กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 10:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาวชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1503 797-วิทยานิพนธ์ : นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน งาน 3 สถาบัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :13.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก : 1 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562 นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:30 - 12:30 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบปลายภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบปลายภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 13:00 - 15:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระรับรองเกรด ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 15 ครั้งที่ 2 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 14 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 15:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม (Comparing the means of many independent samples) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 14 Present hospital visit ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :31. Pediatric pharmacotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 15 Present hospital visit ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :นำเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product พร้อมส่งชิ้นงานฉบับสมบูรณ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Research proposal and scientific article writing นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 7. Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :สรุปภาพรวมเภสัชสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และนำเสนอรายงาน/กรณีศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Nonparametric statistics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : นำเสนอกรณีศึกษาการเยี่ยมบ้าน IPE ในรูปแบบ INHOMESSS นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 8. Clinical Toxicology Conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:00 - 09:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 14. Mass Spectroscopy 15. Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the cardiovascular system (2) (Agents for treatment of heart failure) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาฯ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :11. Chemical Kinetics and Drug Stability นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 13. Conference II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2Conference 2 ปฏิบัติการที่ 8 ถึง 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the gastrointestinal system นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Allergic extracts & Miceobiological products นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง (3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 9 การประเมินคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 10 การนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 12. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 13 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Medical terminology quiz # 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Integrate dispensing (long case examination) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 15 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 16-17 Standardized patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -