กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 10:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Parkinson’s disease
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Qualitative research methods (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Alzheimer disease
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:00 - 15:00
Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sedative-hypnotics and anxiolytics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
15:30 - 19:30
พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา1 กลุ่ม อ.นุตติยา โดยนางสาวสุภัคสินี เอื้อเฟื้อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
IPE กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ :Poisonous Plants and Natural Toxins
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids (cont)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:30 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of geneti
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
พบนักศึกษา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ :7. อคติและตัวแปรกวน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 9.Marketing Planning / Situational and SWOT Analysis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 8. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 10.Distribution Channels
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 9. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1503 999-วิทยานิพนธ์ : การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 11. Marketing Structure and Marketing Mix, Customer Relationship Management (CRM)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอน วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 10. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :12.Marketing Control and Marketing Ethics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 11. Dermatologic disorders 11.1 Atopic dermatitis, contact dermatitis 11.2 Acne 11.3 Psoriasis 11.4 Dandruff, hair loss 11.5 Skin pigmentation disorders, melasma
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 5. ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Solutions and solubilization: Cosolvency
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 10:30
ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
10:00 - 11:30
ประชุมเตรียมงานสัปดาห์เภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
11:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการเรียน
รัตนสิน
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการสำเร็จการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:30
ตรวจรับพัสดุ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 6. ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Pharmaceutical buffers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 6 Medical terminology quiz 5
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ ประชุมกลุ่มย่อย โดยนางสาวกรกนก เด่นพงศ์พันธ์ุ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
กิจกรรมสอนเสริมวิชาโรคเรื้อรัง อ.น้องเล็ก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :6. เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่ง (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
13:00 - 16:30
วิชาชีววิทยาของมะเร็ง (ป.โท)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :7. นวัตกรรมและสารใหม่ทางเครื่องสำอาง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 5 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษาที่ 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ ประชุมกลุ่มย่อย โดยนายชนันนัทธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข 10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - แนวคิดหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค - แนวทางการดำเนินงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - บทบาทเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ - ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :15. Acute kidney injury
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชากายวิภาคศาสตร์และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 8. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประเมินทดลองงาน
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :16. Acid-base disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 3 Gastrointestinal section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
16:00 - 19:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
08:30 - 10:30
พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
08:30 - 10:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiepileptic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี (ต่อ )
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Data analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 17:00
Senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 10:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : General and local anesthetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 15:00
ประชุมออกชุมชนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :Drugs affecting the autonomic nervous system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 16:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
14:30 - 16:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
15:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่าง กลุ่ม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 21:00
เตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (15 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
กิจกรรมสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้้ของนักศึกษาชาวต่างชาติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Hydrocarbons and Household Products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Viral vaccines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 15:30
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการคะแนนโดยใช้โปรแกรม Excel” และ UBU LMS Chapter
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:00
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการคะแนนโดยใช้โปรแกรม Excel” และ UBU LMS Chapter
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยาและพระราชบัญญัติยา ที่สำคัญ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
พบให้คำปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
15:00 - 16:00
ตรวจรับ ชุดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Teleconference)
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 18:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา conference
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
17:00 - 21:00
ประชุมย่อยรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 กลุ่ม กรชนก เด่นพงส์พันธุ์ กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวนนณ ธนวิรุฬห์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
09:00 - 18:00
Clinico-pathological conference-Nervous system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
10:00 - 12:00
กิจกรรมสอนเสริมเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่ม อ.สุรีวัลย์ โดยนายสิทธิโชค ไชยงค์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 4: การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 12. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 15:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ. ประสิทธิชัย
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :ปฏิบัติการที่ 1 พัฒนารูปแบบ นำเสนอและอภิปราย Concept ของชุดผลิตภัณฑ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 5 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา, 8. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 14:00
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:30 - 16:30
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา ผศ.ดร.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาพิษวิทยา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 6 : อภิปรายปัญหา เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
Commed group 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :17. Fluid and electrolyte disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ รายวิชา เภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 8. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
เตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 5
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference 1 ปฏิบัติการที่ 2 ถึง 7
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :18. Adrenal insufficiency
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:30
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
Conference รายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม1 กลุ่ม อ.วริษฎา ศิลาอ่อน โดยนางสาวกรกนก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
Group discussion : Genetic couseling กลุ่ม A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีทางคลินิก 3 คน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:30
KM เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมกิจกรรมนำเสนอโครงร่างปัญหาชุมชน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 11. Dermatologic disorders 11.1 Atopic dermatitis, contact dermatitis 11.2 Acne 11.3 Psoriasis 11.4 Dandruff, hair loss 11.5 Skin pigmentation disorders, melasma
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 5. Drugs affecting the central nervous system (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
พบกลุ่มสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 18:00
วิชากลุ่มย่อยเวชศาสตร์ชุมชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
16:00 - 18:30
Conference เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่มของ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ โดยศิวัชญา เชื้อจันทร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 4. การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยการบูรณาการแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Viral vaccines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Toxic alcohols
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:30 - 12:00
เวชศาสตร์ชุมชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:00 - 16:30
ประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
จัดห้องสอบ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 7. Conference I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
18:00 - 20:00
Group discussion : Genetic couseling กลุ่ม B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
07:30 - 10:30
สอบกลางภาค 1/2562 เก็บตัวนักศึกษาสอบรายวิชา ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ฯ1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
สอน ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:30
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 7/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 17:00
ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ : อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 11:30
ลงนามสัญญาก่อสร้าง
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 16:30
KM เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562 (พิเศษ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:30
สอบชดเชยเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
สอบชดเชยเภสัชกรรมชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:30
สอบกลางภาควิชาการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับยา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 13:00
ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ P.A.S.S ร่วมกับตัวแทน ปี 5
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562 ชดเชยรายวิชา 1503323 เภสัชเคมี 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
อบรมการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (นศ.สารนิพนธ์ ปี 5 )
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 14:30
นำเสนอการใช้งานระบบการขอผลิตเอกสาร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:30 - 16:00
ประชุมโครงการปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 9. การวิจัยเชิงคุณภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 13. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 18:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 14. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ทดสอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก ปี 4 อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
สอบทักษะ รายวิชาเภสัชบำบัด 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 15. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
08:00 - 11:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 12. Gastrointestinal disorders 12.1 Dyspepsia 12.2 Peptic ulcer diseases 12.3 Gastroesophageal reflux disease 12.4 Nausea and vomiting 12.5 Diarrhea and constipation 12.6 Hemorrhoids 12.7 Intestinal parasi
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :7. Rheology and Viscosity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 6/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
12:00 - 14:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 12. Gastrointestinal disorders 12.1 Dyspepsia 12.2 Peptic ulcer diseases 12.3 Gastroesophageal reflux disease 12.4 Nausea and vomiting 12.5 Diarrhea and constipation 12.6 Hemorrhoids 12.7 Intestinal parasi
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:30 - 16:00
สอบ นศ ปโท
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมนำเสนอบทความวิชาการ ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :8. Preformulation Considerations
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 3 สถาบัน ปี 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 7 Medical terminology quiz # 6
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ทีม P.A.S.S พบนักศึกษา ปี 5 เพื่อเตรียมความพร้อม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:30 - 18:00
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการ P.A.S.S สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 2 การตั้งตำรับน้ำหอม (เพื่อพัฒนากลิ่นเอกลักษณ์ (Signature scent) ที่จะใช้ในชุดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 7.การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก (Cell immortalization and tumorigenesis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 13:00
ส่งมอบครุภัณฑ์ และชี้แจงเรื่องการใช้งานระบบติดตามสุขภาวะฯ แก่ตัวแทนโรงเรียนนำร่อง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
วิชา1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 3 การตั้งตำรับอิมัลชันทางเครื่องสำอาง (เพื่อพัฒนาครีมเบสที่มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ (Apoptosis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 7 : อภิปรายปัญหาเรื่องการเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
08:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :19. Renal dialysis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
สอบทักษะ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ครั้งที่ 5/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :21. Drug-induced renal disorder
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:00
สอบทักษะ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 เภสัชบำบัด 3 Shock and AKI management
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4 Shock and AKI management
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:45 - 16:30
การประชุมแผนงานบัวบก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
16:00 - 18:00
ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
16:00 - 17:00
สอบทักษะ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
08:30 - 10:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Autacoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 รายวิชา 1503 901 สัมมนา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
นำเสนองานสารนิพนธ์ กลุ่ม อ.จารุวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
รับรองแขก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
สอบทักษะรายบุคล เภสัชบำบัด 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวกัมพูชา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 14:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : RAAS Inhibitors
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Hypoglycemic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:00
สอบชดเชยวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:00 - 12:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 8 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 : อภิปรายปัญหาเรื่องความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Update on vaccines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 13:00
สอบชดเชย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 9. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : . Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Heavy Metals
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:15 - 19:00
พบนักศึกษา ipe กลุ่ม 13
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:30 - 20:00
สัมมนาเภสัชวิทยา 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
เตรียมตัวสอบ OSPE จองโดย นักศึกษาชั้นปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 16:00
1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน