กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 15:00 - 18:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 11. ระบบภูมิคุ้มกัน 12. หลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 09:30 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 09:30 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 17:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวนริศรา ยอดบุดดี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นายวันเฉลิม สีหบุตร) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 13. บทนำสู่ชีวเภสัชภัณฑ์ 14. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 15. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 16. ทอกซอยด์ 17. เซรุ่มแก้พิษงู นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 3 นำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Chronic leukemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Basic bone marrow transplantation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Integrated case discussion in hematologic malignancies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Precision medicine in cancer treatment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Interested issue in cancer presentation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 Drug monograph รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 Drug monograph รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค รายวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางบำรุงผิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 19:00 เวชสำอางรักษาสิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาครายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริยธรรมการวิจัย) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 วิธีการสืบค้น และการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยใช้ โปรแกรม Microsoft word หรือ End note นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 . ที่มา ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 กายวิภาคของผมและเวชสำอางป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ปลูกผม ขจัดรังแค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 17:00 การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลังการผลิต (Production of biotechnological compounds นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 การออกแบบงานวิจัย - ความเชื่อมั่น และ ความตรง - การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน - ประเภทแบบแผนการวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 18. เซรุ่ม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การออกแบบการทดลอง (Experimental design) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 เวชสำอางเพื่อการรักษา ฝ้า กระ และเวชสำอางเพื่อผิวขาวกระจ่างใส นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เวชสำอางกันแดด นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 20. การค้นคว้าและนำเสนอชีวเภสัชภัณฑ์ชนิดใหม่ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง และ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
11:00 - 12:00 การสุ่มตัวอย่างประชากร - การกำหนดขนาดตัวอย่าง - วิธีการสุ่มตัวอย่าง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคนิค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 บทนำอาหารเสริมและฉลากอาหารเสริม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริม สำหรับเพศชายและเพศหญิง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์ (Formulation development of proteins and peptides) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย - การเขียนโครงร่างการวิจัย - การเขียนบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพของประชาชนและพฤติกรรมให้บริการของผู้ให้บริการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาครายวิชาการวิจัยและพัฒนาทางเครื่องสำอางฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 1 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 11:30 - 13:00 พบ นศ. topic review บำบัด 4 กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกประชาสังคมกับสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วยความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antiviral & antifungal agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Antimalarial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 ความเป็นธรรมทางสังคม ชนชั้น เพศกับสุขภาพ อำนาจโครงสร้างของความรุนแรง กับสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 สถานะสุขภาพของกลุ่มต่างๆ สุขภาพกับความยากจน ช่องว่างทางสังคมกับสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 สอบทักษะ*** การเตรียมปริมาณสารสัมพันธ์, การเตรียมสารละลาย และการใช้ pipette นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 เตรียมความพร้อมคณาจารย์สำหรับกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12:00 - 17:00 สอบ screening วิชา dis รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอ Topic Review นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Anaerobic bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3 -การลดขนาดและการผสม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 1)Subclass Magnolidae Subclass Hammamelidae Subclass Caryophyllidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 0สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 1)Subclass Magnolidae Subclass Hammamelidae Subclass Caryophyllidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Conference ครั้งที่ 1 (ปฏิบัติการ 5-7) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium ต่อ และ Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การศึกษาโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อจากกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Protein and Amino Acid Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Alterations in cellular and tissue biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Active & passive immunization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Immunosuppressive Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพจิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lipid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II Respiratory and Urinary systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (บทนำ ประเภท มาตรฐานและข้อกำหนดของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผลภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ข้อควรระวังในการเตรียมและความคงตัวของสารอาหารที่ให้ท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 27.Solid cancers: Breast cancer, Lung cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 28. Hematologic cancers - Acute leukemia - Lymphoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 29. Supportive care in cancer - Nausea and vomiting - Anemia and the use of erythropoiesis-stimulating agents - Cancer related infection and use of colony stimulating factor นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 30. Palliative care in cancer/end of life care (part 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 30. Palliative care in cancer/end of life care (part 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 10:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 8: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 13: นำเสนอ Topic Review นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล (Plant layout) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม Conference III (ปฏิบัติการ 6-9) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 10: การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 17:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 16: OSPE Pharmacotherapy 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 12:30 - 16:30 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 15.นำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Upper respiratory tract infections - Common cold and influenza - Acute pharyngitis and tonsillitis - Otitis media - Rhinosinusitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab14-15: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab14-15: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Lower respiratory tract infections - Acute and chronic bronchitis - Community-acquired pneumonia -Hospital-acquired pneumonia, ventilator-associated pneumonia, healthcare-associated pneumonia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antiviral & antifungal agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์กับการปฏิรูประบบสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ  ประสิทธิภาพทางสุขภาพ  การคลังสุขภาพ  ระบบประกันสุขภาพ  บทบาทภาครัฐในการจัดบริการสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab16-17: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab16-17: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab18-19: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารดำเนินงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารโครงการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antiviral & antifungal agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข  ต้นทุนของการบริการสุขภาพ  การจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab18-19: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab20-21: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 3 นำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Pharmacotherapy of HIV infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Antimalarial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ และ พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost analysis และ cost-benefit analysis (CBA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-6 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 2: Sugar coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 3: Capsules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antimalarial Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antiviral Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Immunomodulating Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ - Polarimeter - Refractometer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Drug metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 น้ำที่ใช้ในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Introduction to Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 7 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา Drug metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 7 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 สถานที่และผังโรงงานผลิตยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and Pituitary Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Thyroid and Antithyroid drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Androgen & Anabolic steroids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Prodrugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 9 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3-4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 22: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อปฏิบัติการที่ 23: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14:00 - 17:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 11: Oncology section (solid and hematologic cancer) Quiz#9 (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 6CKD รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in CKD) Submit : group soap note Quiz #4 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #4 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 13. ยาต้านจุลชีพใหม่ (Future of Antibacterial) - ยาต้านแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 24: กรณีศึกษา เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 14. Update on vaccination in healthcare workers and infection control for pharmacist นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ vaccination in healthcare workers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 12: Pain management and supportive care Quiz#10 (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 26: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการื14-15: Standardized Patient ( onxology and psychiatry counselings) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฎิบัติการที่ 14-15:Sandardized Patient (oncology and psychiatry counselings) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 27: อภิปรายกลุ่มย่อย โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 28: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง vaccination in healthcare workers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 29: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 30: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง vaccination in healthcare workers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 7 เรื่อง Common psychiatric disorders รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in psychiatric disorders) Submit : group SOAP note Quiz #5 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling qui นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -