กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 09:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 สอบทักษะ*** การเตรียมปริมาณสารสัมพันธ์, การเตรียมสารละลาย และการใช้ pipette
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 22: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Anaerobic bacteria
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:45
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อปฏิบัติการที่ 23: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพของประชาชนและพฤติกรรมให้บริการของผู้ให้บริการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
11. ระบบภูมิคุ้มกัน 12. หลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3 -การลดขนาดและการผสม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:05 - 12:55
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ปรึกษาแนวทางการนำเสนองาน กลุ่ม อ.จีริสุดา โดย น.ส. มัฐกา จันทร์เมือง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
วิพากษ์​ข้อสอบ​วิชาแนวโน้ม​เภสัช​บำบัดในโรคติดเชื้อ​
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
13:00 - 16:00
เรียนรายวิชาเทคโน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (บทนำ ประเภท มาตรฐานและข้อกำหนดของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผลภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ข้อควรระวังในการเตรียมและความคงตัวของสารอาหารที่ให้ท
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Upper respiratory tract infections - Common cold and influenza - Acute pharyngitis and tonsillitis - Otitis media - Rhinosinusitis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-6 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การศึกษาโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อจากกล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
เชิญประชุมคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:30
ติวสอบกลางภาค 2/2561 โดย นางสาวจุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาครายวิชาการวิจัยและพัฒนาทางเครื่องสำอางฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค รายวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางบำรุงผิว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:00 - 19:00
เวชสำอางรักษาสิว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาครายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบพฤติกรรมสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบรายวิชาป.โทเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:05 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
13. บทนำสู่ชีวเภสัชภัณฑ์ 14. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบชดเชย นิติเภสัชและจรรยาบรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:05 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:05 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 27.Solid cancers: Breast cancer, Lung cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
พบ นศ. topic review บำบัด 4 กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (ผศ.ดร.กุสุมา)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 28. Hematologic cancers - Acute leukemia - Lymphoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมคณะทำงานงานกิจการนักศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 18:00
topic review PT4
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:05 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
09:00 - 12:00
การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวข้อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 13:00
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
รับรองและหารือทางวิชาการระหว่างคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และ Professor Adelheld H Brantner
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะ (เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทั่วไป ชดชเย)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Chronic leukemia
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 16:00
ประชุมคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 14:00
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คัดกรองโรคเรื้อรังงานเกษตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:30 - 20:00
สอบกลางภาครายวิชาเภสัชบำบัด 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:30 - 18:30
นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่ม รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ปร.ด.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริยธรรมการวิจัย)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Basic bone marrow transplantation
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจงาน กลุ่ม อ.น้องเล็ก โดยอาภานันท์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ประจำกลุ่มประเมินวรรณกรรม กลุ่ม รศ.ดร.ธีราพร โดยนางสาวพรรษชล โสดาจันทร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Integrated case discussion in hematologic malignancies
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
วิธีการสืบค้น และการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยใช้ โปรแกรม Microsoft word หรือ End note
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
รายวิชาเภสัชบำบัด 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561 สอบชดเชย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
. ที่มา ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ทำรายงานกลุ่ม โดย นายนรุตม์ สำราญวานิช
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ทำรายงานกลุ่ม โดย นายนรุตม์ สำราญวานิช
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กายวิภาคของผมและเวชสำอางป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ปลูกผม ขจัดรังแค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 29. Supportive care in cancer - Nausea and vomiting - Anemia and the use of erythropoiesis-stimulating agents - Cancer related infection and use of colony stimulating factor
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Precipitation titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:55
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab14-15: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 30. Palliative care in cancer/end of life care (part 1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 17:00
สอบ screening วิชา dis
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 2: Sugar coated tablet
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 17:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวนริศรา ยอดบุดดี)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 30. Palliative care in cancer/end of life care (part 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab14-15: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่2
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวบังอร ศรีพันธ์
14:00 - 17:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 11: Oncology section (solid and hematologic cancer) Quiz#9 (online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 3: Capsules
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 09:00
นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม อ.น้องเล็ก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antimalarial Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 8: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
16. ทอกซอยด์ 17. เซรุ่มแก้พิษงู
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Lower respiratory tract infections - Acute and chronic bronchitis - Community-acquired pneumonia -Hospital-acquired pneumonia, ventilator-associated pneumonia, healthcare-associated pneumonia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antiviral Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:45 - 13:30
ประชุม ติดตามงานกิจกรรม PA
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงานโครงการส่งเสริมทักษะด้านการบริการวิชาการ (การจัดนิทรรศการงานเกษตอีสานใต้)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:10 - 13:00
นัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลังการผลิต (Production of biotechnological compounds
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 6CKD รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in CKD) Submit : group soap note Quiz #4 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #4 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Immunomodulating Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
พบนักศึกษาประจำกลุ่ม Topic review (อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
16:30 - 21:00
ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 13
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 13. ยาต้านจุลชีพใหม่ (Future of Antibacterial) - ยาต้านแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการงานเกษตอีสานใต้ (คณะเภสัชศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะแพทย์ฯ)
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
การออกแบบงานวิจัย - ความเชื่อมั่น และ ความตรง - การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน - ประเภทแบบแผนการวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกประชาสังคมกับสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ - Polarimeter - Refractometer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Protein and Amino Acid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 24: กรณีศึกษา เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 1/ 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 14. Update on vaccination in healthcare workers and infection control for pharmacist
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Respiratory system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ vaccination in healthcare workers
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (สอบชดเชย)
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
16:00 - 18:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชเคมี 2 กลุ่ม อ.พรรณรัตน์ โดย วนิดา เพชรประโคน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:30 - 19:30
topic review PT4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
18:00 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริม อ.วันนิศา วิชาเภสัชบำบัด 4
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antiviral & antifungal agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 12: Pain management and supportive care Quiz#10 (online)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Drug metabolism
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Lab)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2561 (นอกตาราง)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอ Topic Review
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 13: นำเสนอ Topic Review
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์กับการปฏิรูประบบสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ  ประสิทธิภาพทางสุขภาพ  การคลังสุขภาพ  ระบบประกันสุขภาพ  บทบาทภาครัฐในการจัดบริการสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Respiratory system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:05 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 18:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา กลุ่ม ผศ.ดร.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 26: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบชดเชย ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
นัดพบ นศ วิชาชีวเคมี
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
18. เซรุ่ม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วยความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
conference
PH203
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 11:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Protein and Amino Acid Metabolism (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
DIS ตอบคำถามกลุ่มย่อย กลุ่มอ.ธีราพร
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
DIS ตอบคำถามกลุ่มย่อย กลุ่มอ.จีริสุดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
DIS ตอบคำถามกลุ่มย่อย กลุ่มอ.น้องเล็ก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
DIS ตอบคำถามกลุ่มย่อย กลุ่มอ.พีรวัฒน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ นศ. ปี 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab16-17: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2-3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Alterations in cellular and tissue biology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 19:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antiviral & antifungal agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 16:00
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย (กิจกรรมที่2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การออกแบบการทดลอง (Experimental design)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เวชสำอางเพื่อการรักษา ฝ้า กระ และเวชสำอางเพื่อผิวขาวกระจ่างใส
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เวชสำอางกันแดด
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Active & passive immunization
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการื14-15: Standardized Patient ( onxology and psychiatry counselings)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Immunosuppressive Agents
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab16-17: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2-3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ฟังนำเสนอนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 1)Subclass Magnolidae Subclass Hammamelidae Subclass Caryophyllidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Drug monograph
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 14-15:Sandardized Patient (oncology and psychiatry counselings)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab18-19: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 น้ำที่ใช้ในการเตรียมยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antimalarial agents
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
นำเสนองานเภสัชสัญจร ในรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา จองโดยนายขุนพล ปัดสำราญ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่13
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
20. การค้นคว้าและนำเสนอชีวเภสัชภัณฑ์ชนิดใหม่
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 27: อภิปรายกลุ่มย่อย โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง และ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 ความเป็นธรรมทางสังคม ชนชั้น เพศกับสุขภาพ อำนาจโครงสร้างของความรุนแรง กับสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Introduction to Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lipid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนนางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 28: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การสุ่มตัวอย่างประชากร - การกำหนดขนาดตัวอย่าง - วิธีการสุ่มตัวอย่าง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มย่อย รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มย่อย รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารดำเนินงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 7 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 15:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง vaccination in healthcare workers
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:05 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารโครงการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
สอบชดเชย วิชาบริหารเภสัชกิจ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ดุรงค์กร พลทม
16:30 - 18:30
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ นศ. ปี 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
17:30 - 19:00
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร: โภชนาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพจิต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antiviral & antifungal agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา Drug metabolism
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล (Plant layout)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กิจกรรมสอนเสริม อ.พรทิพย์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มย่อย รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มย่อย รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference III (ปฏิบัติการ 6-9)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข  ต้นทุนของการบริการสุขภาพ  การจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 7 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
สอบนักศึกษา ป.โท โดย ผศ.ดร.สุวรรณา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 18:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 10:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 29: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lipid Metabolism ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นายวันเฉลิม สีหบุตร)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคนิค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Precision medicine in cancer treatment
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบปลายภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 12:00
1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 30: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง vaccination in healthcare workers
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
ประชุมคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
Drug monograph
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 10: การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab18-19: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
05:00 - 15:00
แต่งตัวและฝึกซ้อมการแสดงกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 13
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Interested issue in cancer presentation
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Topic review cancer
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
บทนำอาหารเสริมและฉลากอาหารเสริม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 13:00
ประชุมงานวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์กลุ่ม อ.จารุวรรณ โดยศิรินุช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อาหารเสริม สำหรับเพศชายและเพศหญิง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab20-21: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 3 นำเสนอ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์ (Formulation development of proteins and peptides)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 3 นำเสนอ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 0สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 1)Subclass Magnolidae Subclass Hammamelidae Subclass Caryophyllidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เรียนหลักสูตรวท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 17:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 16: OSPE Pharmacotherapy 4
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 สถานที่และผังโรงงานผลิตยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
สำนักวิทยบริการ ขอใช้ห้องประชุม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางอนุพร กลางคำ
14:00 - 15:00
นักศึกษา อ.ศิริมา ซ้อมนำเสนอฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Adrenocorticoids
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
ซ้อมพิธีรับเสื้อกาวน์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 20:00
ประชุมงานวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์กลุ่ม อ.จารุวรรณ โดยศิรินุช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เสนอรายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Pharmacotherapy of HIV infection
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Conference ครั้งที่ 1 (ปฏิบัติการ 5-7) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครัง้ที่ 1/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561ครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวบังอร ศรีพันธ์
12:00 - 15:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา กลุ่ม ดร.จุฑามาศ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 7 เรื่อง Common psychiatric disorders รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in psychiatric disorders) Submit : group SOAP note Quiz #5 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling qui
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and Pituitary Hormones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Thyroid and Antithyroid drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู ตามแผนบูรณาการตามช่วงวัย
ห้องประชุมชั้น 1
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
15:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Androgen & Anabolic steroids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
สอนเสริมรายวิชา 1503 321 เภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 15.นำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย - การเขียนโครงร่างการวิจัย - การเขียนบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 สถานะสุขภาพของกลุ่มต่างๆ สุขภาพกับความยากจน ช่องว่างทางสังคมกับสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Liquid Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nucleic acid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:45 - 14:25
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antimalarial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium ต่อ และ Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ และ พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Prodrugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงาน เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
สอบครั้งที่​ 3​ เภสัช​ศาสตร์​ชีวภาพ​ขั้นสูง​
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost analysis และ cost-benefit analysis (CBA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 9 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II Respiratory and Urinary systems
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 16:00
Senior Project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
16:00 - 18:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Sex hormones
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
อภิปรายกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 3B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล