กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 06:00 - 16:00 พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:30 - 16:30 ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 15:00 - 16:30 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดงานคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 12. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia (ต่อ) 14. Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 13:00 - 15:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 16. Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 13:00 - 15:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Body temperature regulation and fever (2hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 13:00 - 15:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2. Nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ Introduction to human anatomy and physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Introduction to human anatomy and physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 1. General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 2. Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 1.Principles of Toxicology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -