กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชา 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 09:30
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 6/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-8. Enzymes
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
08:00 - 12:00
1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:30 - 11:00
ประชุมกลุ่มย่อย - อ.ดร.จินตนา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -8. Shikimate Derived Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 17:00
ประชุมเกี่ยวกับงานบุคคล
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
09:00 - 12:00
ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ขีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/61
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -8. Shikimate Derived Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-9. Vitamins and Coenzymes
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการดูแลพนักงานทำความสะอาด
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 13:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางสาวสุวรส ลีลาศ (วท.ม.บริหารบริการสุขภาพ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -9. Acetate Derived Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
09:00 - 16:30
ชี้แจงการฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -10. Mevalonate Derived Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:30 - 16:30
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
08:00 - 15:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์ประกอบและการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:30
ประชุม MCQ-PASS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี (วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -10. Mevalonate Derived Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 15:00
สอบคัดเลือก หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
การอบรมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -11. Quality Control of Herbal Medicines
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
13:00 - 14:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 11. Quality Control of Herbal Medicines
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-12. Protein and Amino Acid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบคัดเลือก หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 7/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
สอบ ภาคฤดูร้อน เภสัชเวท
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
10:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-13. Lipid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-13. Lipid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
08:30 - 16:30
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวทางทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:30 - 12:30
ประชุมวางแผนการเรียน นักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
นัดพบนักศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 12. Biological Screening of Natural Products
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-14. Nucleic acid Metabolism ,15. Integration of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:30
ประชุมพัฒนาหลักสูตร เภสัชศาสตร์ -บริหารศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
08:30 - 16:30
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:30 - 16:00
ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 13. Trends in Pharmacognosy
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
08:30 - 16:30
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 15:00
ประชุมกลุ่มวิชา 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 17. Control of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
08:30 - 16:30
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
08:30 - 16:30
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 20. Nutrition
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 16:00
พบผู้ปกครองนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
09:30 - 13:00
นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 11:00
เตรียมความพร้อมการทำสัญญานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 15:00
KM เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
ทำสัญญานักศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
10:30 - 13:00
ประชุม คกก ห้องเอกสารอ้างอิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 16:30
ประชุมจัดทำ SAR หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:30 - 16:30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
09:00 - 16:00
สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 7/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
09:00 - 10:00
ประชุมย่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม