กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 12:00 ประเมินทดลองงานนางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ ครั้งที่ 1 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 16:30 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวดที่ 3) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ ครั้งที่ 4/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 13:00 การแข่งขัน Pharmacy quiz นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 15:00 การแข่งขัน UBU Patient Counseling Event นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 12:30 - 16:30 สอบ MCQ (ครั้งที่ 2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 6.หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 7. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:00 พบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ4 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 บรรยาย oncology pharmacology อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 เก็บห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 8.พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 - 18:30 ซ้อมพิธีรับเสื้อกาวน์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 15:00 - 16:30 พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 7-เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง -สารใหม่ทางเครื่องสำอาง -นาโนเทคโนโลยีทางเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 1. บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้งกรณีศึกษาด้านฉลากที่เกี่ยวข้อง 2. คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 13:30 - 16:30 KM เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวดารุณี นามห่อ
"
12:00 - 14:30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 8-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม 9-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 1. การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม และการนำเสนองานมอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศพบปะคณบดี ผู้บริหาร และผู้แทนอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และบรรยายพิเศษ นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 16:30 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาEdPEx (หมวด 6) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:30 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 12.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 2/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:30 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัขกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 10:30 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา(วาระพิเศษ) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ 2/2561 นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 13:00 ประชุมคัดเลือกนักศึกษาจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 11:30 - 13:00 รับรองผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ประชุม (อ.ทวีศักดิ์) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 17:30 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 17:00 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 14:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 17:00 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 9.     เทคโนโลยีกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 17:00 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:30 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปัจจัยสังคมที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปัจจัยสังคมที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 21:00 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 13:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 15:30 โครงการอบรมจริยธรรมในงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ทำสื่อการสอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรีตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Virus-like particles in vaccine development (VLPs of Enterovirus/ Coxsackievirus) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 17:00 ชี้แจงกิจกรรมคัดกรองโรค งานเกษตรอีสานใต้ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 โปรตีโอมิคส์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
12:00 - 13:00 ชี้แจงกิจกรรมคัดกรองโรค งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 2 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 11:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
11:00 - 13:00 เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 7.     พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบตลาดโครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3.1 Experimental methods in endocrinology นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 13:00 เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 17:30 สารนิพนธ์ อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 The gut-brain axis in นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 13:00 เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:00 - 17:00 Clinicopathological conference: CVS ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 18:00 Clinicopathological conference: CVS ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 A novel human pain นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 การผลิตสารประกอบทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการหลังการผลิต นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบตลาดโครงสร้างระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 กิจกรรมเสริมสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย โดยณัฐชา จันทร์ศิริ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 4. Antiviral & antifungal agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 5. การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 12:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 Lab4:ปฎิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 13:00 ประชุมเตรียมงาน rational pharmacotherapy 2 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
"
16:00 - 18:00 5. Antimalarial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร (teleconference) นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 16:30 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 นัดพบ อ.สมชาย รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 6. Antimycobacterial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 6. การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ 3/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 7. ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 นำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 2/61 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
"
16:30 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:30 - 11:30 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัด 4 อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
"
16:00 - 18:00 Clinicopathological conference: CVS ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 8. Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 10:30 - 17:30 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 Clinicopathological conference: CVS ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค 1 วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
16:00 - 18:00 9. Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 14:00 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี1-2 ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 2 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:30 OSPE CLINIC FOR 4th YEAR PHARMD STUDENTS อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 trends of infection อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 16:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ประจำปี 2561 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 จัดห้อง ซ้อม OSPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะเบื้องต้น OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 5.3.1 The respiratory system (9 hrs), Anatomy and histology: Structure &...(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 7. The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs)2.2 Cell-to-cell adhesion 2.3 Cellular metabolism and energy sources (1 hr) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 8. Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 รูปแบบยาเตรียม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 8. Enzymes ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs)2.4 Cellular physiology (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 Gram negative cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 5.3..2 Physiology of the respiratory ststem (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 9. Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.3..2 Pathophysiology of selected diseases (2hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
11:00 - 12:00 เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 10. Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs)2.4 Cellular physiology (2 hrs)ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 5.4 Urinary system (6hrs) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 Chabohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Genetic testing and genetic counseling (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.4 Urinary system (6hrs) 5.4.1 Anatomy: Structurt and organization of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 5.4 Urinary system (6hrs) 5.4.1 Anatomy: Structurt and organization of the urinary system (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs)2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues (2hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 สอนเพิ่มเติมรายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 Gram negative bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference I: Blood & CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Clinico-pathological conference I: Blood & CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance (4hrs), 5.5.1 Composition of compartmental distribution of body fluids (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:00 Anatomy & Physiology II: Tutorial ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 ฺClassical genetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 ฺChromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 4. Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 4. Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 Pattern of inheritance (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Population genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 กระบวนการทางชีวเคมีของแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 5. Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 5. Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 18:00 แต่งตัวนักแสดงงานเกษตรอีสานใต้ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 Genetic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Genetic testing and genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:30 นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:30 - 18:00 อบรมแกนนำเครือข่ายผฺู้บริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 6. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 6. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 นัดสอนเสริมวิชา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
12:00 - 15:00 7. Lab conference (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การทดสอบความไวขอเชื้อจุลินทรียต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 7. Lab conference (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 20. Schizophrenia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกและนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 22. Bipolar and TDM of lithium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 23. Dementia and delirium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 16:30 มอบเกียรติบัตรการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปี 2560 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 24. Pain management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1 หัวข้อ 1-11 (20 ชั่วโมง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 25. Pharmacotherapy in cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 26. Solid cancers : Breast cancer, Lung cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6.สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 27. Hematologic cancers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Human cardiovascular function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 29. Supportive care in cancer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 9 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 30. Palliative care in cancer/end of life care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 15:00 4. การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. การศึกษาแบบ Cohort study นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 อบรมแนวทางการออกข้อสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 15:00 Principles of infectious diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 Lab4:ปฎิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 Review of anti-infective agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 Urinary tract infactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 2 Antiviral & antifungal agents ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. การศึกษาแบบ Intervention study/Randomized clinical trial นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 อาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 อาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 Drug Monograph นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 Sexually transmitted diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Intra-abdominal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 3 Antimalarial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 4 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 5 (นำเสนอ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 11:00 Upper respiratory tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 Lower respiratory tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ3. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 4Antimycobacterialagents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 18:00 จัดติว โดย นายทศพร ภัทรพิศาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 09:00 Lower respiratory tract infections (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 Pharmacotherapy in HIV นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 7. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยาและกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 10. การทำงานเป็นทีม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 3 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 11:00 7. Immunomodulating Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 8. Introduction to Antimicrobial Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. Antimigraine Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 5. Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 7.Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:10 - 18:10 บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research on Natural Products of Universiti of Graz” โดย Prof. Adelheid H Brantner นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 9. β-lactam antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. Fluoroquinolones & Miscellaneous นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Drugs Used in Gout นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 5. Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6.Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 5Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 3. Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 6Atomic Absorption (AAS) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 10:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตรวจสอบชนิดอัลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 11.Sulfonamides and Trimethoprim 12. Tetracycline, Macrolides and Chloramphenical 13. Aminoglycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 14.Drugs used in TB & Leprosy 15. Antifungal Drugs 16. Anthelmintics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 6.Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 7 Acid-base titration (Back titration) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 4. - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 7 Acid-base titration (Back titration) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 16:00 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 Conference 1: ปฏิบัติการ 1-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar coated tablet) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 17. Antimalarial Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Antibacterials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 7. Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-7 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 12:00 Discussion นักศึกษา ป.โท (เภสัชศาสตรชีวภาพ) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 lab7: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 - 18:00 ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชา โดย น.ส.ณัฐชา จันทรศิริ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 8.การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 lab3: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 9.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 10.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3.Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 lab7: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 11. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 - 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high al นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 14.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 13. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 - 12:00 21.Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Lab 6: Epilepsy & TDM of anticonvulsant นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการที่ 7:การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 8: การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 Lab 7: Psychiatric (Schizophrenia + bipolar & TDM of lithium) Quiz#3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9. โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 Lab 8 Clinical Skills #3: rating scale in psychiatric and dementia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 10. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 11. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการที่ 10: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 Lab 9: Oncology section (solid and hematologic cancer) Quiz #4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ไม่ได้ระบุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00 Lab 10: Pain management and supportive care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการที่ 12: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 13: การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -