กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 14:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 13:00 - 14:30 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะฯ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 09:00 - 17:00 ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 09:00 - 17:00 ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 09:00 - 17:00 ตรวจเช็ดเอกสารปิดงบโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:00 จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์ รอบ กสพท. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:30 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวสุภาพร ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวเขมณัฏฐ์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 10:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานดครงการบริการวิชาการและทำนุฯ ครั้งที่ 2/2561 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 ประชุมทวนสอบระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2560 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 09:30 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการฯ งานบุคคล นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 09:30 - 16:30 ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการ (งานบุคคลเจ้าของเรื่อง) นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 10:00 - 11:30 ประชุมหารือ การปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการหน้ามหาวิทยาลัย นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:00 จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 รับรองผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 Precipitation titration และ Gravimetry นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - 4. Complexometric titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - 5. เภสัชตำรับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -6. เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 14:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -7. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -8. Introduction to volumetric analysis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -9. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -10. Redox titration and Electrochemistry นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน -10. Redox titration and Electrochemistry นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 08:30 - 17:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้อง สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์รอบ กสพท.3/2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 13:00 ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 เภสัชบำบัด 3 อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 09:00 - 15:00 ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 09:30 - 12:00 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 09:30 - 17:00 นัดคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 นัดคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:00 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11:00 - 16:00 ประชุมกรรมการหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 นัดคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 09:00 - 17:00 นัดคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09:00 - 17:00 นัดคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 09:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการวท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมรับรองเกรดรายวิชา กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:00 ประชุมวาระตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 10:00 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชา วาระพิเศษ อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 09:00 - 11:00 นักศึกษาพยาบาลทำเรื่องขอดูคะแนนปลายภาค อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:30 - 16:30 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นางสาวจุฑามาศ นักบุญ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 13:30 - 15:30 ประชุมจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มเคมี ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 12:00 - 16:30 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:30 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:30 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 6/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 13:00 - 14:00 สอนเสริมพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 6. Alkaloids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 3/2560 รายวิชา 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 พบนักศึกษา วท.ม. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 09:00 - 13:00 พบนักศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 16:00 - 18:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 13:00 - 14:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 2. Cell and Chemical Compositions นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 3. Biological Buffers นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 3. Biological Buffers นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 5. The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 11. Carbohydrate Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 - 16. Energy Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-18. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-6. The Structures and Properties of Lipids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-7. The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology, 10. Introduction to Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 1. Introduction to Pharmacognosy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
14:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 1. Introduction to Pharmacognosy2. Ethnobotany นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -3. Carbohydrates นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -3. Carbohydrates นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -4. Amino Acid Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -5. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -6. Alkaloids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -