กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 13:00 - 17:00 ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณโครงการ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 09:00 - 11:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 12:00 - 15:00 เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 12:00 - 15:00 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 12:00 - 15:00 โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 10.หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 12:00 - 15:00 ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 สอบกลางภาค รายวิชา รูปแบบยาเตรียม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 11. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 ค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 08:00 - 21:00 ค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 08:00 - 13:00 ค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 09:30 - 14:00 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 09:30 - 14:00 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 13:30 - 16:00 คณบดีประชุมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 09:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 หลักการของความเป็นพิษและการตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดความเป็นพิษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 09:00 - 18:00 ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ (Functional Foods) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 คณบดีประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
15:00 - 16:00 ประชุมผู้บังคับบัญชาสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 11:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
11:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาครั้งที่ 6/2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 จำแนกประเภท ประโยชน์และอธิบายกลไก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 16:00 - 16:30 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา 2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกับผู้ประกอบการ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 09:00 - 17:00 การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 08:30 - 09:30 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ วาระพิเศษ/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 10/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 13:00 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 12:00 - 13:00 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 15:00 สอบชดเชยวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (ป.โท) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 Anaerobic bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia, Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (ป.โท) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 Fungi นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 12:00 - 14:00 ประชุมกลุ่มย่อยนักศึกษา รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืดและการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืดและการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:30 รายวิชาสารนิพนธ์ อ.ทรงพร นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 สถิติพื้นฐาน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 13:00 - 14:00 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
14:00 - 16:30 ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพสถาบันของสภาเภสัชกรรม นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 รายวิชาสัมมนา หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 09:30 - 13:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 4) อ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 13:30 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอน 1502702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (การแยกสาร) อาจารย์จุฑามาศ หงษ์ทอง ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 10:00 - 16:00 เทคนิคทางพยาธิสรีรวิทยา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลัง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:00 - 18:00 นำเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 16:00 - 18:00 พบนักศึกษา กลุ่มที่ 5 รายวิชาเภสัชบำบัด 3 (หัวข้อ Topic reviews) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 08:30 - 11:00 Topic review presentatiom อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 topic review เภสัชบำบัด 3 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
10:00 - 12:00 เทคนิคทางจุลชีววิทยา: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:30 - 18:30 ประชุมเตรียมการนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 18:00 พบ นศ project ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 ประชุม BLS อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
10:00 - 16:00 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 13:00 - 17:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 16:00 - 17:30 community pharmacy case discussion ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:00 - 16:30 วิพากย์ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 2รายวิชา Anatomy&Physiology I และ Anatomy&Physiology laboratory I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:30 สอบรายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง ภาคการศึกษา 1/2560 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
17:00 - 18:00 งานมอบหมาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบชดเชยกลางภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 สอบชดเชยกลางภาค พิษวิทยาคลินิก นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 สอบมิดเทอมรายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพิ่มเติม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 13:00 ชี้แจงการดำเนินการเบิกจ่ายโครงการปีงบ 61และการจัดทำ mapping โครงการห้องวิชาการ-กิจการ-ฝึกงาน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 17:00 ประชุมวิชาการ ฝึกงาน กิจการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
12:05 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 5 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 Topic review เภสัชบำบัด3 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
15:00 - 16:30 ประชุมโครงการ P.A.S.S ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 07:50 - 09:00 Topics review เภสัชบำบัด3 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 16:00 - 18:00 สอนเสริมรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา กลุ่ม อ.นุตติยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 16:00 - 17:00 เตรียมพร้อมการทำ Conference ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การเรียนการสอน อ.จินตนา นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:00 - 17:30 นัดพบกลุ่ม conference อ.ธนวดี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 09:00 - 17:00 Clinico-pathological conference: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 12:00 - 13:00 ClinicoPathological conference: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:30 - 16:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 20:00 ClinicoPathological conference: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 08:00 - 09:00 topic review ปี 5 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
10:00 - 13:00 การจัดทำ mapping โครงการห้องวิชาการ-กิจการ-ฝึกงาน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
15:00 - 18:00 ClinicoPathological conference: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 09:45 - 16:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 การเเรียนการสอน อ.นุตติยา วิชาสัมมนา นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:30 - 18:00 Community pharmacy case discussion อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุม BLS ครั้งที่ 2 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีฯ นางสาวจิรัสยา สมลา
"
17:00 - 19:00 การเรียนการสอน อ.ฑิภาดา นางสาวจิรัสยา สมลาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบชดเชยวิชาภูมิคุมกัน อ.ศิริมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 8. การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์ และจริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 กลุ่มย่อยเภสัชบำบัด 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 11:30 - 12:00 เช็คจำนวนยาในการสอบ OSPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 4) อ.Mike Smyth ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 Topic Review อาจารย์วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 16:00 9. การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์ และจริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 Community Pharmacy อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 5) อ.Mike Smyth ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 10. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคติดเชื้อ (อภิปรายกรณีศึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 11. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคมะเร็ง (อภิปรายกรณีศึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 Physiology of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 Physiology of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบทักษะ การเตรียมปริมาณสารสัมพันธ์, การเตรียมสารละลาย และการใช้ pH meter นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Anatomy & Physiology 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00 Anatomy & Physiology I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 17:00 - 19:00 Anatomy & Physiology I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 10)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่าง ๆ (**สอบในชั่วโมงเรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Lipid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Anatomy & Physiology I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 17:00 - 19:00 นักศึกษาพบอาจารย์ประจำกลุ่มกรณีศึกษา ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 11:00 - 12:00 Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Anatomy&Physiology I: Tutorial ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 Patho-physiology of musculoskeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 สอนหัวข้อ Nucleic acid Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 Patho-physiology of musculoskeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Nucleic acid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Anatomy&Physiology I: Tutorial ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 16:00 - 22:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 สอบปลายภาครายวิชายาในชีวิตประจำวัน CPALL นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 6.การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 4) อ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 6.การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 5) อ.รจเรศ เนตรทอง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 5 Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 สอนเสริม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 6 Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 8. การบริหารดำเนินงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 9. การบริหารโครงการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 9. ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : อภิปรายปัญหาเรื่องความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 22. Hematologic disorders,23.Drug-induced hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 24. Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 4) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 7 เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 9. การบริหารโครงการ (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 10. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 7 เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 10. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 7 Topic review presentation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 5) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 11. การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 25. Acute kidney injury นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 26. Acid-base disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 การนำเสนอบริบทชุมชน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 8ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 11. การตัดสินใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 สอนชดเชยรายวิชาเภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 12. การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 Q&A ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 13:00 - 14:00 ชี้แจงรูปแบบการสอบวัดความรู้ สภาเภสัชกรรม สำหรับ นศ ปี 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
14:00 - 16:30 ชี้แจงการเลือกหัวข้อสารนิพนธ์และการนำเสนอสาขาเชี่ยวชาญของอาจารย์สำหรับการเลือกสารนิพนธ์ของ นศ ปี 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 12. Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 12. Gastrointestinal disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 8.สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 9. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 ชี้แจงสาขาเชี่ยวชาญแก่ นศ ปี 4 สำหรับเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ 2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00 One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 13. Headaches นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 14.musculoskeletal disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 11. การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 10. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00 One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 11. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1. ระบบการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 11. กลยุทธ์ทางการตลาดยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 14. Musculoskeletal disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 09:00 - 10:00 9.ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 14. กิจกรรมเมื่อท่านเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล:ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 11. Emulsion theories & Emulsion preparation I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Suspensions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 3.4. Toxic alcohols , 3.5. Toxic Gas นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 09:00 - 15:00 สอนเสริม รายวิชาเภสัชพฤษศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 11. Emulsion theories & Emulsion preparation II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Emulsions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. Dosage regimens I (Principle) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Drugs affecting ANS system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 16. Sympathomimetic and sympatholytic drugs Drugs affecting GI functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 17. Agent for treatment of peptic ulcers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 Conference Lab 2-5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 12. Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ( ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 7 Topic review presentation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Drugs affecting CNS functions (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 18. Antiemetic drugs, 19. Agents for treatment of constipation and diarrhea Drugs affecting CVS functions, 20. Agents f นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 6. Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3.6. Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5. Introduction to volumetric analysis , 6. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 16:20 - 18:00 สอบ Pretest อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 7. Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3.7. Pesticides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5. Introduction to volumetric analysis , 6. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 06:00 - 13:00 ห้องพักสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย phar camp ubu 2017 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 12. Topical preparations Il นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 08:00 - 10:00 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12. Non-linear pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 14:00 - 16:00 ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Modified release dosage form นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 12:30 - 14:00 กิจกรรมสอนเสริม อ.จีริสุดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 confernce Solutions I วิชา อ.จินตนา นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Modified release dosage form (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 14:00 - 16:00 การเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมชุมชน นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Transdermal drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Penetration enhancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 senior project ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 10:00 - 16:00 . เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์เอนไซม์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 4) อ.ทวนทน บุญลือ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 16:00 - 18:00 Topic review เภสัชบำบัด 3 (กลุ่ม 5) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 5) อ.ฑิภาดา สามสีทอง และ อ.กุสุมา จิตแสง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00 เทคนิคทางชีวสารสนเทศ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 5 Cardiology section นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Topic review ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -