กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
08:30 - 17:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:30 - 13:00
ประชุมรับรองเกรดรายวิชา กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
09:00 - 13:00
ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวสุภาพร )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ประชุมวาระตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:30 - 16:30
รับรองผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
09:00 - 15:00
ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:30
ประเมินทดลองงาน นส.นุชจรีย์ มณีจักร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561
13:30 - 16:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวเขมณัฏฐ์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
08:30 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
09:30 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
08:30 - 16:30
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
08:30 - 16:30
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 6/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 16:30
อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
-
-
-
-