กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมีนาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 12:00 - 17:00 โครงการรับเสื้อกาวน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 16:00 กิจกรรมนำเสนอทางคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 16:00 กิจกรรมนำเสนอทางคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ สอบปลายภาค 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 4) ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:30 - 09:00 แนะนำและชี้แจงรายละเอียดวิชา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
09:00 - 11:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การเพิ่มจำนวน ดีเอ็นเอ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
11:00 - 13:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การใช้ Anova ในงานวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เฮโดนิกสเกล 9 จุด สำหรับการประเมินคว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 การตรึงเอนไซม์ (Immobilization of enzymes) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่)งดการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามสถา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: ชนิดของเซลล์ไลน์ เทคนิคการนับเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 กรณีศึกษา รูปแบบการวิจัย และ การเลือกใช้สถิติของ บทความวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:30 - 16:30 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 09:00 - 10:30 สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 4, 5, 7 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:30 สอบข้อเขียน หัวข้อที่ 6รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 10:00 - 16:00 เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว สารสนเทศ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Hybridoma technology and monoclonal antibodies) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
18:00 - 21:00 เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:30 - 10:30 เทคนิคทางพยาธิสรีรวิทยา: การย้อมและการเก็บเนื้อเยื่อ การแยกอวัยวะ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:30 เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์เอนไซม์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (Commonly used analytical techniques for biotechnology products) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี (Dermabrasion) และ มีโสเทอราปี (mesotherapy) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้กระแสไฟฟ้า (Iontophoresis) และ การใช้คลื่นเสียง (Phonophoresis) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
18:00 - 21:00 สอบข้อเขียน หัวข้อ 1-3 รายวิชาเทคโนโลยีความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวท ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม 1 อิทธิพลของสถาบันการแพทย์ อำนาจของวิชาชีพทางการแพทย์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Clinicobiochemical Conference Il นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มใบเลี้ยงคู่(ตอนที่ 2)Subclass Dillenidae Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **กาสอนแบบสาธิต**การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น(Introduction to Pharmaceutical Technology) การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 13:00 - 18:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการหลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Sexual determination and development นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus ต่อ และ Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการการจำแนกพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nucleic acid Metabolismต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell injury and death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (หัวข้อ 8 - 13 = 16 ชั่วโมง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Control of Metabolismต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 16. ยารักษามะเร็ง 17. ยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ผักกับการป้องกันและรักษาโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 17. ยาต้านจุลชีพ (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Nutrition ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (*สอนแบบสาธิตและ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Opp0rtunistic infections in HIV-infected patients - Pneumocystis jiroveci pneumonia - Toxoplasmosis - Cryptococcosis - Histoplasmosis - Penicilliosis - Mycobacterium avium complex infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Tuberculosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Sexually transmitted diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Obesity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-effectiveness analysis (CEA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Nutrition - Nutritional status assessment - Enteral nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Parenteral nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์  cost-utility analysis (CUA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์และระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การสมัครงานและสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 14. สารสนเทศทางการแพทย์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Vaccines, toxoids and other immunobiologics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Medication in pregnancy and lactation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์การวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 การตรวจสอบคุณภาพยาที่ผลิตเสร็จแล้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antivirals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Pharmacokinetics Drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 10 TLC and Densitometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ สถานีที่ 1: Laminar air flow สถานีที่ 2: Semi-auto filling machine สถานีที่ 3: Autoclave/Hot air oven/sterilization สถานีที่ 4: QC of parenteral dosage form (lea นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Men’s Health Problems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียม SVPs และ LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Postmenopausal Women นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Sex Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรฯ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 8 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Glucocorticoids & Mineralocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 7-12 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Group discussion พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 infectious disease (UTI, IAI, URI) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #6 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #6 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 9 เรื่อง LRI and STD รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) Submit : individual SOAP note Evaluation : การมีส่วนร่วมและ SOAP Quiz #7 ก่อนเข้าปฏิบัติการ Cold calling quiz #7 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 เรื่อง HIV and TB (case based pharmacotherapy) รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : Group SOAP Note quiz #8 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #8 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 11 เรื่อง HIV and TB counseling รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 12 เรื่อง สอบ counseling for patients in ambulatory care setting (standardized patient approach) รูปแบบปฎิบัติการ : การสอบปฏิบัติสถานีย่อย (station) รายบุคคล Evaluation: ผลคะแนนสอบรายบุคคล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Nutrition (EN and PN) รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #9 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #9 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Vaccine and medication in pregnancy and lactation รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #10 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -