กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>



ตารางการใช้ห้องประจำเดือนเมษายน 2562



ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 12:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 12:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 08:00 - 13:00 สอบความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 08:00 - 13:00 สอบความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 กล่าวคำสัตย์และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี



ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 09:30 - 16:30 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (คุณกิ่งแก้ว มาพงษ์ และ คุณนิธิศ ธานี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 16:00 - 20:00 สัมภาาณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 09:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวกัลยา แสงฉวี และ นางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 09:00 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษเพื่อรับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์



ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 17:30 นัดพบ นศ project ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 09:30 - 12:30 นัดพบ นศ project ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ Teleconference (นายนำพล แปนเมือง) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ



ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี



ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 08:30 - 14:00 สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางเย็นฤดี แม่นมั่น



ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 10:00 - 16:00 วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 08:30 - 12:30 เทคนิคทางจุลชีววิทยา: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (Innovations in pharmaceutical biotechnology): นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค รายวิชาเทคนิค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 10:00 - 16:00 วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 09:00 - 14:00 ฟังนำเสนอนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 09:00 - 11:00 สอบปลายภาคภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาและการตอบสนอง การทดสอบความเป็นพิษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 08:30 - 10:30 เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:30 การทดสอบความเป็นพิษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:30 - 16:30 เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 09:00 - 11:00 สอบปลายภาคภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การทดสอบความเป็นพิษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 การนำเสนอบทความวิชาการ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบข้อเขียน หัวข้อ 4-9 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคนิค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:30 - 16:00 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 09:30 - 12:00 รับรองผลการศึกษา หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2561 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา



ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 นำเสนอ drug monograph ฝึกงาน รพ.ม.อุบล รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 13:00 - 17:00 วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 13:00 - 16:30 นำเสนอกรณีศึกษา รพ พระศรีมหาโพธิ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง 3/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เตรียมความพร้อมโครงการอบรมครู ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (รับรองเกรด) ดร.ธนวดี ปรีเปรม



ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 08:30 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 08:30 - 17:00 กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 08:30 - 17:00 กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 08:30 - 17:00 กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5 ผศ.ทวนธน บุญลือ



ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 08:00 - 17:00 โครงการครูพยาบาล นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี



ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 18. วิตามินและเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด 19. สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรเพื่อการค้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 08:00 - 11:00 tutor class วิชาชีวเคมี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference III นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference III นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 09:00 - 16:30 นัดสอนเสริมสำหรับนศ.พยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล



ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 13:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 09:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 08:30 - 17:00 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี



ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 08:00 - 17:00 ประชุมวิชาการหน่วยทดสอบมาตรฐานฯ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 13:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 09:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 5-8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Postmenopausal Women นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 สอบข้อเขียนนักวิทยาศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 13:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 09:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล



ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -