepticus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) แนะนำวิชา - Antibiotics: Sulfonamides, ß-lactams
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria (ต่อ) และ Bacterial genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบคัดเลือกอาจารย์เภสัชวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
นักศึกษา สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
11:00 - 13:00
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 5: Topic Review - พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 - แจ้งหัวข้อที่ต้องการศึกษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid 2. Determination total alkalinity and sodium carbonate content of NaOH
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 10: สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล นโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การป้องกัน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Vitamins and Coenzymes
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Colorectal cancer
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา) ยาที่ให้ทางผิวหนัง ยาเม็ด ยาฉีด ยารูปแบบพิเศษ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 11: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
รายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference I(ปฏิบัติการ 1 และ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) -ß-lactams ต่อ - ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cellular physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข โดยนายสุรัตน์ สมสอน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
09:00 - 12:00
สอบกลางภาครายวิชาวิจัยและพัฒนาทางเครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์กระชับและลดริ้วรอย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผม (ผลิตภัณฑ์ดัดผม ยืดผม และปรับ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย - พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
09:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอนเพิ่มเติมโดยผศ.ดร.นิธิมา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
3. การโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการโฆษณา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1-3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 รายวิชาเภสัชบำบัด 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) สอบกลางภาค 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
สอบกลางภาคนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1-3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:30
นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่ม รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
17:00 - 19:00
โครงการกิจกรรม ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร-กลุ่มโรคติดต่อที่พบบ่อยและการป้องกัน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวันหลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Introduction to Antimicrobial Agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 β-lactam antibiotics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 ปฏิบัติการ 3: เทคนิคพื้นฐานสำหรับการเตรียมยาฉีดในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
7. การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Fluoroquinolones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 13:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antimigraine Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 4: การเตรียม Sterile extemporaneous compounding
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders - Mental status examination - Major depressive disorder (MDD) - Anxiety disorder
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
17:00 - 18:00
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยพนัชกร บุญพุฒ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.5 current update on HIV/AIDS guideline - โรคเอชไอวีดื้อยา - Immunization for persons infected with HIV
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สถิติพื้นฐาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 12: กรณีศึกษา เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมองค์กรธุรกิจด้านยาและสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Mass Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Carbohydrate Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
Cancer care for pharmacy student
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
13:00 - 14:00
เตรียมนำเสนอ senior project กลุ่ม ดร.ฐิติเดช และ ผศ.ดร.ศิริมา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง 11.6 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device-associated infections)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารความขัดแย้ง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลาร ครั้งที่ 1/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 13: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การตัดสินใจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
17:00 - 18:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 15. Parkinson’s disease 16. Dementia
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
รายวิชาการบริการเภสัชสนเทศ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
การเรียนการสอน อ.จิริสุดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:00 - 12:00
รายวิชาสถิติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สัมภาษณ์ทุนโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
นำเสนอ dis กลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
รายวิชาเทคโนโลยีความงาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Delirium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 14:30
ประชุมเว็บไซต์ CPE
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
14:00 - 17:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 6: Epilepsy and TDM of anticonvulsant Quiz#5 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 14: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
8. พลังงานของเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยม บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1 -ความร้อนที่ใช้ในทางเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Carbohydrate Metabolism(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/62
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 15: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and function of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรฯ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 5: การศึกษาความไม่เข้ากันของยาฉีด (Incompatibity of iv admixtures)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง counseling in cardiology (1. HT and DLP 2. ACS 3. Warfarin 4. HF) รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling ตามตาราง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง counseling in cardiology
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (3) ดอก ผล และ เมล็ด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา กลุ่ม อ.สมชาย โดย น.ส. อัจฉริยา ขอขจายเกียรติ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 18:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
09:00 - 16:00
การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาครายวิชา ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Gynecologic malignancies - Cervical cancer
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Intergrated case discussion in solid tumor
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
09:00 - 12:00
4. บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้งกรณีศึกษาด้านฉลากที่เกี่ยวข้อง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
5. คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอางและความงาม รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 Geriatric populations 18. Erectile dysfunction 19. Benign prostate hyperplasia 20. Urinary incontinence 21. Prostatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titrtion in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การดูดซึมยาทางผิวหนัง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 22.Schizophrenia
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Capsules & Miscellaneous solid dosage forms
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 18:00
ให้คำปรึกษา conference เรื่องโปรตีน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 17:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
16:30 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวันหลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ (ประเภทมาประเภทมาตรฐานและข้อกำหนดของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผล ภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders (ต่อ) - Sleep disorders - Substance-related disorders (alcohol and narcotics)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Aminoglycosides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Tetracycline, Macrolides and Chloramphenical
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค เภสัชบำบัด 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Sulfonamides and Trimethoprim
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Principles of infections diseases - Diagnosis of infection, severity of infection - Pathogens by site of infection - Microbiologic tests, culture and susceptibility testing - IV-to-oral switch therapy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Miscellaneous antimicrobials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lab conference หัวข้อปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที )
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference II (ปฏิบัติการ 3-5)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (Gene manipulation and recombinant DNA technology)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด ปฎิบัติการครั้งที่ 4 endocrine disorder (DM and Thyroid)รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #3 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #3 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมแนวทางกการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ PharPAB
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
18:00 - 20:00
Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชา DIS กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดยนางสาวเบญญา ศิริปรุ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
สถิติพื้นฐาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.7 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน - MDR-TBO - XDR-TB
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
เตรียมความพร้อมการนำเสนองาน Drug Information Services
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 16: กรณีศึกษา เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Cholangiocarcinoma
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:30
Cancer care for pharmacy student
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
13:00 - 15:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 17: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การตัดสินใจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 6 Precipitation titration 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzyme
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 18: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
18:00 - 20:00
lab conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1โดย น.ส.พรรวันท์ อินทรพงษ์สกุล
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 23. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 24. Bipolar and TDM of lithium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antimycobacterial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzyme
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติงานใช้ทุนเป็นอาจารย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Molecular modeling (computer-aided drug design) Receptor and drug action
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
11:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ป.โท เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 7 : - Geriatric populations and Parkinson’s disease - Clinical Skills: rating scale in dementia Quiz#6 (online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์กับระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 6 Precipitation titration 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
นัดเตรียม conference อ.เบญจภรณ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
16:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาวิชา DIS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
16:00 - 18:00
นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่ม รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
17:00 - 20:00
เตรียม conference รายวิชารูปแบบยาเตรียม 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
18:00 - 21:00
ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lab conference หัวข้อปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที )
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา - Systemic mycosis - mucormycosis - invasive aspergillosis
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 19: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
9. การเกิดมะเร็งและการแพร่กระจาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ เทคโนโลยีกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2 - การสกัด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:00
นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 17:00
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Pharmacokinetics and pharmacodynamice of antimicrobials
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Review of anti-infective agents - Antibacterial agents 12.2 Antimycobacterial agents - Antifungal agents - Antiviral agents - Antiparasitic agents - Principle of antimicrobial resistant
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
ประชุมกรรมการการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1/2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antimycobacterial agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
08:00 - 18:00
Clinicopathological conference: Cardiovascular system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:00
การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
11:00 - 12:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 16:00
ชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
09:00 - 12:00
6. การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนองานมอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 25. Pain management - Pain classification - Pain assessment - Somatic and visceral pain management - Neuropathic pain
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Gravimetry
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab9-10: ปฏิบัติการ Screening ช่วงบ่ายทดสอบทีละคน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้ง 1 ปฏิบัติการที่ 1-4
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบ MCQ (ครั้งที่ 2) ปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
ประชุมวิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 19:00
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 8: - Schizophrenia, bipolar and TDM of lithium) - Clinical Skills: rating scale in psychiatric Quiz#7 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Film coated tablet and sugar coated tablet
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
18:00 - 19:00
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Intra-abodominal infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 09:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs used in TB & Leprosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:05
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ สอบกลางภาค 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
10. เชื้อก่อโรคและการติดเชื้อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 10:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antifungal Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Urinary tract infections - Acute cystitis - Acute pyelonephritis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Anthelmintics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 15:00
กิจกรรมสอนเสริม รายวิชาหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ โดย ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ปฏิบัติการ 7: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง counseling in DM รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling ตามตาราง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antibacterials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 17:00
มอบใบประกาศโครงการสารนิพนธ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.9 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ - เมอร์ส (MERS) - ไวรัสซิก้า (Zika virus) - อีโบล่า (Ebola) - ซาร์ส (SARS)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สถิติพื้นฐาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 20: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Multiple myeloma
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ . Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 11:30
ประชุมคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
ประชุมวิพากษ์ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ วิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ โดย อ.ทรงพร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 12. การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis): - pre- and post-exposure HIV prophylaxis - perioperative antibiotics - post exposure prophylaxis for N. meningitides
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การทำงานเป็นทีม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
Conference รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม รศ.ดร.พรรณรัตน์ โดยทิตยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 21: กรณีศึกษา เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
เตรียมการนำเสนอ Conference กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย น.ส.กิ่งฟ้า วิเชียรศรี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบหลักการทำงานของเซลล์
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:15
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) กลุ่มเทคโนฯ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 Pharmacotherapy in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Molecular modeling (computer-aided drug design) Receptor and drug action (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 10: Clinical skills of advanced ADR and drug interaction management Quiz#8 แบบทดสอบ clinical skills
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ คุณภาพชีวิต และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:05 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 18:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา กลุ่ม ผศ.ดร.พรทิพย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
ปรึกษาการนำเสนอรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม อ.พรรณรัตน์ โดย น.ส.วิจิตรา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:30
ติวสอบกลางภาค 2/2561 โดย นางสาวจุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ