กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (สอนชดเชยครั้งที่ 3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 3. Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 6. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 4. Endocrine system (12 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 7. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 08:00 - 09:00 7. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 8.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 8.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 10.บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 11. Integration of anatomy of skeletal system and physical activity (Aerobic exercise) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 11.สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยาโครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 12. Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 13.บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 12. Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 9. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา/10. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Headaches นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล ผศ.ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10:00 - 11:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Update on vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunoglobulin & Blood products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Respiratory disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antivenin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข กฎหมายและนโยบายสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 11.3 วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 10.Dosage regimens I (Principle) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 15:00 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs Drugs affecting GI functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 11.Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiemetic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Drugs affecting ANS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 11.Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Beta-adrenergic blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 RAAS Inhibitors นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 13. Chemical kinetics and drug stability นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antihypertensive drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting GI functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Chemical kinetics and drug stability นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Non-linear pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -