กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 10:30 - 13:00 CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 ประชุมโครงการปรับพื้นที่และวางระบบน้ำเพื่อการปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:00 ประชุมวินิจฉัยแบบโครงการปรับพื้นที่และวางระบบน้ำเพื่อการปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 ตรวจรับงานจ้างปรับสวนสมุนไพร งวดสุดท้าย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:00 ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับพื้นที่สวนสมุนไพร งวดสุดท้าย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 15:00 - 16:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 สอบรายวิชา สถิติเบื้องต้น สำหรับเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 12:00 - 16:30 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 7 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 อบรมโครงการเภสัชฯก้าวคนละก้าว นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชาเภสัชบำบัด 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 12:30 - 16:00 ประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่องแบบอาคารนวัตกรรมฯ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณบดีและหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมิน นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 11:00 - 13:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววาริณี เบิกบาน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ Prebiotics ในโภชนเภสัชภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 นำเสนอแบบก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 08:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงฯ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่4/2561 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
12:05 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคััดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 08:30 - 16:30 ประชุมสรุปแบบเพื่อทำBOQอาคารนวัตกรรมฯ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 รับรองวิทยากร นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 รับรองคุณะกรรมการ IBC UBU นางกรชนก แก่นคำ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 10/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการทำลายข้อสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 11:30 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:00 - 16:00 ประชุมเว็บ CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:00 ประชุมเตรียมงานกิจกรรม PA นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมพิจารณา มคอ.2 วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 11:30 - 13:30 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
18:30 - 20:30 ใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม อ.พรทิพย์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 09:00 พบนักศึกษา (งานวิชาการ : นุชจรีย์ มณีจักร์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 สอบ essential pharmacuetical skill รายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.พีรวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 สอบ essential pharmacuetical skill รายวิชาบำบัด 1 อ.พีรวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 15:20 - 17:30 Pharmacotherapy 1 skills test อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
18:00 - 21:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยมัณฑนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 ประชุมคณะกรรมการทำลายข้อสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมผู้บังคับบัญชาสายสนับสนุนเรื่องการพิจารณาคะแนนประเมิน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08:40 - 12:00 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 16:30 โครงการการประชุมวิชาเรื่องการพัฒนาศักยภาพร้านยาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ พื้นที่ เขต10 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 08:30 - 16:30 ตรวจรับงานออกแบบอาคารฯ งวดสุดท้าย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 จัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ) นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 12:30 - 16:30 สอบกลางภาค รายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง 2 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 7.การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 นัดพสอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:30 นัดคุยกับนักศึกษา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 08:30 - 12:30 สอบชดเชยรายวิชาการดูแลสุขภาพตามวัย ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 9. การแพร่กระจายของเนื้องอกที่อื่นและการสร้างเส้นเลือดบริเวณเนื้องอก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 14:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 จำแนกประเภทและอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิว เส้นผม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การตั้งตำรับและการประเมินลักษณะเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบของแข็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 จำแนกประเภท และอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน กระดูกและข้อต่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารที่ใช้ในโภชนเภสัชภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 Rdu รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 10.การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การป้องกันและรักษามะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นลพรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 14:30 - 16:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 12:00 - 14:00 clinical skill pharmacotherapy I อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 15:30 - 17:00 นัดคุยกับนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 นัดคุยงานกับนักศึกษา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
12:00 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 3/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 การเรียนการสอนอ.อนุวัฒน์ นางสาวจิรัสยา สมลา
"
15:00 - 20:00 เตรียมสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 7 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 09:00 - 16:00 กลไกการออกฤทธิ์ของ Probiotics และ Prebiotics ในโภชนเภสัชภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 16:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 16:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่10/2561 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาปฏิบัติการชีวเคมีกลุ่ม อ.ไพจิตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 9/61 นางสาวจิรัสยา สมลา
"
14:00 - 16:00 ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 9/61 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 สัมมนา ผศ.ดร.สมหวัง ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 พบอาจารย์ในการนำเสนอ discussion กลุ่ม อ.ไพจิตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 16:30 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 9 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 15:30 - 18:00 รายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.ฑิภาดา นางสาวจิรัสยา สมลา
"
18:00 - 20:00 สอบทักษะเภสัชบำบัด 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิก อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 5 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 17:00 Lab PT3 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 12:00 - 16:30 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 6 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 08:00 - 18:00 ทบทวนและฝึกทักษะ Pre-OSPE ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 6 (ย้ายมาจากร้านยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7 (ย้ายมาจากร้านยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 8 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 สอบทักษะ จาก อ.วันนิศา ประสานโดย นายนรุตม์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 4. Endocrine system (12 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic concepts in Pharmacogenetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 10. การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และส Integration of anatomy of skeletal system and physical activity (Aerobic exercise) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยาโครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing plan for new health-related product ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (ชดเชยครั้งที่ 3) หัวข้อที่ 12. ภาวะการมีบุตรยากและวิธีพิเศษสําหรับการแก้ปัญหา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 13. การดูแลสุขภาพในวัยทอง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 15:00 - 17:00 สอบทักษะ Essential Pharmaceutical skills ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Laboratory simulation in physiology:Endocrine system physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 ย้ายการเรียนมาจากอาคารเรียนรวม 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 26. Pulmonary arterial hypertension นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 26. Pulmonary arterial hypertension นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาวิทยา สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักหลังทัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปัญหาจากการดำเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 9. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา/10. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กิจกรรม IPE 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ชี้แจงสาขาเชี่ยวชาญของอาจารย์แก่นักศึกษา ปี4 รหัส 58 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:35 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Headaches นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล ผศ.ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กลยุทธ์ทางกาตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:05 - 20:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 musculoskeletal disorder ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:05 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10:00 - 11:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Update on vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การคุ้มรองผู้บริโภค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาการอดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunoglobulin & Blood products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Respiratory disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสาสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Nonparametric statistics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antivenin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข กฎหมายและนโยบายสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 11.3 วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ใน งานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 10.Dosage regimens I (Principle) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 นำเสนอ conference รายวิชารุปแบบยาเตรียม 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 15:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs Drugs affecting GI functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 11.Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiemetic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Drugs affecting ANS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Pesticides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Topical preparations II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Beta-adrenergic blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 RAAS Inhibitors นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs Overdose นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 13. Chemical kinetics and drug stability นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 10:00 - 16:00 นัดสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antihypertensive drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting GI functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Chemical kinetics and drug stability นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Non-linear pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 09:30 - 12:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 ปรึกษาเกี่ยวกับการทำแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม อ.ไพจิตร วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ แจ้งเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 18:00 - 20:30 ใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ไพจิตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 16:00 - 21:00 Group Discussion+Conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมี กลุ่ม อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 17:00 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ แจ้งเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 13:00 - 15:00 conference 1502 222 biochem 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 17:00 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยณภัทร์ ศรีบุศยดี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 16:30 - 18:00 แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Polymerase Chain Reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Recombinant DNA technology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ธนวดี โดยพงศธร แก้วบุบผา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 16:00 - 18:00 สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด AKI and SLE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -