กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
6.วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
3. Adrenergic drugs ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Special sensory functions and disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
พบนักศึกษาอภิปรายบทความนำเสนอรายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:30 - 16:00
พบคณบดีและworkshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวติณณา ภาษาพรม
10:00 - 12:00
2. Principles in Management of Poisoned Patients (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1.6 Immune response (cont.)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Enzymes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 20:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 18:00
สรุปผล นำเสนอรายงานผลการวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
09:00 - 16:00
นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 รายวิชาสัมมนา หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
4. เทคโนโลยีการใช้สีเพื่อการตกแต่ง ประเภทและองค์ประกอบสี หลักการเลือกใช้สีในเครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
11. Marketing planning / Situational and SWOT analysis
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
12. Distribution channels
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
13. Marketing structure and marketing mix,14.Marketing control and marketing ethics
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัว
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ตัวอย่างการนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
15. Code of sales & marketing practices ,16. Pharmaceutical market trend and new paradigm
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
08:00 - 10:00
8.Interpretation of clinical laboratory data
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
โปรตีโอมิคส์ (Proteomics)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
Gram positive & Gram negative cocci (cont.)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
3 Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
7. Solutions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9.Physical examination skills for pharmacists
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 16:30
workshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวติณณา ภาษาพรม
11:00 - 12:00
Gram negative bacilli
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 13:00
พบกลุ่ม conference
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
การออกแบบงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
5. การทำงานเป็นทีม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Solutions I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:30
นัดนักศึกษาปี 3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:30 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม F
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 21:00
เตรียมงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย, 6. สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
5.สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้งานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
7. Compartmentalization,8. One-compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Polymer based particles (Nano/Microparticles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.ภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมและการ ตอบสนองต่อยา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด,7. การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
Motor system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
Workshop, Seminar, and Lecture from Visiting Professors and Exchange Students
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวติณณา ภาษาพรม
16:30 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม E
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
7)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
6. ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
13. บทนำสู่ชีวเภสัชภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
13.Cirrhosis and its complications
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยบทความและโปสเตอร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
14. Alcoholic hepatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Vitamins and Coenzymes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สุคนธบำบัดและสปา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมตรวจสอบครุภัณฑ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3 Topic review ครั้งที่ 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
2. Pharmacokinetics Pharmacodynamics (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab conference
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:30
ปรระชุมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเภสัชศาสตร์ระหว่าง Monash University และคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
3.การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
Antipsychotic drugs (ต่อ) ,9. Sedative-hypnotics and anxiolytics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Anatomy & Physiololgy I
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:00
15. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
Survey Research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
10:00 - 12:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:45 - 12:00
workshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวติณณา ภาษาพรม
11:00 - 12:00
4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants ต่อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
รับรองแขกชาวต่างประเทศ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 14:45
Lecture from Monash staff
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 2) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 2) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
Motor system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่4/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
14:15 - 15:30
หารือร่วมกับคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชกรรมและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพปฏิบัติถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 16:00
Motor disturbances
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Hierarchical organization of the autonomic system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การใช้งานโปรแกรมสร้างโมเดล (อาจารย์สุรชัย)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. Principles in Management of Poisoned Patients (ต่อ),3. Chemicals and Environmental Toxicants
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1.7 Immunopathology ,1.8 Immunological techniques
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
Vitamins and Coenzymes ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Introduction to Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ เพื่อการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ อ.จีริสุดา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
18. อิมมูโนโกลบูลิน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
7. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยาการแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จิตวิทยาชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab conference
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยในวิชาสัมมนา สำหรับนักศึกษาฯ และ อาจารยประจำวิชาฯ (อ.สมชาย)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
09:00 - 16:00
วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
5. วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม สุคนธบำบัด และสารใหม่ทางเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
นำเสนองานที่มอบหมาย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
นวัตกรรมการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
กิจกรรม 2 : Market Survey Presentation Pharmaceutical Marketing Strategy Simulation Game
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
กิจกรรม 2 : Market Survey Presentation Pharmaceutical Marketing Strategy Simulation Game (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
08:00 - 12:00
การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
08:00 - 12:00
10.Women’s health
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:15 - 12:00
ห้องเก็บตัว โครงการ PASS (OSPE ครั้งที่ 1)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Gram positive bacilli (Cont.)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8. Colloidal systems and coarse dispersions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
เตรียมห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
KM Google classroom และ Features
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
การสุ่มตัวอย่างประชากร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
6. การบริหารความขัดแย้ง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 5
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง Solutions II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 15:30
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ กลุ่ม อ.สมหวัง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
7. สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
6.สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 10/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
7. จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกัน และควบคุมโรค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
One-compartment models (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบ MCQ1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
Polymer based particles
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 : อภิปรายปัญหา เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. เภสัชพันธุศาสตร์ในการคิดค้นพัฒนายา และการประยุกต์ใช้ยาเฉพาะสำหรับบุคคล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานวิชาการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
Higher cortical function
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
ซ้อมนำเสนอ รายวิชาสัมมนาเภสัชวิทยา 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 (กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนฯ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
8)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบผิวหนังกล้ามเนื้อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
7. กิจกรรมเภสัชกรเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
15.Cholelithiasis and pancreatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
งานพัสดุ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
10:00 - 12:00
5. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
16.Drug induced GI disorder
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Carbohydrate Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
เรียนวิชา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 15:00
17. Venous thromboembolism
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Drugs affecting CNS functions (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Enzyme
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
18. Acute decompensated heart failure
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
4.การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
Qualitative research methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Anatomy & Physiololgy I
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
10. Antiepileptic drugs ,11. General and local anesthetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 15:00
การเรียนเการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวจิรัสยา สมลา
12:00 - 15:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
2. Introduction to biological products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Dementia and Alzheimer’s disease
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
3. Bacterial vaccines and toxoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
8.พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Anatomy and physiology of the integumentary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
เภสัชศาสตร์นิเทศ อ.น้องเล็ก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
5. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3.2. Metals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
3.Bacterial vaccines and toxoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Carbohydrate Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
8. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาวิทยา สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักหลังทันสมัย ,9. การวิเคราะห์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Enzyme
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
6. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม แป้งผัดหน้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
6. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม แป้งผัดหน้า
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนองานมอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
นำเสนองานที่มอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สัมมนาครั้งที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
08:00 - 13:00
การประชุมวิชาการ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:00 - 12:00
การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
. Gram negative bacilli
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
4 Clinical use of Absorption and Distribution principle
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
9. Interfacial phenomena, rheology and viscosity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
กิจกรรมเสริม อ.สุรชัย (สารนิพนธ์)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สถิติพื้นฐาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 6
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
7. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Suspension theories & Suspension preparations
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
กิจกรรมเสริม อ.สุรชัย (สารนิพนธ์)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ กลางภาค 1-2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 10:00
7.สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ป.เอก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
10:00 - 12:00
8. การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา,8. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9.Multiple compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
วิพากย์ข้อสอบ Anatomy & Physiology 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
Mucoadhesive dosage form
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : อภิปรายปัญหาเรื่องการเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. ชีวสถิติและการใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความคุ้มค่าต่อการตรวจ วินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
9. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
9)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค. 3 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่าง ๆ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
19. Peripheral arterial disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
8. บทนำเภสัชชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:30
อภิปรายและวางแผนงานวิจัย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
20. Cardiac arrhythmias
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น ทักษะเฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การแจ้งข่าวร้าย 11 เภสัชกรกับการสื่อสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
21. Drug-induced cardiac disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Protein and Amino Acid Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางบำรุงผิวและลดริ้วรอย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอสัมมนาบัณฑิตศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 17:30
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 Gastrointestinal section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
10. ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น ทักษะเฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การแจ้งข่าวร้าย 11 เภสัชกรกับการสื่อสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Drugs affecting CNS functions (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ความรู้สึกพิเศษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
5.การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Data analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
12. Autacoids Drugs affecting ANS system, 13. Introduction to autonomicpharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:00 - 16:30
สอบปลายภาคเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 3) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 3) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 3) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
Anatomy of the musculoskeletal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 3) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Bone development, formation and resorption
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:40 - 10:00
แนะนำและชี้แจงรายละเอียดวิชา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
3.3. Hydrocarbons and Household Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4.Viral vaccines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Protein and Amino Acid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชนแนวทางการวิเคราะห์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9.บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
4. เภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ความรู้สึกพิเศษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
09:00 - 12:00
สอบปลายภาคหัวข้อ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สัมมนาครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
08:00 - 16:30
ถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก: เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ/ทำนุฯ คณะเภสัชสาสตร์
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 10/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 17:00
สอบมิดเทอมรายวิชาเภสัชพฤษศาสตร์ เพิ่มเติม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
08:00 - 11:00
การออกกำลังกายให้เหมาะกับภาวะโรค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: ชนิดของเซลล์ไลน์ เทคนิคการนับเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
08:00 - 12:00
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:45 - 16:00
เก็บตัวนักศึกาาก่อนเข้าห้องสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:00 - 17:00
พบ นศ project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
-
-
-
-