กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
10:00 - 12:00
หารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ภบ.เภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 16:30
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:30
ประชุม FTES หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
09:00 - 12:00
1. Skin and soft tissue infection 2. TDM of Vancomycin
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. Infective endocarditis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย ปชส. ลงทะเบียนฯ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
15:00 - 17:00
4. Meningitis/encephalitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
การออกกำลังกายให้เหมาะกับภาวะโรค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
2. การเตรียมยาเฉพาะคราว
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. การเตรียมยาเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
OSPE นศภ.วัฒนชัย
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
ประชุม OSPE และ MCQ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
แนะนำรายวิชา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
08:00 - 10:00
1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1.บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ,2.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1.     แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บทนำสูการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการที่ 1: ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
5. Non Tuberculosis Mycobacterium 6. Tropical infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษา ป ตรี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:00 - 16:00
พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
Lab 1: Infection I (หัวข้อ 1-4)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
09:00 - 12:00
พฤติกรรมสุขภาพ แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ บุคลลิกภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฎิบัติการที่ 2: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 15:00
KM เรื่อง Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
การเตรียมยาเฉพาะคราว
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. การเตรียมยาเฉพาะคราว ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
แนะนำรายวิชา 1. NSAIDs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
09:00 - 12:00
1-สารที่ใช้ในเครื่องสำอาง (สอนห้องรัตนสินชั้น 2 และห้องปฏิบัติการชั้นที่ 3)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
1. บทนำ - Preformulations and characterization for solution solid and semisolid dosage forms 2. บทนำ (ต่อ) -สารใหม่, C
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
ฝึกงาน: นศภ.ก้องภพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
-แนะนำรายวิชาและวิธีการเก็บคะแนน 2-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
08:00 - 09:00
แนะนำรายวิชา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
1. ความหมาย ขอบเขตและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
3. วิธีการสกัดสมุนไพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
การดูดซึมยาทางผิวหนัง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
แนะนำรายวิชา บรรยายองค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
7. Antimicrobial prophylaxis in surgery 8. Invasive fungal infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
. Micromeritics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 2 Clinical skills #1: ซักประวัติ ADR & DI management
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
. Micromeritics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ยาเม็ด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
08:00 - 08:30
แนะนำรายวิชา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
็1.Hypertension and hypertensive crises
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:00
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
1.Drugs Used in Respiratory Diseases
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
็2.Dyslipidemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 13:00
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00
Module 5 Regulation and Maintenance ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
2.Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:15 - 15:30
senoir project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
13:30 - 16:30
Blood and blood components (4 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
Valvular heart disease
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
Coronary heart diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 17:00
งานวิชาการชี้แจงเรื่องการวางแผนการเรียน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
2. Analgesics (opioids)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
08:00 - 09:00
1. Introduction to Biochemistry and MolecularBiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3.     สถานะสุขภาพของคนกลุ่มต่างๆ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1.Introduction, 2.UV, 3.Fluorescence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
4.การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ปฏิบัติการเภสัเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการที่ 3: การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. หลักการบริหาร (Principle of management) 2. การวางแผน (Planning)และการจัดองค์กร (Organizing) 3. การควบคุม (Controlling
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Flow ot genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
14:00 - 15:00
พบนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
14:00 - 15:00
5.1 Blood and blood components (4 hrs) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
5.2 Cardiovascular system (15 hrs), 5.2.1 Anatomy and histology: Stucture...
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
13:00 - 16:30
ปฏิบัติการเภสัเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
08:00 - 10:00
9. Hepatic infection
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
แนะนำรายวิชา 1 Antibiotics 1.1 Sulfonamides, ß-lactams
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1. Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (9hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมจัดทำ FTES
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 1/61
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 10:00
2. Ethnobotany
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุม กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
10:00 - 12:00
แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
บทนำ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
11. Drug intoxications/ antidotes
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. บทนำและการศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
15:00 - 17:00
12. Epilepsy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา อ.สมชาย/ นศภ.รณกฤต
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
08:00 - 10:00
3. Biological Buffers
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
3. Carbohydrates
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
พฤติกรรมการแสวงหาบริการสินค้าสุขภาพของประชาชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
2. การตั้งตำรับยาน้ำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Flow ot genetic information ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 10:30
1. Introduction to human body(2hr)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มงานธุรการและสารบรรณ
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 17:00
โครงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:00
1. Introduction to human body(2hr) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Coronary heart diseases (CAD) (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 14:55
ประชุมกลุ่มงานยานพาหนะ
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
Coronary heart failure (CHF)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 19:00
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
3. Antibiotics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
09:00 - 12:00
ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
4. การวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
4. Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นวดตัวและพอกตัว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
09:00 - 16:00
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายทรัพย์สินทางปั
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา และ การคำนวณขนาดยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2.1 Genome Wide Association Study and its application
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
13. status epilepticus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ยาเม็ด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคกก.วางแผนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
14. Parkinson’s disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
12:00 - 12:45
ประชุมงานวิชาการ วาระพิเศษ แก้ไขผลการเรียน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 16:30
โครงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
Lab 3 : infection II (หัวข้อ 6-9) Quiz#1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Brief lab 1-3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 17:00
นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 17:00
นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
08:00 - 11:00
3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
Diabetes mellitus (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
3. Antimigriane Drugs & CerebroactiveAgents , 4. Opioids & Narcotic Analgesic
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
IV admixture
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4. IV admixture
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:30
นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 14:00
Thyroid disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
1. Antiasthmatic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
16:00 - 18:00
3. Antibiotics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
08:00 - 10:00
5.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1.Introduction, 2.UV, 3.Fluorescence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4.     พฤติกรรมการแสวงหาบริการและสินค้าสุขภาพของประชาชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฎิบัติการที่ 4: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
2. การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการที่ 5: การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
2. การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. การชี้นำ (Leading) 2. พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Regulation of gene expression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
2. ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์, เทคนิคการเตรียมสารละลาย, การใช้ pipette. spectrophotometer, centrifuge และ chromatograph
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:35 - 17:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:00
ใช้ในวิชาเรียนสัมมนาเภสัชวิทยา2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
Geriatric populations 15. Erectile dysfunction 16. Benign prostate hyperplasia 17. Urinary incontinence 18. Prostatiti
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1 Antibiotics: 1.1 ß-lactams (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
2. ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์, เทคนิคการเตรียมสารละลาย, การใช้ pipette. spectrophotometer, centrifuge และ chromatograph
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1. Drug discovery process
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
รูปแบบยาเตรียม 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 4 Clinical skills #2: Hepatitis interpretation and drug susceptibility, antibiogram
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. การศึกษาแบบ Case-control study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
5. The Structures and Properties of Carbohydrates
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1 Antibiotics: 1.2 ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
พฤติกรรมสุขภาพทางเลือก และนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
6.     พฤติกรรมสุขภาพทางเลือก และนวตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. Amino Acid Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Regulation of gene expression ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ฺBiochemical genetics
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
topic discussion
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 1 เทนนิคทั่วไปในการปฎิบัติการวิชาเภสัชเวท
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
3. Antibiotics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
07:30 - 18:00
โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
5-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์กระชับและลดริ้วรอย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
พรบ.ยา พ.ศ. 2510
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 17:00
ห้องระดมความคิดกลุ่มย่อย 11-15 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
10:00 - 17:00
ห้องระดมความคิดกลุ่มย่อย 6-10 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
6-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผม (ผลิตภัณฑ์ดัดผม ยืดผม และปรับสีผม) และผลิตภัณฑ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
09:00 - 16:00
3. การโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการโฆษณา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
LabDIS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:00 - 11:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
19. Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การควบคุมโมเลกุลเป้าหมายภายในเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ Drug specification ครั้ง 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Structure & physiology of bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
บัญชียาหลัก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ Drug specification ครั้ง 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Capsules & Miscellaneous solid dosage forms
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 5 : Geriatric populations and Parkinson’s disease Quiz #2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
จัดห้องสอบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
08:00 - 11:00
5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
5. Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 6. Drugs Used in Gout & RheumatoidArthritis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบรายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบรายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
Chronic kidney disease
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.2 .3 Physiology of selected cardiovascular disorders (4hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
trends of infectious
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:00 - 18:00
3. Antibiotics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
08:00 - 12:00
6. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
7.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
4. Atomic Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 11:00
6. The Structures and Properties of Lipids
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การดูแลสุขภาพตนเอง การพึ่งตนเอง แนวคิดและการพัฒนา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5.     การดูแลสุขภาพตนเอง การพึงตนเอง แนวคิดและการปฏิบัติ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 (กลุ่มเทคโนฯ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
8.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ฺClassical genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.3 The respiratory system (9 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ