กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการบำรุงผิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นวัตกรรมการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 11.การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคหัวข้อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมล์ และ อ.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมค์และ อ.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เคมีไฟฟ้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหพันธ์อย่างง่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัย ในประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 14. Nonparametric statistics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Anemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ภก.ธนัฎชา สองเมือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Infant formula and medical foods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survival Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 First aid and medical devices นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 13.ระบบการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Research proposal and scientific article writing นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ การทดสอบวัคซีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1Agents for treatment of congestive heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CSV functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CNS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Conference Lab 6-8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting ANS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Analgesics, Antipyretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 08:30 - 16:30 สอบปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16.Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติบัติการที่ 15 Standardized patient ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -