กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 หัวข้อ 12-23 (22 ชั่วโมง)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 11: Review on clinical practice guideline (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 1/2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 10:00
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
รูปแบบการจัดการองค์การแบบต่างๆกับพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4. การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างงจากวิถีชิกิเมท1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 4/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 11:00
2. Cell and tissue function (7 hrs)2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues (2hrs)ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12.การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 16:30
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Opportunistic infections in HIV-infected patients
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
15:00 - 17:00
Tuberculosis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
10. Cardiac glycosides
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
แนะนำรายวิชาและการวัดผลการเรียน 1. หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
11:00 - 13:00
รับรองวิทยากร (Pearypie)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
โครงการปัจฉิมนิเทศ(หัวข้อพัฒนาบุคลิกภาพ Pearypie)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
1. แนะนำรายวิชาและบรรยายหัวข้อเวชสำอางรักษาสิว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
. ที่มา ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
3. เวชสำอางเพื่อการรักษา ฝ้า กระ และเวชสำอางเพื่อผิวขาวกระจ่างใส
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
Lab 13-14: Review on clinical practice guideline และนำเสนอclinical guideline
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
Lab 11-12: Standardized Patient (oncology counseling)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ลำดับที่ 49-96
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ลำดับที่ 1-48
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบชดเชย เภสัชบำบัด 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:30 - 16:30
สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะปฏิบัตการชีวเคมีฯ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชบำบัด 4
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. นำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 15:00
เสวนาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
15. ความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 14 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง (3)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:55
โครงการโรคและยาในผู้สูงอายุ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบััติการที่ 15: นำเสนอสื่อให้ความรู้/นวัตกรรมเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
3. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน 4. การออกแบบการทดลอง (Experimental design)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
. กายวิภาคของผมและเวชสำอางป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ปลูกผม ขจัดรังแค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
5. เวชสำอางกันแดด
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
09:00 - 10:00
นำเสนอฝึกงาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
สอบบริหารเภสัชกิจ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ 12 มี.ค. 61
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 17:00
Lab7:ปฏิบััติการ: การจัดทำสื่อให้ความรู้
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 16:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1&2 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 15:00
เก็บตัวนักศึกษา ปี 2 ที่รอสอบวิชาปฏิบัติการกายวิภาคฯ 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
13:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
11. การบริหารดำเนินงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 18:00
Anatomy & Physiology II
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:00 - 18:10
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
08:00 - 10:00
5NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.6 The gastrointestinal system (10hrs) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. Pharmacokinetics Drug absorption and distribution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-7 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. การศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
16:00 - 17:00
ชี้แจงขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุโครงการสารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
09:00 - 10:00
ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีรอบ 2 ปี
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
09:00 - 12:00
Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
9. Acetate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Introduction to Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:45 - 13:00
จัดสอบ อ.อนุวัฒน์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวิลาวัลย์ บุตรี
10:00 - 12:00
การเรียนการสอนรายวิชา อ.สุรชัย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 502
นางสาวจิรัสยา สมลา
10:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อย รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 11:00
Cellular physiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ชดเชยหลักการทำงานของเซลล์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
08:00 - 09:00
ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้าน จุลชีววิทยา 4.1 สถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาและการพัฒนายาต้านจุลชีพชนิดใหม่
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
lab14-15: ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
lab14-15: ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษา ครั้งที่1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
08:00 - 11:00
10.วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
การมาคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน จากนักศึกษาว.แพทย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
18. Antiviral Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 15:00
ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
11:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายทยากร วริทธานนท์
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
13:00 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:00 - 16:00
19. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
คณบดีเตรียมรับประเมิน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
08:00 - 11:00
12. Protein and Amino Acid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
รับรองคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 12:00
Anatomy & Physiololgy II
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
8. Polarimeter 9. Refractometer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 12:00
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา 1/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 15:00
12. การบริหารโครงการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.6 The gastrointestinal system (Cont.) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
08:00 - 10:00
5NSAIDs ต่อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
9. Group discussion : carbohydrate metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 13:00
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 16:30
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. Inorganic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
11:00 - 12:00
Medical Terminology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 18:00
เปิดห้องสำหรับเตรียมสอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 2/2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
13. Lipid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
อบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรวิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 10:00
10. Mevalonate Derived Products ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:55
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏอบัติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
การมาคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนจากนักศึกษาคณะพยาบาล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 13:00
รับรองวิทยากร คก.อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 11:00
3.1 Cellular responses to stress (2 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. Biological Screening of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Molecular biology in medicine and gene therapy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
รับรองวิทยากร : งานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด แลพะตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Hospital / community pharmacy visit
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Hospital / community pharmacy visit
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
08:30 - 13:00
ประชุมเตรียมความพร้อม OSPE ปี 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
5. สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย 1. Descriptive analysis : Mean, Mode, Median, SD, SE, range, การแจกแจงความถี่ (การคิดอันตร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
08:00 - 12:00
7. ยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุศาสตร์ของ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ปฎิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบครั้งที่ 2-3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ปฎิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบครั้งที่ 2-3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 13-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บันทึกลายนิ้วมือระบบลงเวลาปฏิบัติงานใหม่ของมหาวิทยาลัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
7. ยาปราศจากเชื้อ ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Pulmonary function: Volume, capacities and air flow rates
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
8. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
08:00 - 11:00
วิธีเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การตรึงเอนไซม์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
7. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
20. Hypothalamic and Pituitary Hormones 21.Thyroid and Antithyroid drugs 22. Androgen & Anabolic steroids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 15:00
นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
Presentation of LIU
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชาเภสัชบำบัด 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
8. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Antivirals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.6 The gastrointestinal system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
18:00 - 21:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
08:30 - 16:30
ประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
08:30 - 16:30
ประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
13. Lipid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
10. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Pulmonary function: Volume, capacities and air flow rates
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
11. Introduction to Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
12. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Molecular biology in medicine and rene therapy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
13. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.6 The gastrointestinal system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
10. Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
10. Group discussion : protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
10. Group discussion : protein metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
10. Group discussion : protein metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
10. Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริม อ.เพียงเพ็ญ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:30 - 20:30
discussion วิชาปฏิบัติการชีวเคมี 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
08:00 - 10:00
6Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
10. Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
10. Group discussion : protein metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
10. Group discussion : protein metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
10. Group discussion : protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
10. Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Selected Toopics in Biopharmaceutical Sciences
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. Inorganic drugs ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. หลักการทางเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 3/2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
14. Nucleic acid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวจิรัสยา สมลา
09:00 - 12:00
สอบรูปแบบยาเตรียม 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
09:00 - 12:00
7 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
3.2 Cell injury and death (2 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Basic concepts in pharmacogenetics
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
3.2 Cell injury and death (2 hrs) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
08:00 - 18:00
ห้องเก็บตัวหลังฝึกทักษะวิชาชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 18:00
ห้องชี้แจงกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 18:00
ห้องรายงานตัวฝึกทักษะวิชาชีพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
. การใช้ Anova ในงานวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
7. การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้ เฮโดนิกสเกล 9 จุด สำหรับการประเมินความพึงพอใจด้วยประ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา