กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนธันวาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 08:30 - 12:30 สอบ MCQ ปี 5 (ครั้งที่ 2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 07:00 - 16:00 พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 ทดสอบสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
13:00 - 16:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 Pharmacoepidemiology ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 Pharmacoepidemiology ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การสอนแบบสาธิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 13:00 - 18:00 โครงการ Dean forum ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 08:00 - 13:00 ห้องสอบ MCQ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 08:00 - 13:00 ห้องสอบ MCQ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 8. พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ งานประชุม 3 สถาบัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 10:00 - 16:00 ประชุมกรรมการสรรหาเภสัชกรคนดีศรีอีสาน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 13:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in bipolar disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 11:00 - 14:00 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 การนำเสนอบทความวิชาการ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 14:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Social) ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 16:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 5. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 11:00 - 13:30 ห้องชี้แจงการสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 09:00 - 13:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in special populations - child and adolescent psychiatry (ADHD, Autism) - (Geriatrics e.g. BEERs, ACH burden, etc.) -pregnancy and lactation นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : New drugs and Novel concepts in psychiatry นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 6. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 8. ประเภทของพอลิเมอร์ที่ใช้ในเครื่องสำอาง โครงสร้าง วิธีการเตรียมและการประยุกต์ใช้ การประเมินคุณลักษณะของตำรับ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 ประชุมกลุ่มย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 9. การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ: กรณีศึกษาจากงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 10. ลิโพโซมและนีโอโซม วิธีการเตรียม การประเมินคุณลักษณะของระบบที่เตรียมได้ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 Gram negative bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติ: กรณีศึกษาจากงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 12. Transdermal patch ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 13. การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์การซึมผ่านผิว (Partition coefficient) การทดสอบการซึมผ่านผิว (Franz diffusion cells and tape stripping method) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 10. Gram negative bacilli (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 7. อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 14:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 11. ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 12. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 3. คนและเป้าหมายในการใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 4. จริยธรรมทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
12:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 5. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 2. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 รับรองวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (lab ปลอดภัย) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 13:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 14:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 13. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 6. การสั่งใช้ยาและกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 3. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 8. อิทธิพลของกระแสบริโภคนิยมต่อพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 14. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 15. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคนรีเวชที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 18:00 16. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 7. การเข้าถึงยา ต้นทุนและคุณภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 4. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 13:00 - 21:00 ซ้อมสอบ OSPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
21:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:35 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 08:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 08:00 - 18:00 จัด OSPE ศิษย์เก่า (Rx’20 ขึ้นไป) โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
18:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 08:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 OSPE # 3 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:05 - 23:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 OSPE # 4 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:30 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:35 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 08:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (lab ปลอดภัย) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
16:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 11:00 - 18:30 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
18:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 08:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 08:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย ,สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 7. Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 11:00 8. Gram positive cocci นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 8. Gram positive cocci นางสาวสมพร นันตะเสน
"
12:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 การเรียนสาธิตวิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 2/2562 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 10. Gram positive bacilli นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 10. Gram positive bacilli นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 18:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 Gram negative bacilli (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 7. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 6 วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. Structure and chemical properties of lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. Structure and chemical properties of lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.2 Cell-to-cell adhesion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 7. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 8. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of nucleic acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of nucleic acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.3 Cellular metabolism and energy sources นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 ห้องชี้แจงการซ้อมสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 9. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Vitamins and Coenzymes 10. Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.4 Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 10. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 09:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :18. Antimicrobial prophylaxis in surgery นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 19. Skin and soft tissue infection นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 6. Oncology emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 7. Palliative care in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 จับฉลากเลือกแหล่งฝึกของนักศึกษาภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 07:30 - 16:00 ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) รอบศิษย์เก่า นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :20. Meningitis/encephalitis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :21. TDM of vancomycin นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :22. Hepatic infection นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 23. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 การประเมินการสอน ผศ.บัญชา ยิ่งงาม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 Correct technique OSPE (โดยอาจารย์) โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 8. Colorectal cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : Conference I (ปฏิบัติการ 1-5) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 9. Pharmacotherapy of HIV infection นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :10. Opportunistic infections in HIV-infected patients นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 5. Human Resources Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 5. Infrared spectroscopy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :11. Tuberculosis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 2. Pharmaceutical Profession Act, B.E. 2537 Code of Ethics (The Pharmacy Council of Thailand) Declaration of Patient’s Rights นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:30 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 2 Antimycobacterial agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 6. Mass Spectroscopy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 5. Drug Act, B.E. 2510 and Amended Versions. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab7:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :12.Hypertension and hypertensive crises นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :13.Dyslipidemia นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 6. Conflict Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 3 Analgesics (opioids) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 4 NSAIDs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :6. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 6. Mass Spectroscopy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ . Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :15. Congestive heart failure (CHF) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :14. Coronary heart diseases (CAD นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 4 NSAIDs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :7. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 7. Nuclear Magnetic Resonance นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 6 Suspensions II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :7. Introduction to Antimicrobial Agents 8. β-lactam antibiotics 9. Fluoroquinolones นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :3. Drugs Used in Gout นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : Structural features and pharmacological activity (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 08.00–10.00 น. 5. สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :3. การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 3. Study of structure-activity relationship นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 6. Biological rate processes : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 6. สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :4. ระบบสารสนเทศด้านยาทางคลินิก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 4 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 08:00 - 16:00 ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 13:00 - 14:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :10. Aminoglycosides 11. Tetracycline, Macrolides and Chloramphenicol 12. Sulfonamides and Trimethoprim 13. Miscellaneous antimicrobials นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :4. Antimigraine Drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 19:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : Study of structure-activity relationship (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 7. Compartmentalization นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 7. สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :5. ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 5 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 08:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :14. Drugs used in TB & Leprosy 15. Antifungal Drugs 16. Anthelmintics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 4. drug absorption and distribution นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 8. One-compartment models (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 8. การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรในโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 5 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 6. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar coated tablet) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference 1: ปฏิบัติการ 1-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
15:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนา ครั้งที่ 4 มัณฑนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 09:00 - 15:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 7. ยาปราศจากเชื้อ - ความหมายและชนิด (เช่น SVPs, LVPs) - วิธีให้ยา - ส่วนประกอบและคุณลักษณะ - ขั้นตอนการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ - กระบวนการผลิตและการบรรจุ - การคำนวณที่เกี่ยวข้อง เช่น tonicity, osmolarity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 8. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 9. การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว (sterility test, leak test, pyrogen test, clarity/particulate matter test) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 10. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 13:00 - 17:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 11. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
12:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 7. Therapeutic drug monitoring of Phenytoin นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics - Aminoglycosides นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics (ต่อ) - Vancomycin - Voriconazole นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics (ต่อ) - Vancomycin - Voriconazole นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -