กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
08:20 - 16:30
อบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 15:00
สอบปลายภาครายวิชายาในชีวิตประจำวัน CP ALL
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่่มวิจัย UPPER team
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
10:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
08:00 - 16:30
ประุชม อบรม โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์ ศิลารักษ์)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 10:00
Introduction to Pharmacognosy
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมกับ อ.พโยม เรื่องวิชาเลือก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 11:00
Ethnobotany
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
Introduction
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 1
นางอนุพร กลางคำ
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
08:00 - 16:30
ประุชม อบรม โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์ ศิลารักษ์)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
ประชุมศิษย์เก่า
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:30
ีuv รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
08:00 - 12:00
Quality Control of Herbal Medicines
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 17:00
Polarimeter
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2560
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2560
10:00 - 12:00
Biological Screening of Natural Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
13:00 - 16:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 15:30
Mass Spectroscopy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมหารือแแผนบูรณาการด้านสมุนไพร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
09:30 - 12:00
สอนบรรยายรายวิชาเภสัชเวท ภาคการศึกษา 3/2559
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.บัญชา ยิ่งงาม
12:00 - 16:30
ประชุมการบูรณาการชีวเคมี-กายวิภาค-พิษวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:30
Mass Spectroscopy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
Alkaloids
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:30
Nuclear Magnetic Resonance
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2559)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
08:45 - 14:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/59
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมรายงานการสอบสวนวินัยนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 12:00
Alkaloids
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
Nuclear Magnetic Resonance
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
09:00 - 16:00
เรียนวิชาเภสัชเวท (ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
15:00 - 16:30
ประชุมคณะทำงานเสริมทักษะศตวรรษที่ 21
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
09:00 - 16:00
Extraction and Isolation of Natural Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
09:00 - 16:00
เรียนวิชาเภสัชเวท (ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
08:30 - 16:30
อบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ วาระพิเศษ/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 17:00
Infrared spectroscopy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5 ส.
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
09:30 - 15:00
การอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
14:00 - 17:00
ประชุมย่อยงานวิชาการ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
สอบ Midterm
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
เตรียมกิจกรรม UBU Active Learning 21
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:30 - 16:30
ประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
ประชุมเตรียมงานโครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1 : การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
12:00 - 15:00
การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่ิิอยคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
15:00 - 18:00
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องสำอางสมุนไพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
08:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 16:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณศุภชัย ยาณะเรือง และคุณวันเพ็ญ สมหอม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
Shikimate Derived Products
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:30 - 16:00
อบรมการใช้งาน google apps สำหรับการปฏิบัติงาน (อาจารย์และบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:30 - 15:00
ประชุมสรุปงานโครงการ P.A.S.S
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
08:30 - 13:00
โครงการอบรม องค์ประกอบและการจัดรูปแบบการจัดวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
Shikimate Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 7/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
Atomic absorption spectroscopy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
09:00 - 16:00
การฝึกอบรมการใช้ STATA
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
Method validation
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 17:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินสอน อ.บัญชา ยิ่งงาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
Acetate Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 15:00
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
10:30 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 2/2560
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
Introduction to Chromatography
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
Mevalonate Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Gas Chromatography
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ