กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 10. การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:00
ประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่องแบบอาคารนวัตกรรมฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:30 - 16:30
สอบกลางภาค รายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 14:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 10.Dosage regimens I (Principle)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 14:00
clinical skill pharmacotherapy I
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ย้ายการเรียนมาจากอาคารเรียนรวม 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7.การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 10
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข 9. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา/10. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
นำเสนอ conference รายวิชารุปแบบยาเตรียม 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กิจกรรม IPE 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 26. Pulmonary arterial hypertension
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมผู้บังคับบัญชาสายสนับสนุนเรื่องการพิจารณาคะแนนประเมิน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 12:00
ประชุมคณบดีและหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 13:00
CPE
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 26. Pulmonary arterial hypertension
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
นัดพสอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 17:00
Lab PT3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด AKI and SLE
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:30 - 17:00
นัดคุยกับนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
08:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs Drugs affecting GI functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 12:00
นัดคุยงานกับนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
11:00 - 12:00
ประชุมโครงการปรับพื้นที่และวางระบบน้ำเพื่อการปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 13:30
นัดคุยกับนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
12:00 - 16:30
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 3/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ชี้แจงสาขาเชี่ยวชาญของอาจารย์แก่นักศึกษา ปี4 รหัส 58
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ประชุมเว็บ CPE
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
15:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:35 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
สอบชดเชยรายวิชาการดูแลสุขภาพตามวัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 10:00
การเรียนการสอนอ.อนุวัฒน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 16:00
สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Poisonous Plants and Natural Toxins
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววาริณี เบิกบาน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงานกิจกรรม PA
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 20:00
เตรียมสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
08:00 - 18:00
ทบทวนและฝึกทักษะ Pre-OSPE ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาวิทยา สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักหลังทัน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ Prebiotics ในโภชนเภสัชภัณฑ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ Prebiotics ในโภชนเภสัชภัณฑ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปัญหาจากการดำเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และส Integration of anatomy of skeletal system and physical activity (Aerobic exercise)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Headaches
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
นำเสนอแบบก่อสร้าง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมพิจารณา มคอ.2 วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สอบรายวิชา สถิติเบื้องต้น สำหรับเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด Hematologic disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 8
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
08:00 - 09:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 11.Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมวินิจฉัยแบบโครงการปรับพื้นที่และวางระบบน้ำเพื่อการปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล ผศ.ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กลยุทธ์ทางกาตลาด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 6 (ย้ายมาจากร้านยา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 6
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7 (ย้ายมาจากร้านยา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 7
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 สอบกลางภาคครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 20:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:40 - 12:00
ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiemetic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 7
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
Drugs affecting ANS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder ต่อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงฯ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่4/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Pesticides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยาโครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Update on vaccines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:05 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคััดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
ปรึกษาเกี่ยวกับการทำแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม อ.ไพจิตร วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
ประชุมสรุปแบบเพื่อทำBOQอาคารนวัตกรรมฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 11:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่10/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:30
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. การแพร่กระจายของเนื้องอกที่อื่นและการสร้างเส้นเลือดบริเวณเนื้องอก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ แจ้งเพิ่ม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 7
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาการอดบุหรี่
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาปฏิบัติการชีวเคมีกลุ่ม อ.ไพจิตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
08:00 - 09:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 16:00
ตรวจรับงานจ้างปรับสวนสมุนไพร งวดสุดท้าย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods ต่อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Beta-adrenergic blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 9/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 8
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (ชดเชยครั้งที่ 3) หัวข้อที่ 12. ภาวะการมีบุตรยากและวิธีพิเศษสําหรับการแก้ปัญหา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
รับรองวิทยากร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
อบรมโครงการเภสัชฯก้าวคนละก้าว
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 RAAS Inhibitors
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
17:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
18:00 - 20:30
ใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:30 - 20:30
ใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม อ.พรทิพย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
08:00 - 09:00
พบนักศึกษา (งานวิชาการ : นุชจรีย์ มณีจักร์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
โครงการการประชุมวิชาเรื่องการพัฒนาศักยภาพร้านยาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ พื้นที่ เขต10
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 10:00
พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs Overdose
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunoglobulin & Blood products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
สอบ essential pharmacuetical skill รายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.พีรวัฒน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ไพจิตร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
จำแนกประเภทและอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิว เส้นผม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00
การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การตั้งตำรับและการประเมินลักษณะเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบของแข็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 13. การดูแลสุขภาพในวัยทอง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Respiratory disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
ตรวจรับงานออกแบบอาคารฯ งวดสุดท้าย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 13. Chemical kinetics and drug stability
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 9/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชาเภสัชบำบัด 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
10:00 - 16:00
นัดสอน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 21:00
Group Discussion+Conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมี กลุ่ม อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
08:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด Geriatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การบริหารยาและเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Recombinant DNA technology
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
สัมมนา ผศ.ดร.สมหวัง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
17:00 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
09:00 - 16:00
จัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Nonparametric statistics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antihypertensive drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับพื้นที่สวนสมุนไพร งวดสุดท้าย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting GI functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 10/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 3
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CVS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antivenin
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ประชุม
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
16:00 - 18:00
สอบ essential pharmacuetical skill รายวิชาบำบัด 1 อ.พีรวัฒน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
พบอาจารย์ในการนำเสนอ discussion กลุ่ม อ.ไพจิตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ แจ้งเพิ่ม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ธนวดี โดยพงศธร แก้วบุบผา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00
จำแนกประเภท และอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน กระดูกและข้อต่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
conference 1502 222 biochem 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารที่ใช้ในโภชนเภสัชภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
08:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Chemical kinetics and drug stability
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 10
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
การเรียนการสอน อ.ไพจิตร
PH402ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
16:30 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 9
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยณภัทร์ ศรีบุศยดี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Rdu
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข กฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (ต่อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Non-linear pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic concepts in Pharmacogenetics (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10.การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การป้องกันและรักษามะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 11.3 วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 สอบทักษะ จาก อ.วันนิศา ประสานโดย นายนรุตม์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
สอบทักษะ Essential Pharmaceutical skills ครั้งที่ 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:20 - 17:30
Pharmacotherapy 1 skills test
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
15:30 - 18:00
รายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.ฑิภาดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
16:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นลพรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยมัณฑนา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
สอบทักษะเภสัชบำบัด 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมกรรมการทำลายข้อสอบ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 10:00
ประชุมคณะกรรมการทำลายข้อสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Laboratory simulation in physiology:Endocrine system physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
16:30 - 18:00
แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม