กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชีเคมี และ ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยาชีวเคมี ของ นายจิรวิทย์ ยอดวันดี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 16:00
7. การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก (Cell immortalization and tumorigenesis
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:00 - 19:00
ประชุมสามสถาบัน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
16:30 - 18:30
สอบชดเชยรายวิชาเคมีทางยา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
08:30 - 13:00
ประชุมห้องปฏิบัติการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 12:00
29. Supportive care in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 12:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นวดตัวและพอกตัว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 16:00
2.ความหมาย ขอบเขตและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเกิดปร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 12:00
สอบชดเชยรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อ ม.อบ.(ภส.)10/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
10:00 - 12:00
30. Palliative care in cancer/end of life care
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 60
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุมกลั่นกรองฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 20:00
ป.โท
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
17:00 - 19:00
จัดสอบชดเชย รหัสวิชา 1503200 รายวิชาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 16:30
เตรียม ติดตั้ง เครื่องตรวจ-วิเคราะห์อัตโนมัติ (ข้อสอบ,แบบประเมิน,แบบสอบถาม ฯลฯ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่ายตัดสินผลงานการประชุม 3 สถาบัน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 11:00
psut meeting
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
7. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมโครงการเชิงรุก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
14:00 - 16:00
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัฃศาสตร์ชีวภาพ พบอาจารย์ Mike
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
15:00 - 19:00
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 12:00
4 NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชากายวิภาคศาสตร์ และ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ของ นายจิรวิทย์ ยอดวันดี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 16:30
อบรมการใช้งานเครื่องตรวจ-วิเคราะห์อัตโนมัติ (ข้อสอบ,แบบประเมิน,แบบสอบถาม ฯลฯ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
10:00 - 12:00
กรรมการหมอยาเคลื่อนที่ ปี 60
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
8. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
16:30 - 18:00
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พบนักศึกษา ปี 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 10:00
14. พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ 15. พรบ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:30
นศ. เตรียมนำเสนอ 3 งานประชุมสถาบัน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 12:30
เตรียมงานฯ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 9th Annual Conference of Northea
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
10:00 - 12:00
3. บทบาทของอคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
8. Medical Terminology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Anatomy of the urinary system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ 60
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 18:00
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
12. Molecular biology in medicine and gene therapy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
12.ปัญหาการดำเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐ 13.แนวคิดการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนและการแก้ปัญหาแบบบูรณาการสาธารณสุของค์รวม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอและอภิปรายบทความ ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Western blot analysis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Anatomy of the urinary system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 19:00
ประชุมสโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 16:00
ห้องรับรองนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน(สโมสรปีการศึกษา 2559)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
ห้องรับรองนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (สโมสรปีการศึกษา 2559)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 23:00
ห้องพักนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 21:00
ประชุมสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์กระชับและลดริ้วรอย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:30 - 17:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
07:00 - 14:00
ห้องพักนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 14:00
ห้องรับรองนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน(สโมสรปีการศึกษา 2559)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 14:00
ห้องรับรองนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (สโมสรปีการศึกษา 2559)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 15:00
ประชุมสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
3.การโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการโฆษณา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 18:30
จัดประชุมโครงการเสริมทักษะการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R) สำหรับเภสัชกรแหล่งฝึก ประจำปี 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
16:00 - 18:00
Group discussion: Western blot analysis (make up กลุ่ม 5B)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 09:00
ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางเภสัช
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
9. Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
โครงการ PASS: สอบซ่อม MCQ1-2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
5. กรณีศึกษาประเภทการศึกษาในทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
Chem-techno group meeting-March
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 17:00
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
6. การประเมินความสัมพันธ์ทางสาเหตุจากรายงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
กิจกรรมเสริมรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
กิจกรรมเสริมรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 อ.ไพจิตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
กิจกรรมเสริมรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 อ.จุฑามาศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Group discussion: Western blot analysis (make up กลุ่ม 5A)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 11:00
โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
18. Antimalarial Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภญ.กนกวรรณ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 16:00
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
19. Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.6.2 Gastrointestinal function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (3 สถาบัน)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:30
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:30
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:30
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
10. การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การป้องกันและรักษา มะเร็ง (Cancer screening, Diagnosis, and treatment)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 11:00
สรุปงานสวัสดิการ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 13:00
สอบรายวิชาการดูแลสุขภาพตามวัย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
12:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 17:00
11. การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 10:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
16.พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 17. พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:30
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:30
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 3/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 11:00
ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาควิชาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
Group Discussion: Cloning Technique
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Fluid and electrolyte balance
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Cloning Technique
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
8. Polarimeter 9. Refractometer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Cloning Technique
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมทำเกณฑ์ประเมินและเงินโบนัส
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
15:00 - 18:00
เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
10. Introduction to Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
ยาระงับปวด ลดไข้ และยาระงับการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 12:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
7. ยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
13. Basic concepts in
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
7. พฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Cloning Technique
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
7. ยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: Cloning Technique
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Fluid and electrolyte balance
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 17:00
นักศึกษาบัณฑิตศึกษานำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 17:00
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
4.บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 13:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559 รายวิชา 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ฯ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 16:00
5.คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอางและความงาม รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา กสพท.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา กสพท.
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 12:00
โครงการ P.A.S.S : MCQ 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ปฏิบัติการที่ 5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. Fungi (ต่อ)15. Mycoplasma and Mycobacterium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ทำสื่อการสอน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
สมุนไพรเพื่อการค้า
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
20. Hypothalamic and Pituitary Hormones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล ภญ.พัชรี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
21. Thyroid and Antithyroid drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
22. Androgen & Anabolic steroids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Antivirals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
ประชุม กลุ่มย่อยคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่าง ๆ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 12:00
11. การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research articles presentation
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
11. การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research articles presentation
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนคณะเภสัชศาตร์ ครั้งที่ 3/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
5. Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประชุมคณะทำงานโครงการคุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและ วัฒนธรรมการเยียวยาพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมสัมภาษณ์งานวิจัย นักศึกษา วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
13. ระบบการใช้ยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 9 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.6.2 Gastrointestinal function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
Clinicopathological conference: respiratory system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนจีน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
18. พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 19. กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.6.2 Gastrointestinal function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การบูรณาการการแพทย์พื้นบ้านเข้ากับการบริการโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษาเเละ journal club รายวิชา fundamental clerkship ปี 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
10:00 - 12:00
8. การศึกษาการใช้ยา/การกระจายยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
11.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:55
ประชุมกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 12:00
12.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 15:00
การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
DNA fingerprint
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
11. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
12. Liquid Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องสำอางสมุนไพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
Clinicopathological conference: Respiratory system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษาเเละ journal club รายวิชา fundamental clerkship ปี 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
08:00 - 10:00
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การบูรณาการการแพทย์พื้นบ้านเข้ากับการบริการโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 11:00
8. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. Blood and Urine Chemistry
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. หลักการทางเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
9. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
DNA fingerprint
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
9. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group Discussion: DNA fingerprint
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
แต่งตัวและฝึกซ้อมการแสดงกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังเพื่อประโยชน์ในทางการตลาด
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
8. แนวคิดและเทคนิคจิตวิทยาการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
-เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 14:00
ประชุมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการค้นข้อมูลเพื่อตอบคำถาม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
9. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 10. สังคมวิทยาวิชาชีพทางการแพทย์และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 19:00
แต่งตัวและฝึกซ้อมการแสดงกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
6.การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
11. แนวคิดทางสังคม วัฒนธรรมกับความเจ็บป่วย 12. พฤติกรรมและบทบาทผู้ป่วย( sick role )
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 09:00
ยาต้านพิษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Lab14-15:ปฏิบัติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
10. Acetate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
16. Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Oxytocin and contraceptive agents
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 17:00
Lab14-15:ปฏิบัติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 7
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
23. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภญ.นันทิกร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
24. Drugs Used in Men’s Health Problems
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 16:00
7. Anticancer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 12:00
11. การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research articles presentation
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
6 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 15:00
สมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักและขจัดเซลลูไลท์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
13:00 - 14:00
10. หลักการทางเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 17:00
11. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนจีน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
MODULE 6 ENERGY BALANCE AND TEMPERATURE REGULATION
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนเพื่อดูวิชา Prerequisite
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 12:00
ประชุมพนักงานทำความสะอาด
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:30 - 12:00
ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 12:00
13.การชั่ง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
12. Liquid Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. Anatomy of the digestive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
จัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการฯ(ด้านพัสดุ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
09:00 - 17:00
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายศักดิ์ชัย รัศมี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
10. การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว (sterility test, leak test, pyrogen test, clarity/particulate matter test)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
15. Metabolic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:00 - 13:00
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวัดระดับภาษาอังกฤษนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
11. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. Anatomy of the digestive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นักศึกษานัดพบอาจารย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
16:00 - 19:00
สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 8
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
17:00 - 18:00
Fundamental clerkship
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง