กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวสุภาพร ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวเขมณัฏฐ์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 ประชุมทวนสอบระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2560 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 09:30 - 16:30 ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 6/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 รับรองผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 15:00 - 16:30 ประเมินทดลองงาน นส.นุชจรีย์ มณีจักร์ นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 08:30 - 17:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรีตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 13:00 ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 09:00 - 15:00 ประชุมจัดทำ มคอ.7+SAR หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมรับรองเกรดรายวิชา กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 09:00 - 16:00 ประชุมวาระตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางสาวจิรัสยา สมลาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -