กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
08:30 - 17:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 13:00
ประชุมรับรองเกรดรายวิชา กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:30
ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
14:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์ รอบ กสพท.
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวสุภาพร )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ประชุมวาระตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
พบนักศึกษา วท.ม. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
เภสัชบำบัด 3
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:30 - 16:30
รับรองผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 15:00
ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
09:00 - 13:00
พบนักศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวเขมณัฏฐ์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
08:00 - 12:00
Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 17:00
นัดคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานดครงการบริการวิชาการและทำนุฯ ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
08:30 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Precipitation titration และ Gravimetry
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:00 - 17:00
นัดคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - 4. Complexometric titration
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:30
ประชุมตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - 5. เภสัชตำรับ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
09:00 - 16:00
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
10:00 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชา วาระพิเศษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 14:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
09:00 - 11:00
นักศึกษาพยาบาลทำเรื่องขอดูคะแนนปลายภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 3/2560 รายวิชา 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการฯ งานบุคคล
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 16:00
ประชุมกรรมการหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 1. Introduction to Pharmacognosy
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 2. Cell and Chemical Compositions
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นางสาวจุฑามาศ นักบุญ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 1. Introduction to Pharmacognosy2. Ethnobotany
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -3. Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -6. เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -3. Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
นัดคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:30 - 14:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:30 - 15:30
ประชุมจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -4. Amino Acid Derived Products
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 3. Biological Buffers
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
09:00 - 17:00
นัดคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -5. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 3. Biological Buffers
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
นัดคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
12:00 - 16:30
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 5. The Structures and Properties of Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 11. Carbohydrate Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 16. Energy Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
09:00 - 17:00
ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:30
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -6. Alkaloids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-18. Biochemical Aspect of Hormones
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
09:00 - 17:00
ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -8. Introduction to volumetric analysis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 6. Alkaloids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
09:00 - 17:00
ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -9. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการวท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-6. The Structures and Properties of Lipids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -10. Redox titration and Electrochemistry
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการ (งานบุคคลเจ้าของเรื่อง)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -10. Redox titration and Electrochemistry
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 11:30
ประชุมหารือ การปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการหน้ามหาวิทยาลัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-7. The Structures and Properties of Nucleic Acids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology, 10. Introduction to Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์