กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
12:30 - 16:30
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริหารเภสัชกิจฯ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาคหัวข้อ 6-10
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
09:30 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววิราวนันท์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
09:00 - 13:00
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 11:00
สอบชดเชยรายวิชาพิษวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:30
คณบดีพบปะคณาจารย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:00
สอบชดเชยเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววาริณี เบิกบาน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 17:00
พบนักศึกษาชั้นปี 5
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบชดเชยรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 12/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:35 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 10/61 (วาระรับรองเกรด)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ 11/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 14:00
ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
08:45 - 10:00
ประชุมย่อยกลุ่มเภสัชเคมีฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:00
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
10:00 - 16:00
พบนักศึกษา สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:30 - 14:30
ประชุมติดตามความก้าวหน้า CPE website
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
15:30 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 16:30
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 11:00
พบนักศึกษา สารนิพนธ์
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
16:30 - 17:30
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 16:00
ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:00
Drug counselling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
06:00 - 12:00
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 18:00
ห้องเก็บของและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Tropical infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 14:00
รับรองอาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Drug Monograph
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Micromeritics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Antimicrobial prophylaxis in surgery
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การจัดทำ Drug specification
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Hypertension and hypertensive crises
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
08:30 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Respiratory Diseases
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Congestive heart failure (CHF)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเเภสัชกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไป
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัตืการ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ พยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยาของการติดเชื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาด้านจุลชีพ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ บทนำ การศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Introduction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Cell and Chemical Compositions
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การจัดทำรายงานความไวต่อยาของเชื้อจุลชีพ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ หลักการบริหาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
08:00 - 14:00
รับรองญาติบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา อาจารย์จะประสานนักศึกษาอีกครั้ง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การประเมินความเสี่ยทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biological Buffers
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดอบรมหลักสูตร Non Degree ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท ชี้แจงรายวิชาเภสัชเวท
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม 3. การเตรียมยาเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การเตรียมยาเฉพาะคราว
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology in drug discovery)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบวิทยานิพนธ์ (Teleconference)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 17:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา อาจารย์จะประสานนักศึกษาอีกครั้ง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 18:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
07:00 - 17:30
สำรองกลุ่มย่อย โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
07:00 - 17:30
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท Extraction and Isolation of Natural Products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
กลุ่ม 1 Hyperlipidemia โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานฯ
หน้าลิฟท์ชั้นสาม (นศ. 4กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน + อาจารย์ 3 คน)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่ม 5 Paracetamol Toxicity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงาน
ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่มย่อย 4.3 & 4.4 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่มย่อย 4.1& 4.2 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชี&พ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:00
กลุ่ม 2&3 DM&HIVโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Infective endocarditis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล การคำนวณขนาดยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Meningitis/encephalitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาเฉพาะที่
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)ปฎิบัติการที่ 1: Tropical Infection Quiz#1(online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม การเตรียมตำรับเภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Coronary heart diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 09:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antimigriane Drugs & Cerebroactive Agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การเตรียมยาเฉพาะคราว
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. วัฎจักรของเซลล์ 2. การสื่อสารระหว่างเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Opioids & Narcotic Analgesic
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 1: การเตรียมตำรับเภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง cardiology 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 cardiology 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 1. Antiasthmatic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อและการรักษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
หลักการวิจัย - ความหมายและความสำคัญ - ประเภทของการวิจัย - ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย - ชนิดตัวแปรและระดับการวัด
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
โครงสร้างโปรตีน (Protein structure) และความคงตัวของโปรตีน (Protein stability)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อย่หลายขนานแกรมลบ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Introduction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การสร้างงานวิจัย - การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย - การวิเคราะห์ปัญหา - การตั้งคำถามงานวิจัย - การกำหนดวัตถุประสงค์งา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อย่หลายขนานแกรมลบ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การชี้นำ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อย่หลายขนานแกรมลบ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Pathogenicity
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)Skin and soft tissue infection
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 12/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)ปฎิบัติการที่ 2 Infective endocarditis and TDM of vancomycin
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Cohort study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Carbohydrates
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3. โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอและโครโมโซม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Symptoms management in cancer patients
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Dissolution test
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์ Disease: etiology, pathogenesis
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
-
-
-
-