กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
12:30 - 16:30
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริหารเภสัชกิจฯ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาคหัวข้อ 6-10
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
09:30 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววิราวนันท์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
09:00 - 13:00
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 11:00
สอบชดเชยรายวิชาพิษวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:30
คณบดีพบปะคณาจารย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:00
สอบชดเชยเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววาริณี เบิกบาน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 17:00
พบนักศึกษาชั้นปี 5
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบชดเชยรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 12/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:35 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 10/61 (วาระรับรองเกรด)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ 11/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 14:00
ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
08:45 - 10:00
ประชุมย่อยกลุ่มเภสัชเคมีฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:00
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
10:00 - 16:00
พบนักศึกษา สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:30 - 14:30
ประชุมติดตามความก้าวหน้า CPE website
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
15:30 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 16:30
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 11:00
พบนักศึกษา สารนิพนธ์
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:30 - 17:30
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 16:00
ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
Drug counselling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 1.Tropical infections - Leptospirosis Scrub typhus - Melioidosis - Malaria - Enteric fever 2. Non-Tuberculosis Mycobacterium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบการจัดประเภทคำถามการหาภูมิหลังของคำถามการตอบคำถามด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 14:00
รับรองอาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 11:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Micromeritics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บรรยายภาษาอังกฤษ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Drug Monograph
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 3. Antimicrobial prophylaxis in surgery 4. Invasive fungal infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การจัดทำ Drug specification
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic sys
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Hypertension and hypertensive crises
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
08:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Respiratory Diseases
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล (การศึกษาก่การศึกษาก่อนการก่อการตั้งตำรับ ส่วนประกอบในส่วนประกอบในตำรับของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมและการประเมินความคง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Dyslipidemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Drug counselling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเเภสัชกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ Congestive heart failure (CHF) -Systolic heart failure 3.2 Diastolic heart failure
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
13:00 - 16:00
Drug counselling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ1. พยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยาของการติดเชื้อ 2. การแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ 3. การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial stewardship) 4. การเปลี่ยนวิธีการรักษาจากการให้ยาทางหลอดเลือด
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.1 ความสำคัญของการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.2 ศัพท์ทั่วไปและศัพท์ทางการแพทย์สำหรับส่วนของร่างกายและหน้าที่
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 1: กรณีศึกษา เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ บทนำ การศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Cell and Chemical Compositions
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.1 ความสำคัญของการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.2 ศัพท์ทั่วไปและศัพท์ทางการแพทย์สำหรับส่วนของร่างกายและหน้าที่ 1.3 การเริ่มต้นและการปิดการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 5. การจัดทำรายงานความไวต่อยาของเชื้อจุลชีพ 6. การแพทย์เชิงประจักษ์สำหรับโรคติดเชื้อ 7. การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - นโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล - โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ หลักการบริหาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การวางแผน (Planning) และการจัดองค์กร (Organizing)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฎิบัติการที่ 2: กรณีศึกษา เรื่องการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาลนโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การป้องกัน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การควบคุม (Controlling)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
08:00 - 14:00
รับรองญาติบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
15:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ8. การประเมินความเสี่ยงทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ - clinical risk assessment - severity classification 9. การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาสำหรับโรคติดเชื้อ 10. การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การประเมินความเสี่ยทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 3: กรณีศึกษา เรื่อง เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process (ตอนที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรมวิถีการให้ยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biological Buffers
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดอบรมหลักสูตร Non Degree ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท ชี้แจงรายวิชาเภสัชเวท
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and organization of the circulatory and lymphat
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม 3. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)(ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และมาตรฐาน ของการเตรียมยาเฉพาะคราว การคำนวณ วิธีการเตรียม ภาชนะบรรจุ การประเมินผล การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology in drug discovery)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบวิทยานิพนธ์ (Teleconference)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 17:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1)(เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา อาจารย์จะประสานนักศึกษาอีกครั้ง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Introduction to human body
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสัมมนา รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย ขอจองโดย น.ส.บุญญรัตน์ ทาปศรี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
07:00 - 17:30
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
07:00 - 17:30
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
สารที่ใช้ในเครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
. บทนำ - Preformulations and characterization for solution solid
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท Extraction and Isolation of Natural Products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
กลุ่ม 1 Hyperlipidemia โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานฯ
หน้าลิฟท์ชั้นสาม (นศ. 4กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน + อาจารย์ 3 คน)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่ม 5 Paracetamol Toxicity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงาน
ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่มย่อย 4.3 & 4.4 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่มย่อย 4.1& 4.2 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชี&พ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่ม 2&3 DM&HIVโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
บทนำ (ต่อ) - Calculations: unit and concentration
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
แนะนำรายวิชาและวิธีการเก็บคะแนน วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
08:30 - 09:00
แนะนำรายวิชา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
ความหมาย ขอบเขตและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเกิดประช
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
วิธีการสกัดสมุนไพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
เรียนเพิ่มเติมรายวิชารูปแบบยาเตรียม 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Infective endocarditis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง (การไหลและขนาด) ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และการเตรียมยาเม็ด ด้วยวิธี wet granulation ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1- เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ - เกรดของสารเคมี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
dis
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล การคำนวณขนาดยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 6. Meningitis/encephalitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช(1)(เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาเฉพาะที่
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)ปฎิบัติการที่ 1: Tropical Infection Quiz#1(online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง (การไหลและขนาด) ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และการเตรียมยาเม็ด ด้วยวิธี wet granulation ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) แนะนำรายวิชา และ Analgesics (opioids)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Coronary heart diseases (CAD) Acute coronary syndrome - Chronic stable angina
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
08:30 - 09:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antimigriane Drugs & Cerebroactive Agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม 3. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)(ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และมาตรฐานของการเตรียมยาเฉพาะคราว การคำนวณวิธีการเตรียม ภาชนะบรรจุ การประเมินผล การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. วัฎจักรของเซลล์ 2. การสื่อสารระหว่างเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติกาารที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Opioids & Narcotic Analgesic
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 5. Valvular heart disease
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 1: การเตรียมตำรับเภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 cardiology 1 (Hypertension, dyslipidemia, ACS) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #1 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #1 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 1. Antiasthmatic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติกาารที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:30
ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11. แนวทางปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อและการรักษา 11.1 แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ - MDR Gram Negatives: Epidemiology and Prevention - XDR-GNB - PDR-GNB - Colistin-resistant GNB
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
โครงการ Pharmacy event 2018 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อย่หลายขนานแกรมลบ(e.g. MDR-GNB, XDR-GNB, PDR-GNB, colistin-resistant GNB)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process ( ตอนที่ 2 )
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:30
โครงสร้างโปรตีน (Protein structure) และความคงตัวของโปรตีน (Protein stability)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
หลักการวิจัย - ความหมายและความสำคัญ - ประเภทของการวิจัย - ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย - ชนิดตัวแปรและระ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.2 แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก - MRSA - VRSA - VRE - MDR-Clostridium difficile
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 2.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การชี้นำ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 5: กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก (e.g. MRSA, VRSA, VRE, MDR-Clostridium difficile)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
การสร้างงานวิจัย - การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย - การวิเคราะห์ปัญหา - การตั้งคำถามงานวิจัย - กา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา แนะนำรายวิชา Drug discovery process
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Pathogenicity Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 7. Skin and soft tissue infection 8. Therapeutic drug monitoring (TDM) of vancomycin
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 12/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ แนะนำรายวิชา กฎหมายเบื้องต้น - ลำดับชั้นของกฎหมาย - กระบวนการในการบัญญัติกฎหมาย - การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) ปฏิบัติการที่ 2: - Infective endocarditis and TDM of vancomycin - Invasive fungal infections Quiz#2 (online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Cohort study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
แนะแนวการเตรียมสอบ PLE-CC1 ปี 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Carbohydrates
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3. โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอและโครโมโซม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Symptoms management in cancer patients -Cardiitoxicity -Mucositis -Hypersensitivity reaction
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา)-ยาน้ำ ยาแขวนตะกอน อิมัลชั่น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system(cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยือ Disease: etiology, pathogenesismorphology, clinical manifestations, diagnosis
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
-
-
-
-