กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมเรื่อง drug iden รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบหลักการทำงานของเซลล์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 15:00 - 18:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย พัฒนาการและความผิดปรกติของทารกในครรภ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 08:30 - 13:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 รายวิชาเภสัชบำบัด 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 2) ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ สอบกลางภาค 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 17:00 - 20:00 ประชุมคณะกรรมการทุน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 17:00 - 18:00 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยพนัชกร บุญพุฒ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สัมภาษณ์ทุนโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/62 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 4. บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้งกรณีศึกษาด้านฉลากที่เกี่ยวข้อง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 18:00 - 20:00 lab conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1โดย น.ส.พรรวันท์ อินทรพงษ์สกุล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง ครั้งที่ 1/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:30 - 11:30 ประชุมคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ วิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ โดย อ.ทรงพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมงานวิชาการ ป.ตรี นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์ปฏิบัติงานแหล่งฝึก ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 13:00 - 15:00 ประเมินทดลองงาน อ.ดุรงค์กร พลทม ครั้งที่ 1 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบคัดเลือกอาจารย์เภสัชวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 17:00 - 21:00 รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 เตรียมนำเสนอ senior project กลุ่ม ดร.ฐิติเดช และ ผศ.ดร.ศิริมา ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 13:30 - 14:30 ประชุมเว็บไซต์ CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 16:00 - 17:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค เภสัชบำบัด 2 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
18:00 - 20:00 Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 สัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติงานใช้ทุนเป็นอาจารย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
11:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ป.โท เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 10:30 - 12:00 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 13:00 - 17:00 เรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Oncology emergencies -SVC syndrome -Tumor lysis syndrome -Hypercalcemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 16:30 - 20:30 ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 13 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Palliative care in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 การบริบาลเภสัชกรรมในโรคมะเร็ง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Colorectal cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 Cancer care for pharmacy student อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลาร ครั้งที่ 1/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Gynecologic malignancies - Cervical cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Intergrated case discussion in solid tumor นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Cholangiocarcinoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:30 Cancer care for pharmacy student อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 12:05 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Multiple myeloma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 13:30 - 16:00 ประชุมแนวทางกการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ PharPAB นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 4. การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นวดตัวและพอกตัว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 5. การควบคุมการแสดงออกของยีน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน (Protein biosynthesis) และการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 จริยธรรมของนักวิจัย - การคัดลอกผลงานทางวิชาการ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 13:00 - 17:00 รายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์กระชับและลดริ้วรอย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผม (ผลิตภัณฑ์ดัดผม ยืดผม และปรับ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 3. การโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการโฆษณา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 13:00 - 17:00 สอบกลางภาคนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 7. การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สถิติพื้นฐาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 17:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 รายวิชาสถิติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 17:00 รายวิชาเทคโนโลยีความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 8. พลังงานของเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 17:00 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 18:30 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาครายวิชา ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 5. คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอางและความงาม รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 15:30 - 17:00 biochem LAB ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 17:00 การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (Gene manipulation and recombinant DNA technology) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 สถิติพื้นฐาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาวิชา DIS ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 9. การเกิดมะเร็งและการแพร่กระจาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 17:00 รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
11:00 - 12:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 14:00 วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:00 - 16:00 ชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 6. การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนองานมอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 13:00 - 15:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 10. เชื้อก่อโรคและการติดเชื้อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สถิติพื้นฐาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 18:00 - 19:00 ประชุมงานเภสัชสัญจรในรายวิชา 1505303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 การวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 10:00 - 15:00 สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antibiotics: - Sulfonamides, ß-lactams นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 พบนักศึกษา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 10:30 - 11:30 นักศึกษา สารนิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาครายวิชาวิจัยและพัฒนาทางเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:30 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 17:00 - 19:00 โครงการกิจกรรม ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร-กลุ่มโรคติดต่อที่พบบ่อยและการป้องกัน ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 12:00 - 13:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมองค์กรธุรกิจด้านยาและสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอ dis กลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยม บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 16:30 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 16:00 - 19:00 สารนิพนธ์ อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 16:00 - 18:00 นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่ม รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ เทคโนโลยีกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antimycobacterial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 18:00 - 19:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 15:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 15:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
18:00 - 21:00 ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 16:00 - 18:30 นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่ม รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 15:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
18:00 - 21:00 ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 15:30 - 18:00 ให้คำปรึกษา conference เรื่องโปรตีน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 12:00 - 15:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lab conference หัวข้อปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 15:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 21:00 ปรึกษาในเนื้อหารายวิชาบริการเภสัชสนเทศ กลุ่ม อ.มานิตย์ โดย น.ส.กอปกาญจน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab9-10: ปฏิบัติการ Screening ช่วงบ่ายทดสอบทีละคน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 08:30 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 08:30 - 12:30 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:05 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยี เภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (1) รากและลำต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช(2)(ดอก ผลและเมล็ด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system(cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria (ต่อ) และ Bacterial genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 สอนชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา) ยาที่ให้ทางผิวหนัง ยาเม็ด ยาฉีด ยารูปแบบพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอนเพิ่มเติมโดยผศ.ดร.นิธิมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1 -ความร้อนที่ใช้ในทางเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and function of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (3) ดอก ผล และ เมล็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titrtion in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram negative bacilli (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2 - การสกัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Gravimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 16:15 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell and tissue function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล บัญชียาหลักแห่งชาติ และบัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวันหลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการนวด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Carbohydrate Metabolism(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวันหลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lab conference หัวข้อปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 19:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
12:30 - 15:00 กิจกรรมสอนเสริม รายวิชาหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ โดย ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา กลุ่ม ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)Hepatic infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 10. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม IV admixture นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 11. Drug intoxications/ antidotes/antivenom นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Epilepsy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 09:00 - 10:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 2: การเตรียมและประเมินยาเตรียมเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) status epilepticus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference I(ปฏิบัติการ 1 และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) สอบกลางภาค 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 09:00 - 10:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 ปฏิบัติการ 3: เทคนิคพื้นฐานสำหรับการเตรียมยาฉีดในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 4: การเตรียม Sterile extemporaneous compounding นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 15. Parkinson’s disease 16. Dementia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Delirium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 5: การศึกษาความไม่เข้ากันของยาฉีด (Incompatibity of iv admixtures) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 Geriatric populations 18. Erectile dysfunction 19. Benign prostate hyperplasia 20. Urinary incontinence 21. Prostatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 22.Schizophrenia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ (ประเภทมาประเภทมาตรฐานและข้อกำหนดของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผล ภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference II (ปฏิบัติการ 3-5) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 23. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 24. Bipolar and TDM of lithium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 25. Pain management - Pain classification - Pain assessment - Somatic and visceral pain management - Neuropathic pain นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ปฏิบัติการ 7: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 มอบใบประกาศโครงการสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 Pharmacotherapy in cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Intervention study/Randomized clinical trial/Pragmatic trial* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 13:00 - 15:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Diabetes mellitus - Type 1 DM - Type 2 DM - Acute complications of DM (hypoglycemia, simple hyperglycemia, DKA, HHS) - Long-term complications of DM (nephropathy, neuropathy, retinopathy, cardiovascular diseases) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Thyroid disorders - Hyperthyroidism -Thyroid crisis - Hypothyroidism - Myxedema coma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) แนะนำวิชา - Antibiotics: Sulfonamides, ß-lactams นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) -ß-lactams ต่อ - ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย - พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders - Mental status examination - Major depressive disorder (MDD) - Anxiety disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารความขัดแย้ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การตัดสินใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 11:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง counseling in cardiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 นำเสนอสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab7-8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Common psychiatric disorders (ต่อ) - Sleep disorders - Substance-related disorders (alcohol and narcotics) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Principles of infections diseases - Diagnosis of infection, severity of infection - Pathogens by site of infection - Microbiologic tests, culture and susceptibility testing - IV-to-oral switch therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การตัดสินใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antimycobacterial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์กับระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 13:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Pharmacokinetics and pharmacodynamice of antimicrobials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Review of anti-infective agents - Antibacterial agents 12.2 Antimycobacterial agents - Antifungal agents - Antiviral agents - Antiparasitic agents - Principle of antimicrobial resistant นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Intra-abodominal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Urinary tract infections - Acute cystitis - Acute pyelonephritis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การทำงานเป็นทีม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) กลุ่มเทคโนฯ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ คุณภาพชีวิต และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Atomic Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยาแนะนำรายวิชา Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08:30 - 10:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout & Rheumatoid Arthritis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid 2. Determination total alkalinity and sodium carbonate content of NaOH นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid 2. Determination total alkalinity and sodium carbonate content of NaOH นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Introduction to Antimicrobial Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 β-lactam antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Fluoroquinolones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antimigraine Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรฯ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การดูดซึมยาทางผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Aminoglycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Tetracycline, Macrolides and Chloramphenical นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Sulfonamides and Trimethoprim นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Miscellaneous antimicrobials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 6 Precipitation titration 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Molecular modeling (computer-aided drug design) Receptor and drug action นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 6 Precipitation titration 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 เตรียม conference รายวิชารูปแบบยาเตรียม 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้ง 1 ปฏิบัติการที่ 1-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Film coated tablet and sugar coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 08:30 - 09:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs used in TB & Leprosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 10:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antifungal Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Anthelmintics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antibacterials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ . Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 Conference รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม รศ.ดร.พรรณรัตน์ โดยทิตยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Molecular modeling (computer-aided drug design) Receptor and drug action (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 ปรึกษาการนำเสนอรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม อ.พรรณรัตน์ โดย น.ส.วิจิตรา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 16:00 - 18:30 อภิปรายและวิเคราะห์ผลการวิจัยวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 16:00 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 การเรียนการสอน อ.จิริสุดา นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 16:30 - 19:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา กลุ่ม อ.สมชาย โดย น.ส. อัจฉริยา ขอขจายเกียรติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชา DIS กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดยนางสาวเบญญา ศิริปรุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 16:00 - 20:00 นัดเตรียม conference อ.เบญจภรณ์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 08:00 - 18:00 Clinicopathological conference: Cardiovascular system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 19:00 เตรียมการนำเสนอ Conference กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย น.ส.กิ่งฟ้า วิเชียรศรี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 16:00 - 18:00 นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข โดยนายสุรัตน์ สมสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:00 - 11:00 รายวิชาการบริการเภสัชสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:30 - 12:00 เตรียมความพร้อมการนำเสนองาน Drug Information Services นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 14:30 - 16:30 ประชุมกรรมการการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 09:00 - 12:00 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion : carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 20:30 ติวสอบกลางภาค 2/2561 โดย นางสาวจุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) ปฎิบัติการที่ 3: Meningitis and TDM of vancomycin Quuze#3 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.3 โรคติดเชื้อในกระแสเลือด - Bacteremia - Sepsis - Septic shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 6: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 4: - Hepatitis Case - Clinical skills: drug susceptibility, antibiogram Quiz#4 แบบทดสอบ clinical skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 14:00 - 17:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง Cardiology 2 (VHD with warfarin dose adjustment and CHF) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : individual soap note Quiz #2 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อปฏิบัติการที่ 7: สัมมนากลุ่ม เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 8 อภิปรายกลุ่มย่อย เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง- Antifungal and antiviral agents used in organ transplant recipient and cancer patient นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 9: กรณีศึกษา เรื่อง การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 5: Topic Review - พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 - แจ้งหัวข้อที่ต้องการศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 10: สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล นโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การป้องกัน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 11: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.5 current update on HIV/AIDS guideline - โรคเอชไอวีดื้อยา - Immunization for persons infected with HIV นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 12: กรณีศึกษา เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง 11.6 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device-associated infections) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 13: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 14:00 - 17:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 6: Epilepsy and TDM of anticonvulsant Quiz#5 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 14: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 15: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง counseling in cardiology (1. HT and DLP 2. ACS 3. Warfarin 4. HF) รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling ตามตาราง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด ปฎิบัติการครั้งที่ 4 endocrine disorder (DM and Thyroid)รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #3 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #3 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.7 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน - MDR-TBO - XDR-TB นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 16: กรณีศึกษา เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 17: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 18: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 7 : - Geriatric populations and Parkinson’s disease - Clinical Skills: rating scale in dementia Quiz#6 (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา - Systemic mycosis - mucormycosis - invasive aspergillosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 19: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 8: - Schizophrenia, bipolar and TDM of lithium) - Clinical Skills: rating scale in psychiatric Quiz#7 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง counseling in DM รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling ตามตาราง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.9 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ - เมอร์ส (MERS) - ไวรัสซิก้า (Zika virus) - อีโบล่า (Ebola) - ซาร์ส (SARS) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 20: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 12. การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis): - pre- and post-exposure HIV prophylaxis - perioperative antibiotics - post exposure prophylaxis for N. meningitides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 21: กรณีศึกษา เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 10: Clinical skills of advanced ADR and drug interaction management Quiz#8 แบบทดสอบ clinical skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -