กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00
16.ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:00 - 10:00
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
28. Glucocorticoids & Mineralocorticoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
กรรมการฝึกงานพบ นศ.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
ห้องเก็บตัวนักศึกษา สอบปฏิบัติการ รายวิชาปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดย ผศ.ดร.นิภาพร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
10. Drugs Used in Postmenopausal Women
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
CBC ปี 2 กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
อาจารย์พบนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 18:00
CBC ปี 2 กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
18:00 - 20:00
Group discussion 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 2 กลุ่ม 1A
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:00 - 16:30
ประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนหลักสูตร 59 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 11:00
Porphyrins
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Anatomy of the reproductive system
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
16. การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
การเรียนการสอน อ.จารุวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
ปรึกษาการทำ Conference รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ โดย นางสาวพิมพ์พนิต พุทธาผา 58115400517
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
พบอาจารย์ เพื่อ Conference
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
7.1 The reproductive system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
15. Clinicobiochemical Conference II (Presentation)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Group discussion 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 2 กลุ่ม 1B
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
18:00 - 20:00
นัดหมายอภิปรายแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:30
ประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนหลักสูตร 59 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
08:00 - 11:00
15. Clinicobiochemical Conference II (Presentation)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
7.1 The reproductive system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
Conference วิชารูปแบบยาเตรียม รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน โดย นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การตวง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาคชดเชย บริหารเภสัชกิจ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 8-12 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
The reproductive system
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
การเรียนการสอน อ.อุษณา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
16:30 - 20:00
Conference วิชารูปแบบยาเตรียม รศ.ดร.พรรณรัตน์ โดย นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 5/2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
20. Nutrition
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 9 การควบตุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
Cancer genetic and oncogenes (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:00
เก็บตัว OSPE เภสัชบำบัด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 10 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
พบอาจารย์เพื่อปรึกษาการทำConference
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม (Current Trend in Beauty Technology)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวท ฯลฯ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
11:00 - 16:30
Group discussion-CPC III
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
08:00 - 12:00
Parasite
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Advancements
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
วิตามิน และเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการ 5-8
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (นางสาวสุริมา ญาติโสม)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ปรสิต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
Conferance รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ อ.สุรชัย โดย นางสาว พรรษชล โสดาจันทร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
สอนนักศึกษาปริญญาโท
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการ “ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศ”
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 11:00
17. ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (2) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิพากษ์ศาสตร์และสรีรวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การเรียนการสอน อ.ปรีชา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 11:00
วิพากษ์ข้อสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 11:00
ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 15:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:00
ประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 18:00
14. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
พบ นศ.สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว
16:00 - 20:00
พบอาจารย์นำเสนอโครงการสารนิพนธ์ อ.มานิตย์ โดยนางสาวสุพรรณิการ์ สุขชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการ “ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศ”
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 17:00
โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกาาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
09:00 - 11:00
20. Nutrition ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปรสิต
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 17:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ทวนธน บุญลือ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:30 - 17:30
ประชุมทีม MCQ โครงการ PASS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
ซ้อมนำเสนอสารนิพนธ์ อ.นิภาพร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
11:00 - 12:00
การกรอง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:30
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
วิพากย์้ข้อสอบปลายภาค intro to techno
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
16:00 - 20:00
สัมภาณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00
11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
พบ นศ ปี 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 14:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อบรมจริยธรรมสัตว์ทดลอง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:00 - 16:00
11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
พบ นศ. สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:00 - 18:00
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 17:00
ประชุมโครงการ P.A.S.S
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้ โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:00
เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ด อัญมณี (Dermabrasion) และมีโสเทอราปี (Mesotherapy) เทคโนโลยีการปรุงแต่งคว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
กิจกรรม MCQ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
Advancements
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
Senior project presentation /อ.พนัชกร อ.รชตะ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
13:00 - 16:30
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ภาคบังคับ ประจำปี 2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
16:00 - 18:00
topic ปี 4
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:00 - 17:00
พบ นศ ปี 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:30 - 20:00
เตรียมนำเสนอ สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างข้อตกลง (TOR) การออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
08:00 - 09:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 13:00
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อตกลง (TOR) การจัดทำรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 7/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 16:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:30 - 17:00
สอบชดเชยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 2/2560
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 15:00
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน ประชุมให้คำปรกึษานักศึกษาสารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
ห้อง
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 17:30
ประชุมครั้งที่ 1 ป.บัณฑิตขั้นสูง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:30 - 17:30
สารนิพนธ์นักศึกษา /อ.พนัชกร อ.รชตะ อ.มานิตย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 13:00
ประชุมเพื่อเตรียมจัดตั้งกองทุนเงินบริจาคฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
12:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:30 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาชัวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 5/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงาม (15%)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
09:00 - 10:00
พบนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
คุมสอบ รูปแบบยาเตรียม 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพัชราภรณ์ )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
อภิปรายความก้าวหน้าผลการวิจัยครั้งที่ 2รายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:00 - 17:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 8/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 14:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน 2/2560)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1&2 ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:30
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบข้อเขียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
10:00 - 13:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
08:30 - 19:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
08:30 - 16:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ 5/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวิลาวัลย์ บุตรี
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
08:30 - 20:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:30 - 15:00
รับรองเกรดหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (2/2560)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
รับรองผลการเรียนหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2560
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:30 - 13:30
ประชุมตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 5/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:05 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ