กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมีนาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 12:00 - 14:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 สอน ป.โท นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 15:00 - 18:00 ประชุมกรรมการฝ่ายจัดวิ่งการกุศล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 ธนาคารกรุงไทย นางอนุพร กลางคำ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 13:30 - 15:30 ลงนามสัญญาซื้อขาย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:30 - 14:30 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (รพ.50 พรรษาฯ) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
"
15:00 - 16:30 ประชุมเตรียมงานโครงการบุญสงกรานต์ ปี 2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริม นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชา 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 17:00 โครงการรับเสื้อกาวน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00 กิจกรรมแข่งขัน PCE นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชา 1506 515 เภสัชบำบัด 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 12:00 - 16:00 ติดป้ายงานอำลาว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 12:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2-2561 ชั้นปีที่ 5 : รายวิชาชีพเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:30 อำลาว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1506 424 เภสัชบำบัด 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (2/2561) วิชา 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : 1505201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 16:30 - 17:10 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชเคมีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ สอบปลายภาค 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 4) ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
"
12:00 - 14:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:30 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัด 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Social) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 14:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคืนสู่เหย้า นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 14:00 โครงการ CPR นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 09:00 - 16:30 ปประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 10:45 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุฯ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
14:00 - 15:30 cbc ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดวีดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 09:00 - 13:00 KM เทคนิคการปฏิบัติงานด้านเอกสารทางราชการ กลุ่มงานบริการการศึกษา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนธ์การจัดงานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมเตรียมงาน เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
"
12:00 - 13:30 ประชุมกรรมการวางแผน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 10:30 ประชุมกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมการจัดการพื้นที่วิจัย นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
"
13:30 - 15:30 ลงนามสัญญา นางสาวบังอร ศรีพันธ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 ชี้แจงแนวทางการใ้ช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
14:00 - 16:00 ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
16:00 - 17:00 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 11:00 - 12:00 หารือออกแบบพิพิธภัณฑ์ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 16:00 - 20:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 วิพากษ์ข้อสอบ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 09:00 - 10:30 ประชุมพิจารณาปรับแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
11:00 - 12:00 ประชุมเว็บไซต์ CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 12:00 - 15:00 สอบชดเชยชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 12:00 - 13:00 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (รพ.50 พรรษาฯ) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 12:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวาระพิเศษ/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 10:00 หารือการปรับ curriculum mapping ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
10:00 - 13:00 คุมสอบ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 cbc ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 11:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 17:00 - 19:00 CBC ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาบริการเภสัชสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:30 พบนักศึกษากลุ่ม CBC กลุ่ม 2A วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
"
18:00 - 20:00 CBC ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 11:50 นำเสนอกรณีศึกษา​เภสัชบำบัด2 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
14:00 - 19:00 นำเสนอกรณีศึกษา รพ พระศรีมหาโพธิ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 นำเสนอกรณีศึกษา นศ.ปี 5 ฝึกงาน ผลัด 0 - อายุรกรรม (รพ. 50 พรรษาฯ) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
"
11:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/62 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาเภสัชเคมี นางนิธินันท์ สุยะลา
"
16:00 - 20:00 กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 15:00 - 16:30 วิพากษ์ข้อสอบ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 13:00 - 14:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา โดย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 11:30 - 14:00 ประชุมสรุปโครงการ PA นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 09:00 - 16:30 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 6/2562 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 08:00 - 13:00 ห้องประชุมชี้แจงการจัดซ้อมสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 11:45 - 16:00 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:30 - 09:00 แนะนำและชี้แจงรายละเอียดวิชา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
09:00 - 11:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การเพิ่มจำนวน ดีเอ็นเอ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
11:00 - 13:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบปฏิบัติการ drug counselling กลุ่ม 2 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การใช้ Anova ในงานวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เฮโดนิกสเกล 9 จุด สำหรับการประเมินคว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ วิชาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
17:00 - 18:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ครั้งที่ 1/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การตรึงเอนไซม์ (Immobilization of enzymes) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่)งดการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามสถา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: ชนิดของเซลล์ไลน์ เทคนิคการนับเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 วทม เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 กรณีศึกษา รูปแบบการวิจัย และ การเลือกใช้สถิติของ บทความวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:30 - 16:30 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 18:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 09:00 - 10:30 สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 4, 5, 7 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:30 สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 6รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 10:00 - 16:00 เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว สารสนเทศ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบชดเชย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:30 - 13:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
12:00 - 15:00 รายวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 16:00 - 19:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 17:00 - 19:00 พบอาจารย์เพื่อ Conference TLC ผศ.ทรงพร โดย น.ส.ธัญญลักษณ์ โพธิสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
18:00 - 21:00 เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอเคสโรงพยาบาล เภสัชบำบัด 2 กุลุ่ม ผศ. อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
14:30 - 16:30 Journal club เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน กลุ่ม ผศ. อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:30 - 10:30 เทคนิคทางพยาธิสรีรวิทยา: การย้อมและการเก็บเนื้อเยื่อ การแยกอวัยวะ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:30 เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์เอนไซม์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (Commonly used analytical techniques for biotechnology products) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา Conference กลุ่ม ผศ.ดร.วริษฎา โดย น.ส.นันทิกร ทองหล่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 19:00 พบอาจารย์ Conference กลุ่ม อบัญชา โดย น.ส.กนกพร ถุงเงิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 16:30 - 20:00 พบอาจารย์ Conference ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม ผศ.ทรงพร โดยตรีลดา คมใส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี (Dermabrasion) และ มีโสเทอราปี (mesotherapy) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้กระแสไฟฟ้า (Iontophoresis) และ การใช้คลื่นเสียง (Phonophoresis) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
18:00 - 21:00 สอบข้อเขียน หัวข้อ 1-3 รายวิชาเทคโนโลยีความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวท ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 อิทธิพลของสถาบันการแพทย์ อำนาจของวิชาชีพทางการแพทย์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 Group discussion หัวข้อ Lipid metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 Group discussion หัวข้อ Lipid metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ประชุมเตรียมงานโครงการ CPR นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
16:30 - 19:00 สรุปผลประเมินโครงการชีวภสัชศาสตร์สัญจร (ฝ่ายประเมินผล) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 21:00 Group discussion หัวข้อ nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:30 - 14:55 ประชุมงานบริการวิชาการ (เช้า) และ ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ (บ่าย) ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
15:00 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 12:30 - 14:30 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม A ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม B ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 16:30 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ครั้งที่ 8 กลุ่ม อ.นุตติยา โดย วัชราภรณ์ ทำพะพันนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 11:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 2/62 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
19:00 - 21:00 ทำdiscuss กลุ่ม อ.ไพจิตร โดย นางสาววรัชยา จันทร์อุป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
18:00 - 20:00 Group discussion หัวข้อ CBC Gout กลุ่ม A ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:30 - 12:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
15:00 - 16:00 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอ soap รายวิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.ฑิภาดา โดย นางสาวณัฐชา จันทร์ศิริ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 นำเสนอกรณีศึกษาวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
16:00 - 18:30 นักศึกษานำเสนอกรณีศึกษา วิชาเภสัชบำบัด 2 (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 09:00 - 16:00 นำเสนอกรณีศึกษา วิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.ธีราพร รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 16:00 - 19:00 สัมมนาเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 9 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา ผลัด0/2 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา ผลัด0/2 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
17:00 - 18:30 นัดพบนักศึกษาเตรียม conference lab analyze ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ สัมนาครั้งที่ 10 กลุ่ม ผศ.ดร.นุตติยา โดย นางสาวพนัชกร บุญพุฒิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 12:00 - 17:00 ปรึกษางานนำเสนอปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ กลุ่ม อ.ชลลัดดา โดย น.ส.กนกพร ถุงเงิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 ทวนสอบ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 10:00 ทวนสอบ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
14:00 - 15:00 ประชุมฝ่ายย่อยพิธีการโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเรียน นอกเขตชุมชนเมืองฯ(อบรมครู 5 รอบ) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:10 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 จัดอบรมโครงการ CPR นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:10 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:10 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:10 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 08:00 - 13:00 โครงการ PCE นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **กาสอนแบบสาธิต**การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 จองห้องเพื่อจัดห้องบันทึกการสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น(Introduction to Pharmaceutical Technology) การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 13:00 - 18:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการหลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Sexual determination and development นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ และ Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการการจำแนกพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nucleic acid Metabolismต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 สอนรายวิชา 1502 220 หัวข้อ Integration of Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 : วิชาชีพเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 08:30 - 09:00 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (หัวข้อ 8 - 13 = 16 ชั่วโมง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolismต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 Conference วิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา โดย นางสาวหทัยภัทร สุตาวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 16. ยารักษามะเร็ง 17. ยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ผักกับการป้องกันและรักษาโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 17. ยาต้านจุลชีพ (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (*สอนแบบสาธิตและ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 17:00 สอบปฏิบัติการ drug counselling ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา นศ.ปี 5 ฝึกงาน ผลัด 0 (รพ.วารินชำราบ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
14:00 - 17:00 นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.วันนิศา อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 Case Presentation ผลัด 0 อญ.6 อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 11:00 - 12:00 พบอาจารย์รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเวท กลุ่ม ผศ.ดร.สุภารัตน์ โดย น.ส.สิริชนม์ ขนันไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Opp0rtunistic infections in HIV-infected patients - Pneumocystis jiroveci pneumonia - Toxoplasmosis - Cryptococcosis - Histoplasmosis - Penicilliosis - Mycobacterium avium complex infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Tuberculosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Sexually transmitted diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Obesity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-effectiveness analysis (CEA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Nutrition - Nutritional status assessment - Enteral nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Parenteral nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-utility analysis (CUA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์และระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การสมัครงานและสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:30 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม รศ.ดร.ธีราพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 14. สารสนเทศทางการแพทย์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 14:30 - 17:00 นำเสนอ soap รายวิชาเภสัชบำบัด 2 โดย นางสาวรัตนาวดี เข็มทอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Vaccines, toxoids and other immunobiologics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Medication in pregnancy and lactation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 ห้องเก็บตัว OSPE ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 08:20 - 13:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 08:00 - 13:00 โครงการ PCE นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การตรวจสอบคุณภาพยาที่ผลิตเสร็จแล้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antivirals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Pharmacokinetics Drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ สถานีที่ 1: Laminar air flow สถานีที่ 2: Semi-auto filling machine สถานีที่ 3: Autoclave/Hot air oven/sterilization สถานีที่ 4: QC of parenteral dosage form (lea นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Men’s Health Problems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Postmenopausal Women นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Sex Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรฯ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 8 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Glucocorticoids & Mineralocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 พบอาจารย์ Conference รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ (UV-VIS) กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย น.ส.ชลธิชา เทียมทั นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 7-12 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 14:00 - 16:30 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ป.โท นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 กลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 ห้องสอบ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 15:00 - 16:00 สอน ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 07:00 - 12:00 ทำบุญเลี้ยงพระ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 14:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 กรรมการออกข้อสอบ นักวิทย์ฯ ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 12:00 - 13:30 พบกลุ่ม CBC กลุ่ม 3A (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:30 - 15:00 พบกลุ่ม CBC กลุ่ม 3B (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 Case presentation ผลัด 0 รพ. สพส. อาจารย์วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 20:00 นำเสนอกรณีศึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 2 กลุ่ม ผศ.ดร.น้องเล็ก โดย น.ส.สุธาสินี มั่นยืน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 พบนักศึกษากลุ่ม stroke กลุ่ม อ.ฑิภาดา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
14:00 - 17:00 นำเสนองาน ผลัด0/1 โดย นางสาวฐิชาดา จำปาหอม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
19:00 - 21:00 ปรึกษาอาจารย์ก่อน Conference กลุ่ม ดร.บัญชา ยิ่งงาม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 Conferencr กลุ่ม ผศ.ดร.นิธิมา โดย น.ส.บุญญรัตน์ ทาปศรี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 ซ้อมการแสดง นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 สอน ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 07:00 - 12:00 ทำบุญเลี้ยงพระ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา วิชา เภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.จีริสุดา โดย น.ส.รภัสนีย์ เขตสกุล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 08:30 - 17:00 พบนักศึกษา fundamental กลุ่ม TDM และ stroke อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 16:30 นำเสนอกรณีศึกษา​ fundanental clerkship อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
16:30 - 18:00 นัดพบอาจารย์ประจำกลุ่ม Conference เภสัชเคมีวิเคราะห์ อ.วรนันท์ โดย น.ส.ทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 infectious disease (UTI, IAI, URI) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #6 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #6 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 กิจกรรมพี่สอนน้อง (อ.มานิตย์) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 15:45 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (นอกรอบ) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 15:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (นอกรอบ) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 9 เรื่อง LRI and STD รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) Submit : individual SOAP note Evaluation : การมีส่วนร่วมและ SOAP Quiz #7 ก่อนเข้าปฏิบัติการ Cold calling quiz #7 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 เรื่อง HIV and TB (case based pharmacotherapy) รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : Group SOAP Note quiz #8 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #8 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 11 เรื่อง HIV and TB counseling รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 12 เรื่อง สอบ counseling for patients in ambulatory care setting (standardized patient approach) รูปแบบปฎิบัติการ : การสอบปฏิบัติสถานีย่อย (station) รายบุคคล Evaluation: ผลคะแนนสอบรายบุคคล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Nutrition (EN and PN) รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #9 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #9 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Vaccine and medication in pregnancy and lactation รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #10 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -