กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
14:00 - 15:00 พบนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 10:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มงานธุรการและสารบรรณ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
14:00 - 14:55 ประชุมกลุ่มงานยานพาหนะ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
15:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 08:00 - 08:30 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
08:30 - 11:00 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 12:00 - 17:00 โครงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 12:00 - 16:30 โครงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 หารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ภบ.เภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 15:00 - 16:30 ประชุม FTES หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 09:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 08:30 - 16:30 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2560 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 12:00 - 15:00 KM เรื่อง Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1-สารที่ใช้ในเครื่องสำอาง (สอนห้องรัตนสินชั้น 2 และห้องปฏิบัติการชั้นที่ 3) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 -แนะนำรายวิชาและวิธีการเก็บคะแนน 2-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 08:00 - 09:00 แนะนำรายวิชา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
09:00 - 16:00 1. ความหมาย ขอบเขตและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 3.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 1/61 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 11:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาครั้งที่ 1/2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 3-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 4-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นวดตัวและพอกตัว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายทรัพย์สินทางปั นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคกก.วางแผนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 1.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 1/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 5-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์กระชับและลดริ้วรอย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 6-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผม (ผลิตภัณฑ์ดัดผม ยืดผม และปรับสีผม) และผลิตภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 3. การโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาด้านการโฆษณา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 (กลุ่มเทคโนฯ) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 7.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 12:00 - 13:00 ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 การเตรียมยาเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมจัดทำ FTES นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 12:00 - 12:45 ประชุมงานวิชาการ วาระพิเศษ แก้ไขผลการเรียน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 IV admixture นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 บทนำสูการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมสุขภาพ แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ บุคลลิกภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 15:30 - 17:00 งานวิชาการชี้แจงเรื่องการวางแผนการเรียน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 3.     สถานะสุขภาพของคนกลุ่มต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมการแสวงหาบริการสินค้าสุขภาพของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 4.     พฤติกรรมการแสวงหาบริการและสินค้าสุขภาพของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมสุขภาพทางเลือก และนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 16:00 - 17:00 OSPE นศภ.วัฒนชัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 13:00 - 16:30 ปฏิบัติการเภสัเคมีวิเคราะห์ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 13:00 - 16:30 ปฏิบัติการเภสัเคมีวิเคราะห์ นางสาวิตรี สอนพงษ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษา ป ตรี ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา บรรยายองค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:15 - 15:30 senoir project อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 13:00 - 14:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:00 - 16:00 การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2.1 Genome Wide Association Study and its application นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 topic discussion ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การควบคุมโมเลกุลเป้าหมายภายในเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย ปชส. ลงทะเบียนฯ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรฯ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:30 - 16:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2561 นางนิธินันท์ สุยะลา
"
16:00 - 18:00 แนะนำรายวิชา 1. NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 1. บทนำ - Preformulations and characterization for solution solid and semisolid dosage forms 2. บทนำ (ต่อ) -สารใหม่, C นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 3. วิธีการสกัดสมุนไพร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 2. Analgesics (opioids) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุม กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:00 - 17:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา อ.สมชาย/ นศภ.รณกฤต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 3. Antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 4. การวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 10:30 - 11:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 3. Antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 15:35 - 17:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 2 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
17:00 - 20:00 ใช้ในวิชาเรียนสัมมนาเภสัชวิทยา2 นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 3. Antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 11:30 - 13:00 เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 3. Antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 16:00 - 18:00 ประชุม OSPE และ MCQ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 15:30 - 17:00 นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 10:00 - 17:00 ห้องระดมความคิดกลุ่มย่อย 11-15 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 LabDIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 14:00 - 16:00 trends of infectious อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 09:00 - 11:00 Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 12:30 - 13:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 Module 5 Regulation and Maintenance ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 Blood and blood components (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 13:00 - 14:00 Flow ot genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 5.1 Blood and blood components (4 hrs) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 5.2 Cardiovascular system (15 hrs), 5.2.1 Anatomy and histology: Stucture... นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (9hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 บทนำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 3. Biological Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 10:30 1. Introduction to human body(2hr) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:00 - 10:00 Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 09:00 - 11:00 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 5.2 .2 Physiology of the cardiovascular system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 รูปแบบยาเตรียม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 5. The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 10:00 - 17:00 ห้องระดมความคิดกลุ่มย่อย 6-10 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 Structure & physiology of bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 สอบรายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 5.2 .3 Physiology of selected cardiovascular disorders (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 11:00 6. The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ฺClassical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.3 The respiratory system (9 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 การออกกำลังกายให้เหมาะกับภาวะโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 08:00 - 09:00 1. Introduction to Biochemistry and MolecularBiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 Flow ot genetic information ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1. Introduction to human body(2hr) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา และ การคำนวณขนาดยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 10:00 - 12:30 นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 2. ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์, เทคนิคการเตรียมสารละลาย, การใช้ pipette. spectrophotometer, centrifuge และ chromatograph นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 2. ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์, เทคนิคการเตรียมสารละลาย, การใช้ pipette. spectrophotometer, centrifuge และ chromatograph นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 11:00 Regulation of gene expression ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 ฺBiochemical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 บัญชียาหลัก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 สอบรายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1. Skin and soft tissue infection 2. TDM of Vancomycin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. Infective endocarditis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 4. Meningitis/encephalitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 08:00 - 09:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 5. Non Tuberculosis Mycobacterium 6. Tropical infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 7. Antimicrobial prophylaxis in surgery 8. Invasive fungal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 9. Hepatic infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 11. Drug intoxications/ antidotes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 12. Epilepsy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:00 - 10:00 13. status epilepticus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 14. Parkinson’s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 4. IV admixture นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 Geriatric populations 15. Erectile dysfunction 16. Benign prostate hyperplasia 17. Urinary incontinence 18. Prostatiti นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 19. Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การดูแลสุขภาพตนเอง การพึ่งตนเอง แนวคิดและการพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 ฝึกงาน: นศภ.ก้องภพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 ็1.Hypertension and hypertensive crises นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 ็2.Dyslipidemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 Valvular heart disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 Coronary heart diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 1. หลักการบริหาร (Principle of management) 2. การวางแผน (Planning)และการจัดองค์กร (Organizing) 3. การควบคุม (Controlling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 แนะนำรายวิชา 1 Antibiotics 1.1 Sulfonamides, ß-lactams นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. บทนำและการศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 13:00 - 14:00 Coronary heart diseases (CAD) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 Coronary heart failure (CHF) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติ และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 Diabetes mellitus (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 Thyroid disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 1. การชี้นำ (Leading) 2. พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 1 Antibiotics: 1.1 ß-lactams (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. การศึกษาแบบ Case-control study นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 1 Antibiotics: 1.2 ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 พรบ.ยา พ.ศ. 2510 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ Drug specification ครั้ง 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ Drug specification ครั้ง 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09:00 - 16:00 Chronic kidney disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 08:00 - 11:00 การดูดซึมยาทางผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 . Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 . Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 08:30 - 11:30 1.Drugs Used in Respiratory Diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 2.Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1.Introduction, 2.UV, 3.Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:00 - 09:00 1. Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09:00 - 15:00 4. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Brief lab 1-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 08:30 - 11:30 3. Antimigriane Drugs & CerebroactiveAgents , 4. Opioids & Narcotic Analgesic นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1. Antiasthmatic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 1.Introduction, 2.UV, 3.Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 1. Drug discovery process นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 2 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 5. Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 1 เทนนิคทั่วไปในการปฎิบัติการวิชาเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 07:30 - 18:00 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 27 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 08:30 - 11:30 5. Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 6. Drugs Used in Gout & RheumatoidArthritis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 4. Atomic Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1.     แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 16:00 - 17:30 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 6.     พฤติกรรมสุขภาพทางเลือก และนวตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 5.     การดูแลสุขภาพตนเอง การพึงตนเอง แนวคิดและการปฏิบัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 1.บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ,2.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 1.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 1.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4.การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 5.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 6.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 7.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 8.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการที่ 1: ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 Lab 1: Infection I (หัวข้อ 1-4) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการที่ 2: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 Lab 2 Clinical skills #1: ซักประวัติ ADR & DI management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการที่ 3: การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 08:00 - 10:00 4. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 Lab 3 : infection II (หัวข้อ 6-9) Quiz#1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการที่ 4: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการที่ 5: การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 Lab 4 Clinical skills #2: Hepatitis interpretation and drug susceptibility, antibiogram นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 13:00 - 16:00 Lab 5 : Geriatric populations and Parkinson’s disease Quiz #2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 6. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -