กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 14:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 09:30 - 10:30 ประชุมเตรียมงานโครงการ อ.มานิตย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
10:30 - 11:30 ประชุมฝ่ายสันทนาการและห้องพัก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:00 - 08:15 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
08:15 - 11:00 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 แนะนำรายวิชา การสอบและการเก็บคะแนน ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 08:00 - 17:00 การแข่งขัน UBU Patient Counseling Event นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 08:00 - 13:00 การแข่งขัน Drug Spelling Bee นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาคครั้งที่1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาคครั้งที่1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 13:00 - 15:30 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม อสม. (ปี 2560) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
"
16:00 - 16:30 สอบข้อเท็จจริงการแก้ไขเกรด นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 13:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 09:00 - 16:30 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 09:30 - 12:00 การประชุมคณะกรรมการฯ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี (Dermabrasion) และมีโสเทอราปี (Mesotherapy) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 2. เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้กระแสไฟฟ้า (Iontophoresis) และการใช้คลื่นเสียง (Phonophoresis) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. ที่มา ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 2. เวชสำอางเพื่อการรักษา ฝ้า กระ และเวชสำอางเพื่อผิวขาวกระจ่างใส นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 พบผู้ปกครองนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 3. เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวช ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 4. เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 3. กายวิภาคของผมและเวชสำอางป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ปลูกผม ขจัดรังแค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 4. เวชสำอางกันแดด นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:30 - 14:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 การประชุมติดตามงานฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 5. เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 6. แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม (Current trend in beauty technology) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 5. บทนำอาหารเสริมและฉลากอาหารเสริม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 6. เวชสำอางรักษาสิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 09:30 - 11:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 13:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 11:30 - 13:30 รับรองผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 14:00 - 16:00 นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ พบอาจารย์ Mike ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 08:30 - 12:00 สัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 14:00 - 16:00 อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 11:00 - 13:00 เตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำกลุ่ม 3 อสม. ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 08:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 08:00 - 17:00 ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ ปี 2560 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 13:30 - 16:00 ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวเรื่องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:30 ประชุมหารือโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตชุมชน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 13:30 - 16:00 ประชุมรับฟังการสมัครรับทุนโครการวิจัยเชิงพื้นที่ นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 08:30 - 16:30 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิยา 2 (ผศ.ดร.ปาจารียฺ์ ทองงอก) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิยา 2 (ผศ.ดร.ปาจารียฺ์ ทองงอก) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 08:30 - 09:30 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
12:30 - 13:30 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิยา 2 (ผศ.ดร.ปาจารียฺ์ ทองงอก) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิยา 2 (ผศ.ดร.ปาจารียฺ์ ทองงอก) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. ธรรมชาติของมะเร็ง (The nature of cancer) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 - แนะนำรายวิชา - อธิบายกิจกรรมและงานที่นักศึกษาต้องทำ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1.บทนำ (Preformulations and characterization forsolution solid and semisolid dosage forms) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 2. บทนำ (ต่อ) (สารใหม่, Calculations:concentration) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 สอบวิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 สอบวิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบวิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 สอบวิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 3. การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 4. การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ต่อ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 5. วิธีการสกัดสมุนไพร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 16:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยคลีนิค นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 09:00 - 14:00 สอบวิชาหัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบวิชาหัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 สอบวิชาหัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
12:45 - 13:45 พบ นศ project อ.ธนวดี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
14:00 - 16:00 สอบวิชาหัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 สอบปากเปล่ารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 14:00 - 16:30 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 09:00 - 12:30 ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก 1/60 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S. อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 16:00 - 18:00 พบนักศึกษาโครงการค่ายเม็ดทราย อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 13:00 - 16:30 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 1/2560 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 17:00 - 20:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:30 - 12:00 chem-techno group meeting-Jan ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:30 - 15:00 ประชุมกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานเภสัชศาสตร์สามสถาบัน ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
16:00 - 19:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 10:00 - 12:00 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการอบรม อสม. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:30 นัดพบนักศึกษาฝึกงานปี 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 13:30 - 16:00 คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 10:00 - 14:30 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางอารยา มุกดาหาร) นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 08:45 - 12:00 แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล และ หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 อาหารเสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 08:45 - 11:00 อธิบายรายละเอียดของรายวิชา และ ความรู้พื้นฐานและหลักการทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 08:00 - 09:00 หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา , การคำนวณขนาดยา , ยาเฉพาะที่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 ความรู้พื้นฐานและหลักการทางเภสัชวิทยา (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 16:00 - 17:00 Post test : Blood and blood component อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 บัญชียาหลักแห่งชาติ และบัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 หลักการทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 พรบ. วิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. Introduction to Microbiology &Taxonomy and Evolution 2. Pathogenicity 3. Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 10:00 - 11:00 ระบบสาธารณสุขของไทย อ.พิเศษ อ.สัมมนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 13:30 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:30 5.1 Blood and blood components (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 5.1 Blood and blood components (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1. บทนำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 1. Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 3. Bacterial growth & Cultivation (ต่อ) 4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 10:00 - 11:00 ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5.2 Cardiovascular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 Post test : Blood and blood component อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
11:00 - 12:00 2. เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 2 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 5. Structure & physiology of bacteria 6. Bacterial genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 10:00 - 11:00 การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 3. รูปแบบยาเตรียม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09:00 - 10:00 3. Biochemical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4. Classical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 08:00 - 17:00 แต่งตัวเชียร์ลีดเดอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 7. Mechanisms of antibiotic resistance 8. Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวด Freshy boy & girl นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 10:00 - 11:00 องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม ผศ.(พิเศษ)ภญ.อาภรณ์ รพ.วาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5. Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 กายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 13:00 - 14:00 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 สอบปลายภาควิชา ยาในชีวิตประจำวัน CP นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 2. Anatomy of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 2. Anatomy of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Cardiovascular function (1): นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Cardiovascular function (1): นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 13:00 - 15:00 ชี้แจงนักศึกษาฝึกงาน ปี 5 (อ.พีรวัฒน์) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1. Skin and soft tissue infection 2. TDM of Vancomycin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. Infective endocarditis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 4. Meningitis/encephalitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:00 - 09:00 เเนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 5. Non Tuberculosis Mycobacterium 6. Tropical infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 1.สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย 2.การดูแลสุขภาพตนเองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 3.ปัญหาสุขอนามัยพื้นฐาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 7. Antimicrobial prophylaxis in surgery 8. Invasive fungal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 11:00 - 13:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2559 2 กลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 9. Hepatic infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 11. Drug intoxications/ antidotes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 4.การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในชนบท 5.ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทยศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 10:00 - 12:00 12. Parkinson’s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 Conference I (ปฏิบัติการ 1 และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 4. IV admixture นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 Geriatric populations 13. Erectile dysfunction 14. Benign prostate hyperplasia 15. Urinary incontinence 16. Prostatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Lab 4 Clinical skills #2: Hepatitis interpretation and drug susceptibility, antibiogram นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 6.ปัญหาสุขภาพชุมชนในแง่มุมทางเภสัช 7.ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมในชนบท บทบาทเภสัช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 1. Hypertension and hypertensive crises นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 2. Dyslipidemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 3. Valvular heart disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 4. Coronary heart diseases (CAD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 10:00 - 12:00 1 Antibiotics: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1. บทนำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 08:00 - 10:00 4. Coronary heart diseases (CAD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5. Congestive heart failure (CHF) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ฐานข้อมูลทางยาและโปรแกรม Spreadsheet application ในงานเภสัชสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 6. Diabetes mellitus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 7. Thyroid disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1 Antibiotics: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 08:00 - 09:00 2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 8. Chronic kidney disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 08:00 - 12:00 9. Common mental disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 1 Antibiotics: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 4. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 2. พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 3. พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 08:00 - 09:00 8.5 Major depressive disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 10. Principles of infectious diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 11. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 4. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 09:00 - 16:00 5. พรบ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 6. พรบ. ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 12. Review of anti-infective agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 13. Urinary tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 09:00 - 10:00 1. Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 19:00 ประชุมนักศึกษาโครงการ P.A.S.S. อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:30 - 11:30 1. Drugs Used in Respiratory Diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Drugs Affecting the Blood and the นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 1. Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 1. การดูดซึมยาทางผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 2. Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 2. Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 3. ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 09:00 - 15:00 3. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 4. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 5. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 08:30 - 09:30 3. Antimigriane Drugs & Cerebroactive Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 4.Opoids & Narcoticn Analgesic นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. Antiasthmatic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 13:00 - 17:00 3. Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 3. ยาเม็ด (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. ยาเม็ด (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 5. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 08:30 - 10:30 5. Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 6. Drugs Used in Gout & Rheumatoid Arthritis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 21:00 ประชุมเตรียมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 13:00 - 17:00 4. Atomic Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 4. การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 09:00 - 12:00 7. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 09:00 - 11:00 7. Immunomodulating Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 8. Introduction to Antimicrobial Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. Antimigraine Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 13:00 - 16:00 3. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์เพศชายและหญิง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 08:00 - 11:00 การดูแลสุขภาพของทารกและมารดาหลังคลอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -