กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
08:30 - 16:30
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ปรด. เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
09:00 - 11:00
พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 11:00
Mevalonate Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ประชุมพิจารณา SAR วท.ม.เภสัศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 16:30
ประชุมจัดทำ sar หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
Liquid Chromatography
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อเผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งานปากกาสำหรับจอสัมผัส ภายในห้องเรียน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
09:30 - 16:30
ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
Liquid Chromatography
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนาแนวคิดทางชีวเภสัชศาสตร์สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:30 - 16:30
ประชุมจัดทำ sar หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
08:00 - 12:00
Carbohydrates
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินนงาน ครั้งที่ 6/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:00 - 13:00
ซ้อมกลั่นกรอง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 14:00
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
09:00 - 14:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณา (ร่าง) SAR ระดับหลักสูตร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 15:00
นำเสนอผลงานมอบหมายในชั่วโมงบรรยายให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มเพื่อเก็บคะแนน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในห้องเรียน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
09:00 - 12:00
Amino Acid Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV version 3.0 (อาจารย์และบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
09:00 - 14:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
15:00 - 17:00
แก้ไข มคอ 3 วิชาชีพเลือก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเทคโน
ห้องประชุม PH 403
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 12:00
Amino Acid Derived Products
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ประชุมจัดทำ SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
09:00 - 12:00
สอบ(อ.ทวีศักดิ์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย google form (สำหรับบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
14:00 - 16:00
พบนักศึกษา Staff พยาบาลโครงการรับน้อง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รหัส 58 จำนวน 3 คน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ครั้งที่ 5
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 15:00
สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 13:00
ประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลโครงการวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
11:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Stata training
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 14:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 8/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:30
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะ ครั้งที 7/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
09:00 - 12:00
สอบแข่งขันนักวิชาการศึกษา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 15:00
พบนักศึกษาโครงการรับน้อง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:30 - 16:30
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (นางสาวสุริมา ญาติโสม)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:30 - 16:00
ประชุมรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตัณฑ์ธรรมชาติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 16:00
อบรมโครงการเขียนตำราหนังสือ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:00 - 13:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตัณฑ์ธรรมชาติ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:00
รับรองวิทยากร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
09:30 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้ังที่ 7/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 17:00
เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 17:00
เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:00 - 17:00
เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
08:00 - 17:00
ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 13:00
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี