กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Acetate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 09:00
แนะนำและชี้แจงรายละเอียดวิชา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การเพิ่มจำนวน ดีเอ็นเอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 infectious disease (UTI, IAI, URI) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #6 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #6 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nucleic acid Metabolismต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Integration of Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
11:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาโรคติดเชื้อ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 17:00
โครงการรับเสื้อกาวน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
สอบปฏิบัติการ drug counselling กลุ่ม 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 17:00
สอบปฏิบัติการ drug counselling
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 อิทธิพลของสถาบันการแพทย์ อำนาจของวิชาชีพทางการแพทย์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ป.โท
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 15:30
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัด 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Cardiac glycosides
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
สอน ป.โท
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
18:00 - 19:00
สอนรายวิชา 1502 220 หัวข้อ Integration of Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
08:00 - 13:00
โครงการ PCE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 13:00
โครงการ PCE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 16:00
กิจกรรมแข่งขัน PCE
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Social)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การใช้ Anova ในงานวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
วิพากษ์ข้อสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เฮโดนิกสเกล 9 จุด สำหรับการประเมินคว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Group discussion หัวข้อ Lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชาเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านพิษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:30
ประชุมพิจารณาปรับแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชา 1506 515 เภสัชบำบัด 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การตรวจสอบคุณภาพยาที่ผลิตเสร็จแล้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ วิชาพฤติกรรมสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 11:00
ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประชุมเว็บไซต์ CPE
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
กลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
Group discussion หัวข้อ Lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
17:00 - 18:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Opp0rtunistic infections in HIV-infected patients - Pneumocystis jiroveci pneumonia - Toxoplasmosis - Cryptococcosis - Histoplasmosis - Penicilliosis - Mycobacterium avium complex infection
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานโครงการ CPR
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ครั้งที่ 1/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Tuberculosis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สอบชดเชยชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ติดป้ายงานอำลาว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
การตรึงเอนไซม์ (Immobilization of enzymes)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Sexually transmitted diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antivirals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
15:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Obesity
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
สรุปผลประเมินโครงการชีวภสัชศาสตร์สัญจร (ฝ่ายประเมินผล)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Liquid Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Energy Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 13:00
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (รพ.50 พรรษาฯ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
12:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชาชีพเลือก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : วิชาชีพเลือก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
อำลาว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
18:00 - 21:00
Group discussion หัวข้อ nucleotide metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
กิจกรรมพี่สอนน้อง (อ.มานิตย์)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 16:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Pharmacokinetics Drug absorption and distribution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 14:00
ประชุมสรุปโครงการ PA
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวาระพิเศษ/2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-effectiveness analysis (CEA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคืนสู่เหย้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
08:00 - 14:00
โครงการ CPR
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
08:00 - 16:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
จัดอบรมโครงการ CPR
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
หารือการปรับ curriculum mapping
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:55
ประชุมงานบริการวิชาการ (เช้า) และ ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ (บ่าย)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 13:00
คุมสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:45 - 16:00
1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
ห้องสอบ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
สอน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
13:00 - 15:00
วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Nutrition - Nutritional status assessment - Enteral nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
08:30 - 09:00
สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่)งดการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามสถา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (หัวข้อ 8 - 13 = 16 ชั่วโมง)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:30
ปประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) Subclass Asteridae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ สถานีที่ 1: Laminar air flow สถานีที่ 2: Semi-auto filling machine สถานีที่ 3: Autoclave/Hot air oven/sterilization สถานีที่ 4: QC of parenteral dosage form (lea
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
สอน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
07:00 - 12:00
ทำบุญเลี้ยงพระ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
07:00 - 12:00
ทำบุญเลี้ยงพระ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:00
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: ชนิดของเซลล์ไลน์ เทคนิคการนับเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 15:45
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (นอกรอบ)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 11:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1506 424 เภสัชบำบัด 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:45 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Men’s Health Problems
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 14:30
นัดพบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Parenteral nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
วทม เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **กาสอนแบบสาธิต**การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยดูแลสุขภาพเบื้องต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Gas Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 15:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (นอกรอบ)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา วิชา เภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.จีริสุดา โดย น.ส.รภัสนีย์ เขตสกุล
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 14:00
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
กรณีศึกษา รูปแบบการวิจัย และ การเลือกใช้สถิติของ บทความวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolismต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 21:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:30
cbc
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนใ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Adrenocorticoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 6/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
cbc
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
10:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-utility analysis (CUA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 18:00
จองห้องเพื่อจัดห้องบันทึกการสอน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
Conference วิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา โดย นางสาวหทัยภัทร สุตาวงศ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น(Introduction to Pharmaceutical Technology) การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biochemical Aspect of Hormones
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดวีดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Trends in Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (2/2561) วิชา 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 9 เรื่อง LRI and STD รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) Submit : individual SOAP note Evaluation : การมีส่วนร่วมและ SOAP Quiz #7 ก่อนเข้าปฏิบัติการ Cold calling quiz #7 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
15:00 - 18:00
ประชุมกรรมการฝ่ายจัดวิ่งการกุศล
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ครั้งที่ 8 กลุ่ม อ.นุตติยา โดย วัชราภรณ์ ทำพะพันนะ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
ประชุม senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:30
สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 4, 5, 7 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:30 - 12:30
สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 6รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาคเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 16. ยารักษามะเร็ง 17. ยาต้านจุลชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1505201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว สารสนเทศ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)Subclass Asteridae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 2/62
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
CBC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
19:00 - 21:00
ทำdiscuss กลุ่ม อ.ไพจิตร โดย นางสาววรัชยา จันทร์อุป
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ผักกับการป้องกันและรักษาโรค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาบริการเภสัชสนเทศ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
สอบชดเชย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 เรื่อง HIV and TB (case based pharmacotherapy) รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : Group SOAP Note quiz #8 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #8 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Postmenopausal Women
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:30
พบนักศึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม 2A วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
12:00 - 13:30
พบกลุ่ม CBC กลุ่ม 3A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:30 - 13:00
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 11 เรื่อง HIV and TB counseling รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Sex Hormones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
พบกลุ่ม CBC กลุ่ม 3B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
18:00 - 20:00
Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
18:00 - 20:00
CBC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการหลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์และระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Method validation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Porphyrins, Related Compounds and Blood
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การสมัครงานและสัมภาษณ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
สอบโครงร่างสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
15:30 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม รศ.ดร.ธีราพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Sex hormones
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
KM เทคนิคการปฏิบัติงานด้านเอกสารทางราชการ กลุ่มงานบริการการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 11:00
ธนาคารกรุงไทย
ห้องประชุมชั้น 1
นางอนุพร กลางคำ
10:00 - 12:00
1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 14. สารสนเทศทางการแพทย์และเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนธ์การจัดงานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
นำเสนอ soap รายวิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.ฑิภาดา โดย นางสาวณัฐชา จันทร์ศิริ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมเตรียมงาน เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การชั่ง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Sexual determination and development
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:30
ประชุมกรรมการวางแผน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 14:00
นำเสนอกรณีศึกษาวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรฯ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 12 เรื่อง สอบ counseling for patients in ambulatory care setting (standardized patient approach) รูปแบบปฎิบัติการ : การสอบปฏิบัติสถานีย่อย (station) รายบุคคล Evaluation: ผลคะแนนสอบรายบุคคล
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 18:30
นักศึกษานำเสนอกรณีศึกษา วิชาเภสัชบำบัด 2 (กลุ่ม อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
17:00 - 19:00
พบอาจารย์เพื่อ Conference TLC ผศ.ทรงพร โดย น.ส.ธัญญลักษณ์ โพธิสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
นำเสนอกรณีศึกษา วิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.ธีราพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
18:00 - 21:00
เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:00 - 19:00
สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 9
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา ผลัด0/2 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 17:00
พบนักศึกษา fundamental กลุ่ม TDM และ stroke
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา นศ.ปี 5 ฝึกงาน ผลัด 0 (รพ.วารินชำราบ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
Case presentation ผลัด 0 รพ. สพส.
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
09:00 - 11:50
นำเสนอกรณีศึกษา​เภสัชบำบัด2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
09:00 - 10:30
ประชุมกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
นำเสนอเคสโรงพยาบาล เภสัชบำบัด 2 กุลุ่ม ผศ. อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 17. ยาต้านจุลชีพ (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:00 - 20:00
นำเสนอกรณีศึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม ผศ.ดร.น้องเล็ก โดย น.ส.สุธาสินี มั่นยืน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 8 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 17:00
นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.วันนิศา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
14:00 - 19:00
นำเสนอกรณีศึกษา รพ พระศรีมหาโพธิ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
14:30 - 17:00
นำเสนอ soap รายวิชาเภสัชบำบัด 2 โดย นางสาวรัตนาวดี เข็มทอง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
Journal club เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน กลุ่ม ผศ. อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
16:30 - 17:10
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชเคมีวิเคราะห์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
Case Presentation ผลัด 0 อญ.6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
08:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา ผลัด0/2 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Vaccines, toxoids and other immunobiologics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 10:30
เทคนิคทางพยาธิสรีรวิทยา: การย้อมและการเก็บเนื้อเยื่อ การแยกอวัยวะ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
นำเสนอกรณีศึกษา นศ.ปี 5 ฝึกงาน ผลัด 0 - อายุรกรรม (รพ. 50 พรรษาฯ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
09:00 - 12:00
พบนักศึกษากลุ่ม stroke กลุ่ม อ.ฑิภาดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 16:30
นำเสนอกรณีศึกษา​ fundanental clerkship
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 Glucocorticoids & Mineralocorticoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 Medication in pregnancy and lactation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:30
เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์เอนไซม์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
11:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/62
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (Commonly used analytical techniques for biotechnology products)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Nutrition (EN and PN) รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #9 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #9 ท้ายปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ลงนามสัญญา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวบังอร ศรีพันธ์
13:30 - 14:30
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (รพ.50 พรรษาฯ)
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
14:00 - 17:00
นำเสนองาน ผลัด0/1 โดย นางสาวฐิชาดา จำปาหอม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมเตรียมงานโครงการบุญสงกรานต์ ปี 2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:30 - 18:00
นัดพบอาจารย์ประจำกลุ่ม Conference เภสัชเคมีวิเคราะห์ อ.วรนันท์ โดย น.ส.ทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา Conference กลุ่ม ผศ.ดร.วริษฎา โดย น.ส.นันทิกร ทองหล่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:30
นัดพบนักศึกษาเตรียม conference lab analyze
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
19:00 - 21:00
ปรึกษาอาจารย์ก่อน Conference กลุ่ม ดร.บัญชา ยิ่งงาม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ชี้แจงแนวทางการใ้ช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาเภสัชเคมี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 11:00
การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
พบอาจารย์รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเวท กลุ่ม ผศ.ดร.สุภารัตน์ โดย น.ส.สิริชนม์ ขนันไพร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
Conferencr กลุ่ม ผศ.ดร.นิธิมา โดย น.ส.บุญญรัตน์ ทาปศรี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
พบอาจารย์ Conference กลุ่ม อบัญชา โดย น.ส.กนกพร ถุงเงิน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
พบอาจารย์ Conference รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ (UV-VIS) กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย น.ส.ชลธิชา เทียมทั
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ สัมนาครั้งที่ 10 กลุ่ม ผศ.ดร.นุตติยา โดย นางสาวพนัชกร บุญพุฒิ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Cardiac glycosides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ และ Parasite
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ สอบปลายภาค 2/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
หารือออกแบบพิพิธภัณฑ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริม
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 17:00
ปรึกษางานนำเสนอปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม อ.ชลลัดดา โดย น.ส.กนกพร ถุงเงิน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ห้องเก็บตัว OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
ซ้อมการแสดง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:10 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 16:30
วิพากษ์ข้อสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
16:30 - 20:00
พบอาจารย์ Conference ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม ผศ.ทรงพร โดยตรีลดา คมใส
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
ทวนสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ทวนสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 11:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Vaccine and medication in pregnancy and lactation รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #10 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #10
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การตวง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบ MCQ (ครั้งที่ 4) ปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 7-12 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการการจำแนกพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
ประชุมฝ่ายย่อยพิธีการโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเรียน นอกเขตชุมชนเมืองฯ(อบรมครู 5 รอบ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 20:00
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
08:00 - 13:00
ห้องประชุมชี้แจงการจัดซ้อมสอบ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:20 - 13:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี (Dermabrasion) และ มีโสเทอราปี (mesotherapy)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (*สอนแบบสาธิตและ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา โดย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้กระแสไฟฟ้า (Iontophoresis) และ การใช้คลื่นเสียง (Phonophoresis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
18:00 - 21:00
สอบข้อเขียน หัวข้อ 1-3 รายวิชาเทคโนโลยีความงาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวท ฯลฯ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา