กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนเมษายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 เก็บห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 12.พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 12:30 - 16:30 สอบ MCQ (ครั้งที่ 4) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 08:00 - 18:00 วันหยุดจักรี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13.สมุนไพรเพื่อการค้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 เตรียมงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่น 19 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 10:00 - 13:00 โครงการ Bye Nior นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 สอบ MCQ ชั้นปีที่ 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 17:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 08:30 - 13:30 สอบความรู้ฯ (MCQ1) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 08:30 - 13:30 สอบความรู้ฯ (MCQ2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 08:00 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 20:00 ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 08:00 - 08:30 14. ปฏิบัติการสาธิตครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1 (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
08:30 - 18:00 พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 สอบ MCQ ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 บทนำอาหารเสริมและฉลากอาหารเสริม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 ประชุมเตรียมงานโครงการบุญสงกรานต์ ครั้งที่ 2 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
15:30 - 16:30 ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:30 ประชุมหัวหน้ากล่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 09:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 18:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 8. การเขียนวิทยานิพนธ์และการจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft word นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 9. วิธีการสืบค้น และการเขียนเอกสารอ้างอิง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 อาหารเสริม สำหรับเพศชายและเพศหญิง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 14:00 - 16:30 ประชุมชี้แจง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทุนวิจัยของชาติและแนวทางการเตรียมขอทุนวิจัยในปี 2563 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 ประชุมประมวลผลสอบสัมภาษณ์ (โครงการพิเศษ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 09:00 - 10:30 สอบข้อเขียน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:30 - 12:00 สอบปฏิบัติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:30 - 16:00 นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 นำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 08:00 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 ประชุมประมวลผลสอบสัมภาษณ์ (โควตาพื้นที่) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 08:30 - 16:00 Special lecture: Literature evaluation Dr.Suzanna Gim รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 4/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
17:00 - 19:00 กรรมการฝึกงานพบนักศึกษา ปี 5 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 14:00 - 16:00 ประชุมผู้รับเหมาก่อสร้าง นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาอภิปรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (กลุ่ม 2A และ 2ฺB) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 นัดพบนักศึกษาอภิปรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (กรณ๊ศึกษาที่ 2) ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 หัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 08:00 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:00 - 14:00 รับรองนายกสภาเภสัชกรรม นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 11:00 - 13:00 รับรองวิทยากร นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 ประเมินทดลองงาน อ.รชตะ มังกรแก้ว และอ.พนัชกร เตชอังกูร นางนิธินันท์ สุยะลา
"
11:00 - 12:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 10:30 - 12:00 เตรียมความพร้อมการสอบรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 08:00 - 18:00 วันหยุดจักรี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 14:00 ทำสื่อการสอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
14:00 - 16:30 ประชุมชี้แจง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทุนวิจัยของชาติและแนวทางการเตรียมขอทุนวิจัยในปี 2563 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 11:00 - 13:30 ห้องชี้แจงการสอบความรู้ฯ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 07:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 13:00 - 16:30 สอบ E-Learning นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 สารนิพนธ์ 61 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ/ร้านยา2 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ/ร้านยา2 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:30 - 19:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 บรรยายรายวิชา Selected Topics in Biopharmaceutical Sciences ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 การบำบัดด้วยยีน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 12:45 - 16:00 สอบชดเชยเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
17:00 - 19:00 ปรึกษาการทำสัมมนา โดย นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Anti-CGRP นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 ยาใหม่ที่ใช้ในโรคเบาหวาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:30 - 20:00 พบนักศึกษากลุ่มย่อย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ครั้งที่ 10 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 17:00 - 19:00 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 นัดหมายอภิปรายแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 14:30 - 16:00 วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
16:30 - 19:00 นักศึกษาเภสัช ปี 3 ปรึกษากลุ่ม conference นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านพิษวิทยา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
14:00 - 16:00 พบนักศึกษา senoir project อาจารย์รชตะ มังกรแก้วตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 12:30 - 14:30 กลุ่มสัมมนา 7 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 11:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. ครั้งที่ 6/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:30 - 17:30 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Seminar in Biopharmaceutical Sciences I & II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 17:00 กลุ่มสัมมนา8 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 ปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย อ.สุทธาสินี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 10:30 - 11:30 ประชุมตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ วาระพิเศษ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 19:30 การเรียนการสอน อ.ไพจิตร นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
19:00 - 22:00 นักศึกษาพบอาจารย์ กลุ่มย่อยรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 14:00 - 15:00 การเรียนการสอนหลักสูตร ป.โท ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 17:00 - 19:00 การเรียนการสอน อ.ชลลัดดา นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 present ฝึกงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 15:00 - 16:00 Thesis ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
16:00 - 18:00 การเรียนการสอน อ.จารุวรรณ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 09:30 - 12:30 ประชุมกลุ่มวิชา 4/61 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
17:00 - 19:30 Conference รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา (กลุ่มดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 4/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 13:00 - 18:30 ห้องเก็บตัวหลังการสอบความรู้ฯ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 08:30 - 13:00 ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ(ข้อเสนอแนะหลักสูตรและการบริหารการเงินสำหรับวัยทำงาน) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 5.6 The gastrointestinal system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 10:00 14. Nucleic acid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Blood and Urine Chemistry (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.6 The gastrointestinal system (Cont.) Module 6 energy balance and temperature regulation (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 11:00 - 12:00 การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 Module 7 reproductive and development, 7.1 The reproductive systems (10 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 Module 7 reproductive and development, 7.1 The reproductive systems (10 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 11:00 - 12:00 การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 11:00 - 12:00 การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 09:00 - 10:00 17. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 16:30 เก็บห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 เรียนกลุ่มย่อยรายวิชา ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 17. Control of Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Metabolic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 7.1 The reproductive system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 11:00 - 12:00 การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. Laboratory: Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 08:00 - 10:00 18. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. Laboratory: Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Group discusson 1502 221 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา1 กลุ่มที่ 1 section A ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 ยาต้านพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 ยาต้านพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 16:00 - 18:00 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 9.รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษา ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 ์Nurse อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 ยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 16:30 เก็บห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 14. Clinicobiochemical Conference I (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 14. Clinicobiochemical Conference I (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 ยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 17:00 - 18:30 กิจกรรมเสริมรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ อ.มานิตย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 โครงการปัจฉิมนิเทศฯ(การบริหารการเงิน) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 13:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ภาคสาขาหลัก ประจำปี 2561 นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Common psychiatric disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 Common psychiatric disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 14. การบริหารความเสี่ยง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 10:00 8. Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 12. การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 17:00 Lab21-22:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 08:00 - 09:00 Obesity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 15. การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 Parenteral nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 16. การสมัครงานและสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 10:00 10Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 12:00 - 18:00 ห้องรายงานตัวสอบความรู้ฯ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
18:00 - 21:00 ติวสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 18:00 - 21:00 ติวสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 จัดทำสื่อนำเสนออาจารย์ประจำกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดทำสื่อนำเสนออาจารย์ประจำกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 08:00 - 10:00 Vaccines. toxoids and other immunobiologics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Medication in pregnancy and lactation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 17:00 - 20:00 สโมสรนักศึกษาสรุปโครงการ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 9. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:00 - 11:00 23. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 24.Drugs Used in Men’s Health Problems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 13. Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่9 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 7. Drug metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่9 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 10. การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 12. เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 25. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 14. Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 7. Drug metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 14. Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 11HPLC1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 8. Prodrugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 11HPLC1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 12. Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 26. Drugs Used in Postmenopausal Women 27. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 15. Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 12HPLC2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 12HPLC2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซต์และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 lab19-20: ปฏิบัติการ Drug monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 09:30 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ 5/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 ปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6B (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 19:00 CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6B (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 17:30 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 พบอาจารย์รายวิชา DIS นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 13:00 - 15:30 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:30 - 18:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 15:00 - 16:00 CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6A (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 17:00 CBC ปี 2 กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 13:00 - 14:00 CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6A (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
17:00 - 19:00 CBC A อ.พรทิพย์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 16:30 - 17:30 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 17:00 - 19:00 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม อ.พรรณรัตน์ โดย 58115400384 น.สเบญจลักษณ์ นามโครต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 lab19-20: ปฏิบัติการ Drug monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 11. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 ปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 14:30 - 17:30 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 08:00 - 11:00 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 นัดอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 confernce วิชา อ.ไพจิตร นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
17:00 - 18:00 CBC ปี 2 กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -