กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
08:00 - 17:00
ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการ สุขภาพ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:30 - 16:30
รับรองคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 14:30
ประชุมกรรมการวางแผน (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการ กิจการนักศึกษา งานบริหาร)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
08:00 - 17:00
ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการ สุขภาพ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:30 - 16:30
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:00 - 16:30
การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 7/60
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
13:30 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:30 - 16:00
e-meeting version 2.0 (อาจารย์และบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:00 - 15:00
การอมรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:00 - 12:00
Introduction
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 09:00
1.Introduction to pharmacotherapy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology in drug discovery)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
แนะนำรายวิชา 1 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
2.Systematic approach to pharmaceutical care
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 17:00
1. หลักการบริหาร (Principle of management) 2. การวางแผน (Planning)และการจัดองค์กร (Organizing)และการควบคุม (Controlling)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 Introduction to Pharmacotherapy (Resource and orientation)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:15 - 16:15
บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
15:00 - 18:00
การประชุม SAR วทม การบริหารบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
15:00 - 16:30
The human body: An orientation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
ประชุมเตรียมงานโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:30 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:30 - 20:00
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
18:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:00 - 11:00
พฤติกรรมการใช้ยาของสังคมไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1. แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์(บรรยายภาษาอังกฤษ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:00
ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
รับรองชาวต่างชาติ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
08:30 - 16:00
รับรองชาวต่างชาติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 12:00
1. เภสัชพันธุศาสตร์: ที่มาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1.บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร..ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:00
1. แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พยาธิสภาพของโรคที่เกิดจากการใช้ยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
Introductionto basic pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Route of administration and its important on biopharmaceutics and pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยาและสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
Introduction to drug delivery system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
Introduction to drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 1 : อภิปรายกลุ่มใหญ่โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
I:Overview of pharmacogenetics and pharmacogenomics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
แนะนำรายวิชา กิจกรรม 1: Pharmacists’ role in Drug Marketing
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล,2. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การบรรยายเภสัชพันธุศาสตร์ โดย Dr. Julie Andrews
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
14:00 - 16:00
Tissues
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 20:00
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 17:00
Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
Cell and Chemical Compositions
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:00 - 11:00
1)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1. บทนำเภสัชกรรมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. วัฎจักรของเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1.Systemic lupus erythematous and drug-induced lupus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
รหัสวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หัวข้อ แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
10:00 - 12:00
1. บทนำแนะนำรายวิชา 2. จิตวิทยาเบื้องต้น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Cell and Chemical Compositions (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 15:00
2.Other connective tissue disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1. บทนำแนะนำรายวิชา 2. จิตวิทยาเบื้องต้น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:15
แนะนำรายวิชา ,1. General principle of pharmacology ,2. Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
3.Adrenal insufficiency
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
08:00 - 10:00
1. Introduction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 13:00
มอบทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 11:00
Pharmacokinetics (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1. Introduction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 17:00
2. การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 15:00
Tissue adaptation and injury
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:30 - 16:00
การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย pivot table และ pivot Chart (MS Excel) (อาจารย์และบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
14:00 - 16:00
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวจิรัสยา สมลา
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
08:00 - 08:15
แนะนำรายวิชา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
แนะนำรายวิชา 1. Antihistamines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Cell Structure and Function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:15 - 11:00
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
3. โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอและโครโมโซม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 10:00
ระบบสาธารณสุขของไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประเมินต่อสัญญาจ้าง นางสาวดารุณี นามห่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1. Principles of Toxicology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1. Immunology
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Biological Buffers
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 13:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1. Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1 แนะนำรายวิชา 1.2 เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1.3 คำศัพท์ที่ใช้ในทางกายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย pivot table และ pivot Chart (MS Excel) (อาจารย์และบุคลากร)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
16:00 - 17:00
สอนหัวข้อ clinical pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 22:00
โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4. การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 10:00
2.แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมสรุปโครงการบริการวิชาการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้งที่ 8/2560
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.บัญชา ยิ่งงาม
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 9/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
2. แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3. Biological and physiological consideration of drug kinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
12:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกกว้างความรู้ทางสุขภาพและยาและสัปดาห์เภสัชฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
Surfactant for drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 2 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหต
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. ประชากรพันธุศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. การสนทนา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ซักซ้อมการนำเสนอ SAR วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 15:30
พิจารณาซองสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)11/2560 ลว 25 ก.ค.2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 16:00
Cell Structure and Function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
Cell Structure and Function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
2) ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย 3) ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย 4)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากดอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
3. การจัดตั้งร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 10:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
5. การควบคุมการแสดงออกของยีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 11:00
4.Pulmonary arterial hypertension
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3. ความสำคัญของจิตวิทยากับเภสัชกร 4. จิตวิทยาในการให้บริการทางสุขภาพ 5. ความฉลาดทางอารมณ์และการประยุกต์ใช้สำหรับเภสัชกร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 15:30
ประชุมหลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 12:00
Drug induced pulmonary disorder
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
The Structures and Properties of Carbohydrates
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 1 Rheumatology section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
6. สุนทรียสนทนาและการสื่อสารเชิงบวก 7. การพูดในที่สาธารณะ และการพูดจูงใจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1. Introduction and routes of drug administration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เซลล์และเนื้อเยื่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
04:00 - 12:00
แต่งตัวนักแสดงงานสัปดาห์เภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 12:00
ห้องเก็บตัวตอบปัญหา ม ปลาย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
08:00 - 12:30
ห้องเก็บตัวตอบคำถาม ม ต้น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
08:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างความรู้สุขภาพและยา
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 17:00
สัปดาห์เภสัชกรรม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
08:00 - 12:00
6. เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม และการคัดแยกโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
08:00 - 10:00
Alterations in cell growth and replication: Neoplasia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
2. Cholinergic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1.4. The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship, 1.5. Factors that Influence Toxicity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1.3 Antigens and antibodies (cont.), 1.4 Complements
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
The Structures and Properties of Carbohydrates ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
The Structures and Properties of Lipids
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ประชุมสรุปและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย, 2. การดูแลสุขภาพตนเองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และอื่นๆ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2.Hypothesis formulation 3.Variables and measurement 4.Principles of research designs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1. Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เซลล์และเนื้อเยื่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
เตรียมงานโครงการราตรเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
08:00 - 16:30
โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศา่สตร์ กับวิชาชีพเภสัชกรรม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
08:00 - 16:00
ของเครื่องสำอางและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
บทนำ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:30 - 18:30
สอนชดเชยวิชาชีวเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
08:00 - 16:00
โครงการราตรีเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 16:00
โครงการราตรีเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
ผลของภาชฯะบรรจุที่มีต่อความคงตัว
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1.Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand , 2.Customer satisfaction & Value creation, 3.Marketing environme
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 16:00
แนะนำรายวิชา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางกายภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
แนะนำแนวทางการทำสัมมนาทางทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 16:00
4.S TP , Product life cycle , 5.Consumer behaviors &Marketing 4.0 , Market research
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
08:00 - 12:00
3.Principles of drug dispensing and communication skills
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
3. Solution & Colligative properties
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
โครงสร้างโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
โครงสร้างโปรตีน (Protein structure) และความคงตัวของโปรตีน (Protein stability)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 11:00
Structure & physiology of bacteria
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
2 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (Molecular graphic)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4.Pharmaceutical packaging
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
ประชุมกรรมการวางแผน ครั้งที่ 8/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
การสร้างงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
3. การชี้นำ (Leading) และ พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Solubilization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ป.โท phar.biotech.
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
7. การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 10:00
3.การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4. แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3. ระบบประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพและ บริการสุขภาพในประเทศไทย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4. Drug transports : active transport, passive transport and carrier-mediated transport, 5. Blood level and therapeutic
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 17:00
ให้คำปรึกษาโครงการสารนิพนธ์ อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Vesicle prepared from synthetic amphiphiles (liposomes, niosomes, polymeric micelles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3. ความแปรผันทางพันธุกรรมมนุษย์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
4. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการวางแผน ครั้งที่ 9/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:00
Basic principles
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
17:00 - 18:30
ซ้อมพิธีไหว้ครู
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
5)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Anatomy & Physiololgy I
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
8.Cerebrovascular diseases
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. การสื่อสารสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
The Structures and Properties of Lipids ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ป.โท phar.biotech.ทดสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 17:00
9.Shock
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
3. Pharmacodynamics ,4. Adverse drug reaction and drug interaction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
08:30 - 11:30
Drugs affecting CNS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
8. พลังงานของเซลล์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
11:00 - 12:00
ประชุมงานวิชาการ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 17:00
ไหว้ครู
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
2. Cholinergic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Signaling in the nervous system: nerve action potential & neurotransmitters
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. Principles in Management of Poisoned Patients
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1.5 Cytokines, 1.6 Immune response
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
The Structures and Properties of Nucleic Acids
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยาและการสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์, 6. ปัญหาการใช้ยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
2. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 20:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A และ C
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
15:00 - 16:00
3. Adrenergic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
เตรียมงานราตรีเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
09:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางจุลชีววิมยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
2. แนวโน้มการตลาด แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ทางเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 16:00
3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
16:00 - 21:00
โครงการราตรีเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
18:00 - 21:00
โครงการราตรีเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
09:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
6.Marketing strategy Healthcare business,7.BRANDING , Service & Pricing Strategy, 8.Sales Force Management
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 16:00
ตัวอย่างการนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 16:00
9.IMC, CSR , Think ASEAN ,10.Effective Marketing plan
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00
4.Medical records
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน (Protein biosynthesis) และการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Bacterial genetics, Mechanisms of antibiotic resistance, Gram positive & Gram negative cocci
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (ต่อ)(Structure based drug design)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
5. Adverse drug reactions
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
6. Buffer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 12:00
แนะนำเรื่องการเรียนและดูวีดีโอประกอบการเรียนรู้ ปฏิบัติการที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
13:00 - 16:00
การสร้างงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
6.Principles of drug Interactions
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 13:30
ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 1 : การตวงและ dropper calibration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 2 : การชั่ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 14:30
ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 3 : การบดและการผสม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:00
ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 4 : การกรอง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
7.Drug use evaluation (DUE)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, นศ.เบิกเครื่องแก้วและอุปกรณ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
สอบกลางภาค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
4. หลักการทางอนุกรมวิธานพืช
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.บัญชา ยิ่งงาม
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 10:00
4.การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
5. วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพ อนามัย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. Biological rate processes
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lipid based drug delivery system and Self emulsifying drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 : อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง ชีวสารสนเทศ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
Functional neuroanatomy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
กิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเลอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
08:00 - 11:00
6)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุสัตว์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
10. Medical emergencies,11.Emergency drugs and high alert drugs
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
9. การเกิดมะเร็งและการแพร่กระจาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
10:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
12.Cardiopulmonary resuscitation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยบทความและโปสเตอร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Enzymes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการร้านยา ครั้งที่ 2/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว กำจัดฝ้า และผลิตภัณฑ์กันแดด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 2 Medical emergency section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Pharmacokinetics Pharmacodynamics (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
07:00 - 09:30
โครงการทำบุญคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 11:30
7. Drugs for treatment of parkinson’s and movement disorders, 8. Antipsychotic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 14:00
workshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ห้อง
นางสาวติณณา ภาษาพรม
09:00 - 11:00
Anatomy & Physiololgy I
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
11. ระบบภูมิคุ้มกัน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:40 - 16:30
ประชุมนักวิจัยโครงการคูปองนวัตกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 1) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 1) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 1) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
Functional systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 8/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 1) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม