กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:30 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ นางอนุพร กลางคำ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 14:00 - 16:00 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5 ส. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 14:00 - 17:00 ประชุมย่อยงานวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 10:30 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 2/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงและอุปกรณ์โสตฯ นายศักดิ์ชัย รัศมีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 10:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมหารือแแผนบูรณาการด้านสมุนไพร นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 16:00 - 17:00 ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 ประชุมรายงานการสอบสวนวินัยนักศึกษา นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ วาระพิเศษ/2560 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 09:30 - 12:00 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
16:00 - 18:00 ประชุมเตรียมงานโครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1 : การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 16:00 - 17:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินสอน อ.บัญชา ยิ่งงาม นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 09:00 - 10:00 Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 08:00 - 12:00 Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2560 10:00 - 12:00 Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 12:00 - 16:30 ประชุมการบูรณาการชีวเคมี-กายวิภาค-พิษวิทยา ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 09:00 - 16:00 เรียนวิชาเภสัชเวท (ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 09:00 - 16:00 Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 09:00 - 16:00 เรียนวิชาเภสัชเวท (ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 สอบ Midterm นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 08:20 - 16:30 อบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:30 - 16:30 อบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 09:30 - 15:00 การอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Admission 2560 นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
"
13:30 - 15:00 ประชุมสรุปงานโครงการ P.A.S.S ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:30 - 13:00 โครงการอบรม องค์ประกอบและการจัดรูปแบบการจัดวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวนิภาดา พวงผะกาตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 08:00 - 16:30 ประุชม อบรม โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์ ศิลารักษ์) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 08:00 - 16:30 ประุชม อบรม โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์ ศิลารักษ์) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 13:30 - 16:00 อบรมการใช้งาน google apps สำหรับการปฏิบัติงาน (อาจารย์และบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 10:00 - 12:00 ประชุมกับ อ.พโยม เรื่องวิชาเลือก ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:30 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 12:00 - 16:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 15:00 - 16:30 ประชุมคณะทำงานเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 15:00 - 16:30 ประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่่มวิจัย UPPER team อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:00 ประชุมศิษย์เก่า อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 09:30 - 12:00 สอนบรรยายรายวิชาเภสัชเวท ภาคการศึกษา 3/2559 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 13:30 - 15:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2559) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:45 - 14:00 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/59 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:00 เตรียมกิจกรรม UBU Active Learning 21 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2560 อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่ิิอยคลินิก อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 09:00 - 12:00 Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 7/2560 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 09:00 - 16:00 การฝึกอบรมการใช้ STATA อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2560 12:00 - 15:00 เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 12:00 - 15:00 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 12:00 - 15:00 การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมีตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 09:00 - 15:00 สอบปลายภาครายวิชายาในชีวิตประจำวัน CP ALL นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:30 Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:30 ีuv รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 13:00 - 17:00 Polarimeter นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:30 Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:30 Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:30 Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:30 Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 13:00 - 17:00 Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:00 Atomic absorption spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:00 Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 13:00 - 15:00 การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 13:00 - 16:00 Introduction to Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 13:00 - 17:00 Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมีตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุ่งระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมีตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมี
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 08:00 - 17:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย นายศักดิ์ชัย รัศมีตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 09:00 - 16:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณศุภชัย ยาณะเรือง และคุณวันเพ็ญ สมหอม นางสาวนิภาดา พวงผะกาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -