กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม กิจกรรมสอนเสริม อ.บัญชา /อ.ระวิวรรณ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เคมีไฟฟ้า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 12:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
14. Nonparametric statistics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1Agents for treatment of congestive heart failure
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
11:00 - 16:00
ประชุมตารางเรียน งานวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
สอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาค 1 (กักตัวก่อนเข้าห้องสอบ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CSV functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 11
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:30 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CNS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Meeting
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Laboratory simulation in physiology:Endocrine system physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
ให้คำปรึกษานศ.ปี3
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
16:00 - 19:00
1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีสวิทยา Discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4 (ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 18:30
อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนองาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยเศรษฐวัฒน์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการบำรุงผิว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นวัตกรรมการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
17:00 - 21:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่ม อ.ไพจิตร โดยณัฐิดา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Conference Lab 6-8
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Anemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
สอนเสริมกลุ่มย่อยรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน โดย อ.อนุวัฒน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาเภสัชบำบัด 3 (อ.สุทธาสินี)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 12
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
14:00 - 17:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 10
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
15:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 3B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
16:00 - 17:30
พบนักศึกษาชั้นปี 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:30 - 18:00
แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่มอ.พรทิพย์ โดยณภัทร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ โดยเบญจมาภรณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11.การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ภก.ธนัฎชา สองเมือง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 7/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Infant formula and medical foods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 3A
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
16:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ไพจิตร โดย ภรภัทร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
พบอาจารย์รายวิชาเภสัชบำบัด 1 (ดร.สุทธาสินี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 18:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
19:00 - 21:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10 Case presentation ครั้งที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10 Case presentation ครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 12
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 10
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมล์ และ อ.สุวรรณา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้า เว็บไซต์ CPE
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survival Analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (Video Conference)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (หลักสูตรบูรณาการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ครั้งที่ 8
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting ANS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข 15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
ประชุมกรรมการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:30
ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
15:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 First aid and medical devices
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
case present PT1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
17:00 - 19:00
พบนักศึกษาชั้นปี 4
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
วิพากย์ ข้อสอบรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Analgesics, Antipyretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:30
ประเมินสื่อการดูแลสุขภาพตามวัย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
เภสัชบำบัด 1 กลุ่มย่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:30
สอบทักษะทางคลินิก อ.อุไรวรรณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 16:00
วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
ติวเตรียมสอบโดย นายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาคหัวข้อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
SOAP
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
นำเสนองานที่มอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
08:30 - 16:30
สอบปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 13
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมตารางเรียนเภสัชวิทยา และสัมมนาทางเภสัชวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 14
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
17:00 - 19:00
rdu project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
17:00 - 19:00
นำเสนอเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.ฑิภาดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 14
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16.Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:45 - 15:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 13.ระบบการใช้ยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
Community pharmacy case discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:30 - 18:00
เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 14
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมห้องเพื่อใช้ประชุมทางไกล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
10:30 - 13:00
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
ประชุมทางไกล CDD&HTM 2018
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
13:00 - 18:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพรพันธ์ และ นายลิขิต )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมค์และ อ.สุวรรณา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติบัติการที่ 15 Standardized patient ครั้งที่ 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นำเสนองานกลุ่ม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
เภสัชบำบัด 3 นำเสนอ กรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอเคสโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา​เภสัชบำบัด3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ chronic dz
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:30
พบนักศึกษาโปรเจคชั้นปี 5
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:30
นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Research proposal and scientific article writing
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน logo 25 ปีคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาโปรเจค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
13:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหพันธ์อย่างง่าย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
การเรียนการสอน อ.ระวิวรรณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 10/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Carcinogens and Mutagens
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ การทดสอบวัคซีน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Care
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัย ในประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 16:00
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
18:00 - 21:00
ติวสอบปลายภาคของนักศึกษา ปี 5 จำนวน 50 คน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 15:30
ประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้า
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
จัด package การฝึกงานชั้นปี 6
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:05 - 16:30
ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 17:30
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 16:30
ประชุมกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 16:00
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Care ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2561
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 17:00
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 15:00
สอบสัมภาษณ์โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ปีการศึกษา 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 15:00
สอบสัมภาษณ์โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาววลัยพร)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 17:00
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : Techno
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : chem
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 4/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 13:00
ประชุมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย "วิจัยกัญชาเป็นยารักษาโรค"
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
12:00 - 17:00
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Social
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 17:00
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : Techno
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2561
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
16:00 - 17:30
ชี้แจงการเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักประจำปี 2562-2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
16:00 - 17:00
ชี้แจงการเกิดค่าใช้จ่ายโครงการสารนิพนธ์ 2562 (ปี4)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
การนำเสนองานที่มอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:00
ห้องเก็บตัว OSPE เภสัชบำบัด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 17:00
รอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 18:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร..ด.เภสัชศาสตร์ (นางวรรณพร และนางสาวโสภาพรรณ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
18:00 - 20:00
สอบชดเชย รายวิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
สอบชดเชย ปลายภาค รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:30 - 17:30
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (พิจารณาข้อมูลผลลัพธ์ หมวด 7 เกณฑ์ EdPEx)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 12:55
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม (ชุดใหญ่)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบ (ผศ.ดร.สุวรรณา)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฯ ปี 2562 บริการข้อมูลยา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
เลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานินพธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
ประชุมวิชาการ DIS
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
พบ senoir project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
13:00 - 16:30
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ