กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 3/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.2 Structure and function of the NS (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.2 Structure and function of the NS (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.2 Structure and function of the NS (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.3 Sensory system (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ2.4 Motor system (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.4 Motor system (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.5 Integrative neurophysiology (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อPhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อPhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ general senses หรือ sensations นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ ความรู้สึกพิเศษ special senses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 2.Hypothesis formulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 2.Principles in Management of Poisoned Patients(1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 5.Experimental, quasi-experimental, นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 2.Principles in Management of Poisoned Patients(2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 6. Sample size and sampling methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 3.Clinical Toxicology Conference I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 7. Survey Research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 4. 2. Pesticides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 4. Adverse drug reaction and drug interaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 1. Introduction and routes of drug administration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1.4 Complements นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the autonomic nervous system: 5. Introduction to autonomic pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 6. Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 :Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1.6 Immune response นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 3. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1.7 Immunopathology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 2. Introduction to biological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ Immunology 3.1 Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -