กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
10:00 - 12:00
Q&A
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
09:00 - 12:00
สอบชดเชยกลางภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 14:00
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:00
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
สอบชดเชยกลางภาค พิษวิทยาคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
13:00 - 16:00
สอน 1502702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (การแยกสาร) อาจารย์จุฑามาศ หงษ์ทอง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
09:30 - 14:00
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 11:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 13:00
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
สอบมิดเทอมรายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพิ่มเติม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
สอบชดเชยวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:30
ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพสถาบันของสภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
09:00 - 13:00
ชี้แจงการดำเนินการเบิกจ่ายโครงการปีงบ 61และการจัดทำ mapping โครงการห้องวิชาการ-กิจการ-ฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 5 Cardiology section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ประชุมวิชาการ ฝึกงาน กิจการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 Topic review ครั้งที่ 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
คณบดีประชุมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชาภูมิคุมกัน อ.ศิริมา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (ป.โท)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
5 Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
11. Emulsion theories & Emulsion preparation I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
เทคนิคทางพยาธิสรีรวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:05 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Suspensions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Physiology of the muscular system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
สอนเสริม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
Physiology of the muscular system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Topic review เภสัชบำบัด3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
09:00 - 13:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
3.4. Toxic alcohols , 3.5. Toxic Gas
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Lipid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ชี้แจงรูปแบบการสอบวัดความรู้ สภาเภสัชกรรม สำหรับ นศ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะ การเตรียมปริมาณสารสัมพันธ์, การเตรียมสารละลาย และการใช้ pH meter
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ชี้แจงการเลือกหัวข้อสารนิพนธ์และการนำเสนอสาขาเชี่ยวชาญของอาจารย์สำหรับการเลือกสารนิพนธ์ของ นศ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 16:30
ประชุมโครงการ P.A.S.S
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
09:00 - 15:00
สอนเสริม รายวิชาเภสัชพฤษศาสตร์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 รายวิชาสัมมนา หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
หลักการของความเป็นพิษและการตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดความเป็นพิษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
09:00 - 16:00
Anatomy & Physiology I
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 18:00
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ (Functional Foods)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
07:50 - 09:00
Topics review เภสัชบำบัด3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
08:00 - 10:00
คณบดีประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
08:00 - 12:00
การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 12:00
12. Gastrointestinal disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Anaerobic bacteria
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
6 Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
11. Emulsion theories & Emulsion preparation II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia, Mycoplasma and Mycobacterium
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
8. การบริหารดำเนินงาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
12. Gastrointestinal disorders (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Emulsions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
14:00 - 17:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 7
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
นำเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
15:00 - 16:00
9. การบริหารโครงการ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
8.สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
10:00 - 16:00
. เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์เอนไซม์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
9. ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. Dosage regimens I (Principle)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Modified release dosage form
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : อภิปรายปัญหาเรื่องความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์ และจริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ประชุมผู้บังคับบัญชาสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
พบนักศึกษา กลุ่มที่ 5 รายวิชาเภสัชบำบัด 3 (หัวข้อ Topic reviews)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
16:00 - 19:00
กลุ่มย่อยเภสัชบำบัด 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
สอนเสริมรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา กลุ่ม อ.นุตติยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Anatomy & Physiology I
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
08:00 - 11:00
10)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่าง ๆ (**สอบในชั่วโมงเรียน**)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
22. Hematologic disorders,23.Drug-induced hematologic disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. การบริหารยาและเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (ป.โท)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
10:00 - 12:00
12. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Lipid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
24. Geriatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Drugs affecting ANS system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
เตรียมพร้อมการทำ Conference
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
16:00 - 17:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 3
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Anatomy & Physiology I
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
17:00 - 18:00
ชี้แจงสาขาเชี่ยวชาญแก่ นศ ปี 4 สำหรับเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ 2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
08:00 - 11:00
6.การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
16. Sympathomimetic and sympatholytic drugs Drugs affecting GI functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:00
Topic review presentatiom
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 11:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
17. Agent for treatment of peptic ulcers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:00
เช็คจำนวนยาในการสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาครั้งที่ 6/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:30 - 14:00
กิจกรรมสอนเสริม อ.จีริสุดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
การเรียนการสอน อ.จินตนา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 4) อ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 4) อ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 4) อ.ทวนทน บุญลือ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 4) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 4) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 19:00
confernce Solutions I วิชา อ.จินตนา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
16:00 - 17:30
นัดพบกลุ่ม conference อ.ธนวดี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่มกรณีศึกษา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
09:00 - 17:00
Clinico-pathological conference: Nervous system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
09:00 - 16:00
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย) ต่อ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
09:00 - 16:00
จำแนกประเภท ประโยชน์และอธิบายกลไก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
13. Headaches
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Fungi
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
7 เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference Lab 2-5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
14.musculoskeletal disorder
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ClinicoPathological conference: Nervous system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
9. การบริหารโครงการ (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 8
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. Topical preparations I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
10. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
ClinicoPathological conference: Nervous system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:00 - 19:00
7 เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
Topic Review
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
08:00 - 10:00
topic review เภสัชบำบัด 3
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
08:00 - 09:00
topic review ปี 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 13:00
การจัดทำ mapping โครงการห้องวิชาการ-กิจการ-ฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
เทคนิคทางจุลชีววิทยา: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
10. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณโครงการ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:00
Modified release dosage form (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์ และจริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ( ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
11. การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
ClinicoPathological conference: Nervous system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:00 - 18:00
Topic review เภสัชบำบัด 3 (กลุ่ม 5)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
16:00 - 16:30
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
ประชุมเตรียมการนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
17:00 - 18:00
Community Pharmacy
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 7 Topic review presentation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
10. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 7 Topic review presentation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
12. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Nucleic acid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Drugs affecting CNS functions (3)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference I (Nervous system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
พบ นศ project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
Anatomy&Physiology I: Tutorial
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
ประชุม BLS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
08:00 - 11:00
6.การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
18. Antiemetic drugs, 19. Agents for treatment of constipation and diarrhea Drugs affecting CVS functions, 20. Agents f
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:45 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 16:00
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 14:00
ประชุมกลุ่มย่อยนักศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 15:00
โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 5) อ.รจเรศ เนตรทอง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 5) อ.ฑิภาดา สามสีทอง และ อ.กุสุมา จิตแสง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 5) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
Patho-physiology of musculoskeletal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
การเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 5) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
สอนหัวข้อ Nucleic acid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
08:00 - 11:00
10.หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
6. Hypoglycemic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Patho-physiology of musculoskeletal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3.6. Poisonous Plants and Natural Toxins
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Nucleic acid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกับผู้ประกอบการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5. Introduction to volumetric analysis , 6. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference I (Nervous system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : carbohydrate metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Anatomy&Physiology I: Tutorial
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
13:00 - 17:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
09:00 - 10:00
9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืดและการงดบุหรี่
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
การเเรียนการสอน อ.นุตติยา วิชาสัมมนา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:00 - 16:00
Transdermal drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคติดเชื้อ (อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืดและการงดบุหรี่
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1. ระบบการใช้ยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
community pharmacy case discussion
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:30 - 18:00
Community pharmacy case discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
25. Acute kidney injury
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
11. กลยุทธ์ทางการตลาดยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
26. Acid-base disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
รายวิชาสารนิพนธ์ อ.ทรงพร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 17:00
การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
สอบกลางภาค รายวิชา รูปแบบยาเตรียม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:20 - 18:00
สอบ Pretest
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
08:00 - 11:00
11. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
7. Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3.7. Pesticides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 การนำเสนอบริบทชุมชน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5. Introduction to volumetric analysis , 6. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 22:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 21:00
ค่าย phar camp ubu 2017
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 21:00
ค่าย phar camp ubu 2017
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 17:00
การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 13:00
ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 13:00
ค่าย phar camp ubu 2017
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
08:30 - 09:30
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ วาระพิเศษ/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
8ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. Musculoskeletal disorders (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
12. Topical preparations Il
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 10/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
สถิติพื้นฐาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
11. การตัดสินใจ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 9
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Topical preparations I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
วิพากย์ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 2รายวิชา Anatomy&Physiology I และ Anatomy&Physiology laboratory I
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
15:00 - 18:00
สอนชดเชยรายวิชาเภสัชเคมีทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
08:00 - 10:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุม BLS ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. Non-linear pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:00 - 16:30
สอบรายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง ภาคการศึกษา 1/2560
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
Penetration enhancer
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เทคนิคทางชีวสารสนเทศ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
11. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคมะเร็ง (อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. กิจกรรมเมื่อท่านเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล:ครั้งที่ 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ทวนธน บุญลือ
17:00 - 18:00
งานมอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
17:00 - 19:00
การเรียนการสอน อ.ฑิภาดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา